Korisnički interfejs

Ovaj odeljak okruženja sadrži sledeće opcije za prilagođavanje funkcija prikaza programa da bi one odgovarale vašim potrebama.

Nod32 ea config environment Korisnički interfejs

Elementi korisničkog interfejsa

Napredni režim – ovom opcijom se uključuje/isključuje napredni režim. Napredni režim je pogodan za napredne korisnike. On otključava više opcija i alatki, ali zahteva više vremena za interakciju.
Grafički korisnički interfejs – upotrebite ovo polje za potvrdu da biste uključili i isključili ESET grafike i standardni raspored prozora.
Prikaži meni u standardnom režimu uključuje ili isključuje prikaz menija u gornjoj tabli programa u standardnom režimu.
Prikaži meni u naprednom režimu uključuje ili isključuje prikaz menija u gornjoj tabli programa u naprednom režimu.
Prikaži pozdravni ekran pri pokretanju – opozovite izbor ove opcije da biste onemogućili prikaz pozdravnog ekrana pri pokretanju.
Koristi standardni meni ako izaberete ovu opciju, koristiće se standardni režim prikaza programa.
Prikaži imena dugmadi – omogućava vam da prikažete ikone jednostavno kao ikone ili kao ikone sa tekstom koji opisuje funkciju.
Izaberi element aktivne kontrole – ako omogućite ovu opciju, aktivne funkcije programa će biti istaknute (u okviru).

Efekti

Koristi animirane kontrole – ova postavka vam omogućava da uključite/isključite animirani interfejs i podesite brzinu animacije.
Koristi animirane ikone za pokazivanje toka – ako je neka operacija u toku, u prozoru će biti prikazane animirane ikone.
Koristi zvučni signal – ako se pronađe virus, program će dati zvučno upozorenje.

Korisnički interfejs