Pokretanje aplikacije

Nod32 ea exec app Pokretanje aplikacije

Ova kartica planira izvršenje spoljne aplikacije.

Datoteka ime izvršne datoteke
Radni direktorijum njen radni direktorijum
Komandna linija parametri komandne linije za aplikaciju (opcionalno)

Pokretanje aplikacije