Licenca

VAŽNO OBAVEŠTENJE: Pre preuzimanja, instalacije, kopiranja ili upotrebe, pročitajte sledeće uslove primene proizvoda. KADA PREUZMETE, INSTALIRATE, KOPIRATE ILI KORISTITE PROIZVOD, PRISTAJETE NA OVE ODREDBE I USLOVE.

Ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom za upotrebu softvera.

Ovaj ugovor o upotrebi softvera („Ugovor“) potpisan između preduzeća ESET, spol. s r. o, sa sedištem na adresi Pionierska 9/A, 831 02 Bratislava, registrovanog u Komercijalnom registru okružnog suda u Bratislavi I. odeljak Sro, unos br. 3586/B, BIN: 31 333 532 („Dobavljač“) i vas, pojedinca ili firme, („Krajnji korisnik“), omogućava vam da koristite Softver definisan u Članu 1 u nastavku. Softver definisan u Članu 1 u nastavku može da se skladišti na CD-ROM-u ili DVD-u, da se šalje putem e-pošte, preuzme sa Interneta, preuzme sa servera Dobavljača ili nabavi iz drugih izvora pod dolenavedenim odredbama i uslovima.

OVO NIJE UGOVOR O KUPOVINI, VEĆ UGOVOR O PRAVIMA KRAJNJEG KORISNIKA. Dobavljač ostaje vlasnik kopije Softvera i fizičkog medijuma, ukoliko on postoji, na kojem je Softver obezbeđen u komercijalnom pakovanju, kao i kopija Softvera na koje Krajnji korisnik ima pravo u skladu sa Ugovorom.

Klikom na dugme „Prihvatam“ u toku preuzimanja, instalacije, kopiranja ili upotrebe Softvera, vi pristajete na navedene odredbe i uslove. Ako se ne slažete sa nekim odredbama Ugovora, kliknite na dugme „Odbijam“ ili „Ne prihvatam“, otkažite preuzimanje ili instalaciju ili uništite ili vratite Softver, instalacioni medijum, prateću dokumentaciju i priznanicu o kupovini preduzeću ESET ili mestu na kojem ste nabavili Softver.

PRIHVATATE DA UPOTREBA SOFTVERA UKAZUJE NA TO DA STE PROČITALI OVAJ UGOVOR, RAZUMELI GA I PRISTAJETE DA BUDETE OBAVEZANI NJEGOVIM ODREDBAMA.

1. Softver. Softver u Ugovoru predstavlja (i) računarski program ESET NOD32 Antivirus, uključujući sve njegove delove, (ii) sadržaj diskova, CD-ROM-ova, DVD-ova, izveštaja e-pošte i svih njihovih priloga, ukoliko postoje, ili drugih medijuma kojima je Ugovor priložen, uključujući Softver obezbeđen u obliku objektnog koda na CD-ROM-u, DVD-u ili putem e-pošte preko Interneta, (iii) sve materijale sa uputstvima i svu dokumentaciju u vezi sa Softverom, uključujući, ali se ne ograničavajući na sve opise Softvera, njegove specifikacije, opis svojstava, opis upotrebe, opis interfejsa u kojem se Softver koristi, priručnik ili knjižicu sa uputstvima za Softver ili svaki opis ispravne upotrebe Softvera („Dokumentacija“), (iv) kopije Softvera, popravke grešaka sa Softverom, ukoliko ih ima, dodatke za Softver, proširenja Softvera, izmenjene verzije Softvera, nove verzije Softvera i sve nadogradnje delova Softvera, ukoliko su obezbeđene, u skladu sa kojima vam Dobavljač odobrava Licencu shodno Članu 4 u nastavku. Dobavljač će obezbediti Softver samo u obliku izvršnog koda.

2. Prosleđivanje infiltracija i informacija Dobavljaču. Softver sadrži funkciju koja služi za prikupljanje uzoraka novih računarskih virusa ili drugih sličnih štetnih računarskih programa („Infiltracija“) i njihovo slanje Dobavljaču, uključujući informacije o računaru i/ili platformi na kojoj je Softver instaliran („Informacije“). Informacije mogu da sadrže podatke (uključujući lične podatke) o Krajnjem korisniku i/ili drugim korisnicima računara na kojima je Softver instaliran, informacije o računaru i operativnom sistemu, datotekama na računaru na kojem je Softver instaliran, datotekama na koje Infiltracija utiče i sve informacije o takvim datotekama. Dobavljač će koristiti dobijene Informacije i Infiltraciju samo za pregled infiltracije i preduzeće neophodne mere da dobijene informacije ostanu poverljive. Ako prihvatite Ugovor i aktivirate navedenu funkciju Softvera, pristajete na to da Infiltracija i Informacije mogu da se proslede Dobavljaču i istovremeno mu u skladu sa zakonskim regulativama dajete neophodni pristanak na obradu dobijenih informacija.

3. Instalacija. Softver obezbeđen na CD-ROM-u ili DVD-u, poslat putem e-pošte, preuzet sa Interneta, preuzet sa servera Dobavljača ili nabavljen iz drugih izvora zahteva instalaciju. Softver morate da instalirate na ispravno konfigurisanom računaru koji je usaglašen sa zahtevima navedenim u Dokumentaciji. Način instalacije je naveden u Dokumentaciji. Na računaru na kojem instalirate Softver ne sme se instalirati nijedan računarski program ili hardver koji bi mogao nepovoljno da utiče na Softver.

4. Licenca. Ukoliko ste prihvatili Ugovor i na vreme platili naknadu za licencu u okviru Člana 17, Dobavljač vam daje neekskluzivno i neprenosivo pravo da instalirate Softver na čvrstom disku računara ili na sličnom medijumu za trajno skladištenje podataka, da instalirate i uskladištite Softver na memoriji računarskog sistema i da primenite, uskladištite i prikažete Softver na računarskim sistemima, ali samo pod uslovom da je maksimalan broj tih računarskih sistema broj koji je Krajnji korisnik naveo u porudžbini i za koji je Krajnji korisnik platio odgovarajuću nadoknadu („Licenca“). Jedan korisnik predstavlja: (i) instalaciju Softvera na jednom računarskom sistemu ili (ii) ako je opseg licence povezan sa brojem poštanskih sandučića, jedan korisnik će predstavljati korisnika računara koji prihvata e-poštu putem agenta korisnika pošte („MUA“). Ako MUA prihvati e-poštu i zatim je automatski distribuira većem broju korisnika, broj korisnika će se odrediti na osnovu stvarnog broja korisnika kojima se e-pošta distribuira. Ako server pošte obavlja funkciju prolaza za poštu, broj korisnika će biti jednak broju servera pošte kojima taj prolaz obezbeđuje usluge. Ako je neki broj e-adresa (npr. uključujući pseudonime) usmeren ka jednom korisniku, on ih prihvata i poruke se automatski ne distribuiraju sa strane klijenta za više korisnika, Licenca je potrebna samo za jedan računar.

5. Primena prava Krajnjeg korisnika. Prava Krajnjeg korisnika morate da primenjujete lično ili putem zaposlenih, ukoliko ih ima. Kao Krajnji korisnik, Softver možete da koristite samo da biste obezbedili aktivnost i zaštitili one računarske sisteme za koje ste nabavili i platili Licencu.

6. Ograničenje prava Krajnjeg korisnika. Ne smete da kopirate, distribuirate, odvajate delove ili kreirate izvedene verzije Softvera, osim u sledećim slučajevima:
(a) Jednu kopiju Softvera možete napraviti za sebe na medijumu za trajno skladištenje podataka kao rezervnu kopiju, pod uslovom da arhiviranu rezervnu kopiju nećete instalirati ili koristiti na drugom računaru. Kreiranje svih drugih kopija Softvera predstavlja kršenje odredbi Ugovora.
(b) Ne smete da koristite, menjate, tumačite, reprodukujete ili prenosite prava korišćenja Softvera ili kopija Softvera ni na koji način osim kao što je izričito navedeno u Ugovoru.
(c) Ne smete da prodajete Softver, podlicencirate ga ili dajete u zakup drugoj osobi, da ga iznajmite od druge osobe ili ga pozajmite.
(d) Ne smete da analizirate, vršite dekompilaciju, vršite rastavljanje izvornog koda ili pokušate da pribavite izvorni kôd Softvera na bilo koji drugi način, osim za opseg u kojem je to ograničenje izričito zabranjeno zakonom.
(e) Ne smete da kreirate izvedene radove na osnovu Softvera.
(f) Pristajete na upotrebu Softvera samo na način koji je u skladu sa svim primenljivim zakonskim regulativama u zakonima po kojima koristite Softver, uključujući, bez ograničenja, u skladu sa primenljivim ograničenjima koja proističu iz Akta o autorskim pravima i
drugih prava o intelektualnoj svojini.
(g) Ne smete da koristite Softver koji je nabavljen kao probna verzija ili verzija koja nije za preprodaju („NFR“) s namerom izbegavanja plaćanja naknade za licencu u okviru Člana 17.

7. Autorska prava. Softver i sva prava, uključujući, bez ograničenja, navedena prava na zakonsku i intelektualnu svojinu, u vlasništvu su preduzeća ESET i/ili njegovih dobavljača licenci. ESET štite odredbe međunarodnih ugovora i svi drugi primenljivi zakoni zemlje u kojoj se Softver koristi. Struktura, organizacija i kôd Softvera su poslovne tajne i poverljive informacije preduzeća ESET i/ili njegovih dobavljača licenci. Ne smete da kopirate Softver, osim u slučajevima navedenim u Članu 6 (a). Sve kopije koje budete kreirali moraju da sadrže ista obaveštenja o autorskim pravima i zakonskoj svojini koja su navedena na Softveru. Ako analizirate, vršite dekompilaciju, vršite rastavljanje izvornog koda ili pokušate da pribavite izvorni kôd na bilo koji drugi način koji krši odredbe ovog Ugovora, sve dobijene informacije će automatski i nepovratno biti prenete Dobavljaču i biće u njegovom punom vlasništvu od trenutka nastajanja.

8. Zadržavanje prava. Dobavljač zadržava sva prava na Softver, osim prava koja vam kao Krajnjem korisniku nisu izričito data u Ugovoru.

9. Verzije na nekoliko jezika, verzije za više operativnih sistema, nekoliko kopija. Ako Softver podržava nekoliko platformi ili jezika ili ako ste nabavili više kopija Softvera, ne smete da instalirate verzije i kopije Softvera na više računarskih sistema od broja koji ste naveli u porudžbini i za koji ste platili odgovarajuću naknadu za licencu u okviru Člana 17 u nastavku. Ne smete da prodajete, dajete u zakup, podlicencirate ili prenosite na druge osobe nijednu verziju ili kopiju Softvera koju ne koristite.

10. Početak i trajanje Ugovora. Ugovor je važeći i na snazi od prvog dana instalacije Softvera. Ugovor možete da raskinete tako što ćete trajno izbrisati, uništiti ili o sopstvenom trošku vratiti Softver, sve rezervne kopije, ukoliko ih ima, i sve srodne materijale koje ste nabavili od Dobavljača ili njegovih poslovnih partnera. Vaša prava kao Krajnjeg korisnika će automatski i trenutno nestati, bez obaveštenja od Dobavljača, ukoliko ne ispunite odredbe ovog Ugovora. U tom slučaju, morate odmah da izbrišete, uništite ili o sopstvenom trošku vratite Softver, sve rezervne kopije, ukoliko ih ima, i sve srodne materijale preduzeću ESET ili mestu na kojem ste nabavili Softver.
Ugovor se izvršava u početnom periodu od jedne ili dve godine, prema periodu koji ste naveli u porudžbini za Softver i on se može iznova produžiti za još jednu ili dve godine, pod uslovom da uplatite naknadu za licencu za produženje Licence u okviru Članka 17 u nastavku.
Bez obzira na način raskida Ugovora, odredbe u Članovima 7, 8, 11, 13 i 20 ostaju važeće bez vremenskog ograničenja.

11. ZASTUPANJA KRAJNJEG KORISNIKA. KAO KRAJNJI KORISNIK, PRIHVATATE DA JE SOFTVER OBEZBEĐEN U „STANJU KAKVOM JESTE“, BEZ IKAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE I U MAKSIMALNOM OPSEGU KOJI DOZVOLJAVAJU PRIMENLJIVI ZAKONI, A DOBAVLJAČ, NJEGOVI DOBAVLJAČI LICENCI I VLASNICI AUTORSKIH PRAVA NE OBEZBEĐUJU IZRIČITA ILI IMPLICIRANA ZASTUPANJA ILI GARANCIJE, POSEBNO NE GARANCIJE U VEZI SA PRODAJOM, PRIKLADNOŠĆU ZA ODREĐENU SVRHU ILI GARANCIJE DA SOFTVER NE KRŠI NEKE PATENTE, AUTORSKA PRAVA, ŽIGOVE ILI DRUGA PRAVA NEZAVISNIH STRANA. NE POSTOJI NIKAKVA GARANCIJA DOBAVLJAČA ILI DRUGE STRANE DA SU FUNKCIJE U SOFTVERU USAGLAŠENE SA VAŠIM ZAHTEVIMA ILI DA ĆE RAD SOFTVERA BITI NESMETAN I BEZ GREŠAKA. VI PRIHVATATE PUNU ODGOVORNOST I RIZIK ZA IZBOR SOFTVERA ZA POSTIZANJE PREDVIĐENIH REZULTATA I ZA INSTALACIJU, UPOTREBU I REZULTATE KOJE ĆETE POSTIĆI POMOĆU OVOG SOFTVERA.

12. Nema dodatnih obaveza. Ovaj Ugovor ne nameće dodatne obaveze Dobavljaču, osim obaveza izričito navedenih u ovom Ugovoru.

13. OGRANIČENJE GARANCIJE. U MAKSIMALNOM OPSEGU KOJI DOZVOLJAVAJU PRIMENLJIVI ZAKONI, NI U KOM SLUČAJU SE DOBAVLJAČ, NJEGOVI ZAPOSLENI ILI DOBAVLJAČI LICENCI NEĆE SMATRATI ODGOVORNIM ZA GUBITAK PROFITA, PRIHODA ILI PRODAJE, ZA GUBITAK PODATAKA, TROŠKOVE NABAVKE POLOVNE ROBE ILI USLUGA, OŠTEĆENJE IMOVINE, LIČNO OŠTEĆENJE, PREKID POSLA, GUBITAK POSLOVNIH INFORMACIJA ILI BILO KAKVO POSEBNO, DIREKTNO, INDIREKTNO, SLUČAJNO, EKONOMSKO, POKRIVAJUĆE, KRIMINALNO, POSEBNO ILI NAKNADNO OŠTEĆENJE DO KOJEG JE DOŠLO NA BILO KOJI NAČIN, BILO DA POTIČE IZ UGOVORA, NAMERNOG KRŠENJA DUŽNOSTI, NEPAŽNJE ILI DRUGOG RAZLOGA KOJI SE TIČE ODGOVORNOSTI, DO KOJEG JE DOŠLO ZBOG UPOTREBE ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE SOFTVERA, ČAK I U SLUČAJU DA SU DOBAVLJAČ ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI LICENCI BILI OBAVEŠTENI O MOGUĆNOSTI TAKVOG OŠTEĆENJA. ODREĐENE ZEMLJE I ODREĐENI ZAKONI NE DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE ODGOVORNOSTI, ALI DOZVOLJAVAJU OGRANIČAVANJE ODGOVORNOSTI I ZATO ĆE ODGOVORNOST DOBAVLJAČA, NJEGOVIH ZAPOSLENIH I DOBAVLJAČA LICENCI BITI OGRANIČENA NA CENU KOJU STE PLATILI ZA LICENCU.

14. Nijedna odredba ovog Ugovora neće uticati na prava strane za koju zakon priznaje prava i položaj potrošača. Dobavljač će u svoje ime, u ime svojih zaposlenih i u ime svojih dobavljača licenci raditi sa ciljem odbijanja, izuzimanja ili ograničavanja obaveza, odgovornosti i garancija, kao što je predstavljeno u Članu 13, osim u slučaju nekog drugog cilja ili u drugim okolnostima.

15. Podrška. Dobavljač će obezbediti tehničku podršku za najnoviju verziju Softvera. Tokom trajanja Licence, Krajnji korisnik će imati pravo na korišćenje sledećih usluga:
(a) Tehnička pomoć. Dobavljač ili njegovi poslovni partneri će obezbediti pomoć i podršku u rešavanju problema i otklanjanju grešaka prilikom upotrebe najnovije verzije Softvera u toku objavljenog radnog vremena. Za sve zahteve za pomoć i podršku koji su primljeni izvan radnog vremena smatraće se da su primljeni narednog radnog dana. Zahtev za pomoć i podršku može se isporučiti Dobavljaču preko telefona, faksa ili e-pošte putem rezervisanih brojeva telefona ili e-adresa navedenih u Dokumentaciji ili na Veb lokacijama Dobavljača ili njegovih poslovnih partnera. Zahtev za pomoć i podršku mora da bude dovoljno određen i mora da sadrži podatke koji omogućavaju replikaciju prijavljenog problema. Ukoliko bude potrebno, Krajnji korisnik će morati da obezbedi neophodnu pomoć u rešavanju prijavljenog problema.
(b) Ažuriranje. Ažuriranje će uključiti svaku novu verziju ili promenu Softvera ili njegovih pojedinačnih delova koje Dobavljač izda na svojim Veb lokacijama ili Veb lokacijama svojih poslovnih partnera. Dobavljač će Krajnjem korisniku ažuriranje učiniti dostupnim iz zaštićene oblasti Veb lokacija putem Internet mreže. Pristup ažuriranju zahtevaće prijavljivanje pomoću korisničkog imena i lozinke za prijavljivanje korisnika („Identifikacija“). Identifikacija Krajnjeg korisnika se sastoji od nasumične kombinacije alfanumeričkih znakova i poslovni sistem Dobavljača će je automatski generisati. Identifikacija će se isporučiti Krajnjem korisniku u obliku e-poruke, biće umetnuta u komercijalno pakovanje licenciranog proizvoda ili će se isporučiti na drugi odgovarajući način. Krajnji korisnik će morati da štiti Identifikaciju od oštećenja, gubitka ili zloupotrebe. Pri prvom otkrivanju zloupotrebe Identifikacije Krajnjeg korisnika, Dobavljač će poništiti funkcionalnost originalne Identifikacije i izdaće novu Identifikaciju za Krajnjeg korisnika („Zamena identifikacije“). Krajnji korisnik će morati Dobavljaču da obezbedi sve potrebne podatke u istrazi zloupotrebe Identifikacije, uključujući, ali se ne ograničavajući na pristup zapisima o radu računarski
h sistema, zapisima o pristupu datotekama, kao i ostale neophodne podatke. Ukoliko se otkrije zloupotreba Zamene identifikacije, Dobavljač po sopstvenoj želji može da izda novu Zamenu identifikacije za Krajnjeg korisnika ili da odmah opozove Licencu bez nadoknade za Krajnjeg korisnika. Trenutni opoziv Licence neće uticati na pravo Dobavljača na nadoknadu štete. Krajnji korisnik će morati da obavlja ažuriranje samo sa Veb lokacija Dobavljača ili njegovih ugovornih partnera („Ovlašćeni izvori“). Krajnji korisnik pristaje da instalira svaku novu verziju ili promene licenciranog proizvoda čim ih nabavi ili ne posle vremena koje je Dobavljač naveo u Softveru, Dokumentaciji ili na Veb lokacijama Dobavljača ili njegovih poslovnih partnera. Dobavljač se neće smatrati odgovornim za oštećenja nastala usled kršenja obaveze Krajnjeg korisnika da instalira svaku novu verziju ili promene Softvera i/ili kršenja obaveze instaliranja ispravki iz Ovlašćenih izvora.
(c) Nema podrške. Dobavljač neće biti u obavezi da obezbeđuje podršku, posebno ako je prijavljena greška:

  1. nastala usled neovlašćenog ometanja rada Softvera, njegovog izvornog koda ili korišćenjem neispravnih parametara ili postavki Softvera,

  2. nastala krivicom osoblja servisa ili upotrebom Softvera na način koji nije u skladu sa Dokumentacijom,

  3. već rešena izdavanjem ispravke koju Krajnji korisnik nije instalirao,

  4. nastala zato što Krajnji korisnik nije platio naknadu za licencu u okviru Člana 17 u nastavku ili

  5. na drugi način obezbeđena u ovom Ugovoru.

(d) Obuka. Iz ovog ugovora ne proističe nijedno pravo Krajnjeg korisnika na obezbeđivanje usluga u vezi sa obukom i praksom upotrebe i instalacije Softvera.

16. Promena Krajnjeg korisnika. Krajnji korisnik može da prenese Licencu i sva prava iz Ugovora na drugog Krajnjeg korisnika samo uz odobrenje Dobavljača i samo ako novi Krajnji korisnik pristane na sva prava i obaveze koji se odnose na originalnog Krajnjeg korisnika u okviru Ugovora.

17. Naknada za licencu i uslovi plaćanja. Dobićete pravo na upotrebu Softvera radi procene. Naknada za licencu za Softver biće navedena na osnovu cenovnika Dobavljača ili njegovih poslovnih partnera u skladu sa brojem računarskih sistema za koje je Softver namenjen („Naknada za licencu“). Prilikom plaćanja Naknade za licencu, dobićete pravo na korišćenje Softvera u skladu sa odredbama i uslovima ovog Ugovora tokom perioda za koji ste nabavili pravo na upotrebu Softvera. Ukoliko se na fakturi ili drugom sličnom dokumentu koji izdaje Dobavljač ili njegov poslovni partner ne navede drugi datum dospeća, Naknada za licencu će morati da se plati po prijemu Softvera. Bićete odgovorni za ispunjavanje poreskih i carinskih obaveza u vezi sa obezbeđivanjem Licence za softver koje nameće primenljivi zakon, osim kada su u pitanju porezi na prihod Dobavljača. Ako ne platite Naknadu za licencu do datuma dospeća, Licenca za softver će automatski biti opozvana i moraćete da platite sve troškove u vezi sa vraćanjem krajnjeg datuma za naplatu, uključujući naknade za advokata i sudske troškove. Obaveza plaćanja Naknade za licencu neće se primenjivati na Softver koji je obezbeđen kao NFR ili probna verzija.

18. NFR i probna verzija. Softver koji je obezbeđen kao NFR ili probna verzija možete da koristite isključivo za proveru i testiranje funkcija Softvera. NFR softver možete da koristite i za svrhe pravljenja demonstracije.

19. Podaci o Krajnjem korisniku i zaštita prava. Vi kao Krajnji korisnik ovlašćujete Dobavljača da prenese, obradi i sačuva podatke koji mu omogućavaju da vas identifikuje. Pristajete da Dobavljač može sopstvenim sredstvima da proveri da li koristite Softver u skladu sa odredbama ovog Ugovora. Pristajete da putem komunikacije Softvera sa računarskim sistemima Dobavljača ili njegovih poslovnih partnera može doći do prenosa podataka čija je svrha obezbeđivanje funkcionalnosti, ovlašćenja za upotrebu Softvera i zaštite prava Dobavljača.

20. Provera izvoza i ponovnog izvoza. Softver, Dokumentacija ili njihovi delovi, uključujući informacije o Softveru i njegovim delovima, podložni su merama nadgledanja uvoza i izvoza u okviru zakonskih regulativa koje mogu da izdaju državne institucije stručne za njihovo izdavanje u okviru primenljivog zakona. Pristajete da se striktno pridržavate svih primenljivih regulativa za uvoz i izvoz i da ćete se smatrati odgovornim za nabavku licenci za izvoz, ponovni izvoz, prenos ili uvoz Softvera.

21. Obaveštenja. Sva obaveštenja, vraćeni Softver i Dokumentacija moraju se dostaviti na adresu: ESET, spol. s r.o., Aupark Tower, 16th Floor, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic.

22. Upravni zakon. Ovaj Ugovor se pridržava i sastavljen je u skladu sa slovačkim zakonom. Krajnji korisnik i Dobavljač prihvataju da neće primenjivati odredbe neusaglašene sa upravnim zakonom i Konvencijom Ujedinjenih nacija o Ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Izričito prihvatate da ekskluzivna sudska nadležnost za svaki zahtev ili spor sa Dobavljačem ili na bilo koji način povezana sa upotrebom Softvera pripada Okružnom sudu u Bratislavi I., Slovačka, i dalje se slažete i izričito pristajete na primenu lične sudske nadležnosti u Okružnom sudu u Bratislavi I. u vezi sa svim sporovima ili zahtevima.

23. Opšte odredbe. Ako neka odredba Ugovora nije važeća ili nije primenljiva, to neće uticati na valjanost ostalih odredbi Ugovora. One će ostati važeće i primenljive pod odredbama i uslovima navedenim ovde. Sve izmene mogu biti samo u pismenom obliku i zakonski predstavnik mora da potpiše svaku izmenu u ime Dobavljača.
Ovaj Ugovor između vas i Dobavljača predstavlja jedini i celi Ugovor koji se primenjuje na Softver i u potpunosti prevazilazi sva prethodna predstavljanja, pregovore, obaveze, izveštaje ili reklame u vezi sa Softverom.

Licenca