Napredno podešavanje

Datoteke koje su već skenirane podrazumevano se ne skeniraju ponovo osim ako u međuvremenu nisu menjane, kako bi se obezbedio minimalni uticaj na sistem pri upotrebi zaštite sistema datoteka u realnom vremenu (datoteke se ponovo skeniraju odmah nakon ažuriranja svake baze virusnih definicija). Da biste skenirali sve datoteke svaki put kada im se pristupa, u prozoru za napredno podešavanje Zaštita sistema datoteka u realnom vremenu onemogućite opciju Optimizovano skeniranje.

Zaštita sistema datoteka u realnom vremenu pokreće se zajedno sa sistemom kako bi obezbedila neprekidno skeniranje. U posebnim slučajevima (npr, ako postoji neusaglašenost sa drugim skenerom u realnom vremenu) zaštita sistema datoteka u realnom vremenu može da se prekine opozivom izbora opcije Automatski pokreći zaštitu sistema datoteka u realnom vremenu.

Napredna heuristika podrazumevano se ne koristi pri izvršavanju datoteka, ali se može omogućiti izborom opcije Napredna heuristika pri izvršavanju datoteka. Omogućavanje ove opcije može da uspori izvršavanje nekih aplikacija zbog većih sistemskih zahteva.

 

 

Napredno podešavanje