Licence

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před stáhnutím, instalací, kopírováním nebo použitím si pozorně přečtěte následující podmínky používání produktu. INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM NEBO POUŽITÍM PRODUKTU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI.

Smlouva s koncovým uživatelem o používání softwaru

Tato Smlouva o používaní softwaru (dále jen Smlouva) uzavřená mezi společností ESET, spol. s r. o., se sídlem Meteor Center Office Park, Sokolovská 100/94, 180 00, Praha 8, zapsanou v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I. v oddílu Sro, vložka číslo 3586/B, IČO 31 333 535 (dále jen Poskytovatel) a vámi, fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen Koncový uživatel), vás opravňuje k používání Softwaru definovaného v článku 1 této Smlouvy. Software definovaný v článku 1 této Smlouvy může být uložen na disku CD-ROM nebo DVD, zaslaný elektronickou poštou, stáhnutý z počítačové sítě Internet, stáhnutý ze serverů Poskytovatele nebo získaný z jiných zdrojů za podmínek a okolností uvedených dále.

TOTO NENÍ KUPNÍ SMLOUVA, ALE SMLOUVA O PRÁVECH KONCOVÉHO UŽIVATELE. Poskytovatel zůstává vlastníkem kopie Softwaru a případného fyzického média, na kterém se Software dodává v obchodním balení, i všech kopií Softwaru, na které má koncový uživatel právo podle této Smlouvy.

Klepnutím na přepínač I Accept/Souhlasím během instalace, stahování, kopírování nebo používání Softwaru vyslovujete souhlas s ustanoveními a podmínkami této Smlouvy. Pokud s některými ustanoveními této Smlouvy nesouhlasíte, klepněte ihned na přepínač Decline nebo I Do Not Accept/Nesouhlasím, zrušte instalaci nebo stahování nebo zničte či vraťte Software, instalační média, doprovodnou dokumentaci a doklad o nákupu společnosti ESET anebo na místo, kde jste Software získali.

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU ZNAMENÁ, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TUTO SMLOUVU, ROZUMÍTE JÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE VÁZÁNI JEJÍMI USTANOVENÍMI.

1.  Software. Software v této Smlouvě znamená (i) počítačový program ESET NOD32 Antivirus, včetně všech jeho součástí, (ii) obsah disků, disků CD-ROM/DVD, správ elektronické pošty a všech jejich příloh nebo jiných médií, ke kterým je přiložena tato Smlouva včetně Softwaru dodaného ve formě objektového kódu na disku CD-ROM/DVD, elektronickou poštou přes počítačovou síť Internet, (iii) se Softwarem související vysvětlující materiály a jakákoliv dokumentace, zejména každý popis Softwaru, jeho specifikace, popis vlastností, popis ovládání, popis operačního prostředí, v kterém se Software používá, návod na použití anebo instalaci Softwaru či každý popis správného používání Softwaru (dále jen Dokumentace), (iv) kopie Softwaru, opravy případných chyb Softwaru, dodatky k Softwaru, rozšíření Softwaru, modifikované verze Softwaru, nové verze Softwaru a všechny aktualizace součástí Softwaru, pokud jsou dodány, na které vám Poskytovatel uděluje licenci ve smyslu článku 4 této Smlouvy. Poskytovatel dodává Software výlučně ve formě objektového spustitelného kódu.

2.  Zasílání infiltrací a informací Poskytovateli. Software obsahuje funkci, která slouží ke shromažďování vzorků nových počítačových virů, jiných obdobných škodlivých počítačových programů, podezřelých nebo problematických souborů (dále jen „Infiltrace“) a jejich následné odeslání Poskytovateli včetně informací o počítači a/nebo platformě, na které je Software nainstalovaný (dále jen „Informace“). Informace mohou obsahovat údaje (včetně osobních údajů) o Koncovém uživateli a/nebo jiných uživatelích počítače, na kterém je nainstalovaný Software, informace o počítači, operačním systému a nainstalovaných programech, soubory z počítače, na kterém je Software nainstalovaný, soubory postižené Infiltrací a Informace o takových souborech. Poskytovatel použije získané Informace a Infiltrace pouze na přezkoumání Infiltrace, přičemž vykoná přiměřená opatření k zachování důvěrného charakteru získaných Informací. V případě, že přijmete tuto Dohodu a aktivujete výše popsanou funkci Softwaru, souhlasíte s tím, aby byly Poskytovateli zasílané Infiltrace a Informace a současně udělujete Poskytovateli souhlas potřebný ve smyslu příslušných právních norem na zpracování získaných Informací.

3.  Instalace. Software dodaný na disku CD-ROM nebo DVD, zaslaný elektronickou poštou, stáhnutý z počítačové sítě Internet, stáhnutý ze serverů Poskytovatele nebo získaný z jiných zdrojů vyžaduje instalaci. Software musíte nainstalovat na správně nakonfigurovaný počítač splňující minimální požadavky uvedené v Dokumentaci. Způsob instalace je popsán v Dokumentaci. V počítači, na který Software instalujete, nesmí být nainstalovány žádné počítačové programy nebo technické vybavení, které by mohlo Software nepříznivě ovlivnit.

4.  Licence. Za předpokladu, že jste souhlasili s touto Smlouvou a zaplatíte licenční poplatek podle článku 17. v termínu splatnosti, vám Poskytovatel uděluje nevýhradní a nepřevoditelné právo instalovat Software na pevný disk počítače nebo na jiné podobné médium sloužící k trvalému ukládání dat instalace a k ukládání Softwaru do paměti počítačového systému, k provádění, ukládání a zobrazování Softwaru na počítačových systémech, avšak nejvýše na takovém počtu počítačových systémů, který Koncový uživatel uvedl v objednávce a za který zaplatil příslušný poplatek (dále jen Licence). Jedním uživatelem se přitom rozumí: (i) instalace Softwaru v jednom počítačovém systému nebo (ii) pokud se rozsah licence váže na počet poštovních schránek, potom se rozumí jedním uživatelem uživatel počítače, který si pomocí programu Mail User Agent (dále jen MUA) přebírá elektronickou poštu. Pokud program MUA přebírá elektronickou poštu a následně ji automaticky rozděluje více uživatelům, potom se počet uživatelů stanovuje podle skutečného počtu uživatelů, pro které se elektronická pošta rozděluje. V případě, že poštovní server vykonává funkci poštovní brány, je počet uživatelů shodný s počtem uživatelů poštovních serverů, pro které tato brána poskytuje služby. Pokud je jednomu uživateli směrován libovolný počet adres elektronické pošty (například pomocí aliasů) a přebírá je jeden uživatel a zprávy nejsou na straně klienta automaticky rozdělovány pro více uživatelů, je potřebná Licence pro jeden počítač.

5.  Výkon práv Koncového uživatele. Práva Koncového uživatele musíte vykonávat osobně nebo prostřednictvím svých případných zaměstnanců. Jako Koncový uživatel můžete Software použít výlučně na zabezpečení své činnosti a na ochranu pouze těch počítačových systémů, pro které jste získali a zaplatili Licenci.

6.  Omezení práv Koncového uživatele. Software nesmíte kopírovat, šířit, oddělovat jeho části ani vytvářet odvozené verze Softwaru, s následujícími výjimkami:
(a)   Můžete vytvořit jednu kopii Softwaru pro sebe na médiu určeném k trvalému ukládání dat jako záložní kopii, za předpokladu, že se vaše archivní záložní kopie nebude instalovat nebo pou
žívat v jiném počítači. Vytvoření každé další kopie Softwaru je porušením této Dohody.
(b)   Nesmíte používat, upravovat, překládat, reprodukovat ani převádět práva na používání Softwaru nebo kopie Softwaru jinak, než je výslovně uvedeno v této Smlouvě.
(c)    Software nesmíte prodat, sublicencovat, pronajmout jiné osobě nebo vzít do pronájmu od jiné osoby ani Software půjčit.
(d)   Software nesmíte zpětně analyzovat, dekompilovat, převádět do zdrojového kódu ani se jiným způsobem pokoušet získat zdrojový kód Softwaru s výjimkou rozsahu, v němž je takové omezení výslovně zakázáno zákonem.
(e)   Nesmíte vytvářet díla odvozená na základě Softwaru.
(f)    Souhlasíte s tím, že budete používat Software pouze způsobem, který je v souladu se všemi platnými právními předpisy v právním systému, ve kterém Software používáte, zejména v souladu s platnými omezeními vyplývajícími z autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví.
(g)   Nesmíte používat Software získaný jako zkušební verzi nebo verzi Not-For-Resale (dále jen NFR) v rozporu s dobrými mravy za účelem vyhnutí se zaplacení Licenčního poplatku podle článku 17.

7.  Autorská práva. Software a všechna práva, zejména vlastnická práva a práva duševního vlastnictví v něm, jsou vlastnictvím společnosti ESET nebo jejích poskytovatelů licencí. Ty jsou chráněné ustanoveními mezinárodních dohod a všemi dalšími aplikovatelnými zákony země, v které se Software používá. Struktura, organizace a kód Softwaru jsou obchodními tajemstvími a důvěrnými informacemi společnosti ESET nebo jejích poskytovatelů licencí. Software nesmíte kopírovat, s výjimkou uvedenou v ustanovení článku 6 písmeno a). Každá kopie, kterou smíte vytvořit podle této Smlouvy, musí obsahovat stejná upozornění na autorská a vlastnická práva, jaká jsou uvedena na Softwaru. V případě, že v rozporu s ustanoveními této Smlouvy budete zpětně analyzovat, dekompilovat, převádět do zdrojového kódu nebo se jiným způsobem pokoušet získat zdrojový kód, budou se získané informace automaticky a neodvolatelně považovat za převedené na Poskytovatele a vlastněné v plném rozsahu Poskytovatelem od okamžiku jejich vzniku.

8.  Vyhrazení práv. Všechna práva k Softwaru, kromě práv, které vám jako Koncovému uživateli Softwaru byla výslovně udělena v této Smlouvě, si Poskytovatel vyhrazuje pro sebe.

9.  Více jazykových verzí, verze pro víc operačních systémů, více kopií. V případě, že Software podporuje více platforem nebo jazyků nebo pokud jste získali víc kopií Softwaru, nesmíte verze a kopie Softwaru instalovat do více počítačových systémů, než jste uvedli v objednávce a za které jste zaplatili příslušný licenční poplatek podle článku 17 této Smlouvy. Verze nebo kopie Softwaru, které nepoužíváte, nesmíte prodat, pronajmout, vzít do pronájmu, sublicencovat, zapůjčit ani převést na jiné osoby.

10. Začátek a trvání Smlouvy. Tato Smlouva je platná a účinná od prvního dne, kdy jste si nainstalovali Software. Smlouvu můžete kdykoliv vypovědět tak, že natrvalo vymažete, zničíte nebo na své náklady vrátíte Software, všechny případné záložní kopie a veškerý související materiál, který jste získali od Poskytovatele nebo jeho obchodních partnerů. Vaše práva Koncového uživatele automaticky a okamžitě zaniknou bez upozornění ze strany Poskytovatele, pokud nedodržíte kterékoliv ustanovení této Smlouvy. V takovém případě musíte Software, všechny případné záložní kopie a všechny doprovodné materiály okamžitě vymazat, zničit nebo na vlastní náklady vrátit společnosti ESET nebo na místo, kde jste Software získali.
Tato Smlouva se uzavírá na počáteční období jednoho nebo dvou let, podle toho, které období jste uvedli ve své objednávce na Software, a může se opakovaně prodloužit vždy na další období jednoho nebo dvou let za předpokladu, že uhradíte licenční poplatek za prodloužení Licence podle článku 17 této Smlouvy.
Bez ohledu na způsob zániku této Smlouvy zůstávají ustanovení článků 7, 8, 11, 13 a 20 této Smlouvy v platnosti bez časového omezení.

11. PROHLÁŠENÍ KONCOVÉHO UŽIVATELE. JAKO KONCOVÝ UŽIVATEL UZNÁVÁTE, ŽE SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „JAK LEŽÍ A BĚŽÍ“, BEZ VÝSLOVNÉ NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU A V MAXIMÁLNÍ MÍŘE DOVOLENÉ APLIKOVATELNÝMI ZÁKONY ANI POSKYTOVATEL, ANI JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKY, ZEJMÉNA NE ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO ZÁRUKY, ŽE SOFTWARE NEPORUŠUJE ŽÁDNÉ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN. NEEXISTUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA ZE STRANY POSKYTOVATELE ANI ŽÁDNÉ DALŠÍ STRANY, ŽE FUNKCE, KTERÉ SOFTWARE OBSAHUJE, BUDOU VYHOVOVAT VAŠIM POŽADAVKŮM NEBO ŽE PROVOZ SOFTWARU BUDE NERUŠEN A BEZCHYBNÝ. PŘEBÍRÁTE ÚPLNOU ZODPOVĚDNOST A RIZIKO ZA VÝBĚR SOFTWARU ZA ÚČELEM DOSAŽENÍ VÁMI ZAMÝŠLENÝCH VÝSLEDKŮ A ZA INSTALACI, POUŽÍVÁNÍ A VÝSLEDKY, KTERÝCH SE SOFTWAREM DOSÁHNETE.

12.  Žádné další závazky. Tato Smlouva nezakládá na straně Poskytovatele, kromě závazků konkrétně uvedených v této Smlouvě, žádné jiné závazky.

13. OMEZENÁ ZÁRUKA. V MAXIMÁLNÍ MÍŘE, KTEROU DOVOLUJE APLIKOVATELNÉ PRÁVO, NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ POSKYTOVATEL, JEHO ZAMĚSTNANCI NEBO JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ ODPOVĚDNI ZA JAKÝKOLIV UŠLÝ ZISK, PŘÍJEM NEBO PRODEJ, NEBO ZA JAKOUKOLIV ZTRÁTU DAT, NEBO ZA NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍCH PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB, ZA MAJETKOVÉ ŠKODY, ZA OSOBNÍ ÚJMU, ZA PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZA ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ ANI ZA JAKÉKOLIV ZVLÁŠTNÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, EKONOMICKÉ, KRYCÍ, TRESTNÉ, SPECIÁLNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, JAKKOLIV ZAPŘÍČINĚNÉ, AŤ UŽ VYPLYNULY ZE SMLOUVY, ÚMYSLNÉHO KONÁNÍ, NEDBALOSTI NEBO JINÉ SKUTEČNOSTI, ZAKLÁDAJÍCÍ VZNIK ZODPOVĚDNOSTI, VZNIKLÉ POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT SOFTWARE, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE POSKYTOVATEL NEBO JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ BYLI O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD UVĚDOMENI. NĚKTERÉ ZEMĚ A SPRÁVNÍ SYSTÉMY VŠAK NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ ZODPOVĚDNOSTI, ALE MOHOU DOVOLOVAT OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI, PROTO JE ZODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE, JEHO ZAMĚSTNANCŮ NEBO POSKYTOVATELŮ LICENCÍ OMEZENA CENOU, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA LICENCI.

14. Žádná ustanovení této Smlouvy se nedotýkají práv strany, které zákon přiznává práva a postavení spotřebitele. Poskytovatel svým jménem, jménem svých zaměstnanců a svých poskytovatelů licencí jedná za účelem odmítnutí, vyloučení nebo omezení závazků, zodpovědnosti a záruk, jak je uvedeno v článku 13, ale kromě toho za žádným jiným účelem ani v žádných dalších věcech.

15. Podpora. Poskytovatel zabezpečuje technickou podporu pro nejaktuálnější verzi Softwaru. Koncový uživatel má v době trvání Licence právo na využívání následujících služeb:
(a) Technická pomoc. Pomoc a podporu při řešení problémů a odstraňování chyb při používání nejaktuálnější verze Softwaru zabezpečuje Poskytovatel nebo jeho obchodní partneři ve zveřejněné pracovní době. Požadavky na pomoc a podporu, které do
jdou mimo pracovní dobu, se považují za došlé v následující pracovní den. Požadavek na pomoc a podporu je možné doručit Poskytovateli telefonicky, telefaxem nebo elektronickou poštou na vyhrazená telefonní čísla nebo adresy elektronické pošty uvedené v Dokumentaci nebo na internetových stránkách Poskytovatele nebo jeho obchodních partnerů. Požadavek na pomoc a podporu musí být dostatečně určitý a musí obsahovat údaje umožňující replikovat ohlášený problém. V případě potřeby je Koncový uživatel povinen poskytnout potřebnou součinnost při řešení ohlášeného problému.
(b) Aktualizace. Zahrnuje každou novou verzi nebo změny Softwaru, případně jeho jednotlivých součástí, které Poskytovatel uvolní na svých internetových stránkách nebo na internetových stránkách svých obchodních partnerů. Aktualizaci Poskytovatel Koncovému uživateli zpřístupňuje z chráněné oblasti svých internetových stránek prostřednictvím Internetu. K přístupu k Aktualizaci je nutné zadat přihlašovací jméno uživatele a jeho heslo (dále jen Identifikace). Identifikace Koncového poskytovatele se skládá z náhodné kombinace alfanumerických znaků a je automaticky generována obchodním systémem Poskytovatele. Identifikace se doručuje Koncovému uživateli ve formě zprávy elektronické pošty, je vložená do obchodního balení licencovaného produktu nebo je doručena jinou vhodnou formou. Koncový uživatel je povinen ochránit Identifikaci před poškozením, ztrátou nebo zneužitím. V případě prvního zjištění zneužití Identifikace Koncového uživatele Poskytovatel původní Identifikaci dezaktivuje a vydá Koncovému uživateli novou Identifikaci (dále jen Náhradní identifikace). Koncový uživatel je povinen poskytnout Poskytovateli všechny údaje, které si Poskytovatel vyžádá při šetření zneužití Identifikace, což zahrnuje zejména, ale nejen, přístup k záznamům o provozu počítačových systémů, záznamů o přístupech k souborům i jiné potřebné údaje. V případě zjištění zneužití Náhradní identifikace může Poskytovatel podle vlastní úvahy vydat Koncovému uživateli novou Náhradní identifikaci nebo okamžitě a bez náhrady zrušit Koncovému uživateli Licenci. Právo Poskytovatele na náhradu škody není okamžitým zrušením Licence dotknuto. Koncový uživatel je povinen získávat Aktualizaci jen z internetových stránek Poskytovatele nebo jeho smluvních partnerů (dále jen Autorizované zdroje). Koncový uživatel se zavazuje nainstalovat každou novou verzi nebo změny licencovaného produktu okamžitě po jejich získání nebo nejpozději v době, kterou stanoví Poskytovatel v Softwaru, jeho Dokumentaci nebo na internetových stránkách Poskytovatele nebo jeho obchodních partnerů. Poskytovatel nezodpovídá za škody, které vznikly porušením povinnosti Koncového uživatele nainstalovat každou novou verzi nebo změny Softwaru nebo instalací Aktualizace z jiných než Autorizovaných zdrojů.
(c)  Vyloučení podpory. Poskytovatel není povinen poskytnout podporu zejména v případech, pokud oznámená chyba:

  1. Je následkem neoprávněného zásahu do Softwaru, jeho zdrojového kódu nebo použitím nesprávných parametrů nebo nastavení Softwaru.

  2. Vznikla chybou obsluhy nebo používáním Softwaru v rozporu s Dokumentací.

  3. Už byla odstraněna vydáním Aktualizace, kterou uživatel nenainstaloval.

  4. Uživatel nezaplatil licenční poplatek podle článku 17 této Smlouvy.

  5. Pokud to stanoví tato Smlouva.

(d) Školení. Z této Smlouvy nevyplývá Koncovému uživateli žádné právo na poskytnutí služeb v souvislosti se školením a výcvikem na používání a instalaci Softwaru.

16. Změna koncového uživatele. Koncový uživatel může převést Licenci a všechna práva z této Smlouvy na jiného Koncového uživatele pouze se souhlasem Poskytovatele v případě, že nový Koncový uživatel prohlásí, že přebírá všechny práva a povinnosti, které má podle této Smlouvy původní Koncový uživatel.

17. Licenční poplatek a platební podmínky. Právo používat Software získáváte za úplatu. Poplatek za Licenci Softwaru se určí na základě ceníku Poskytovatele nebo jeho obchodních partnerů podle počtu počítačových systémů, pro které je Software určen (dále jen Licenční poplatek). Zaplacením Licenčního poplatku vám vznikne právo používat Software v souladu s podmínkami této Smlouvy po dobu, na kterou jste získali právo Software používat. Pokud není na faktuře nebo na jiném obdobném dokladu vystaveném Poskytovatelem nebo jeho obchodním partnerem uvedená jiná lhůta splatnosti, je Licenční poplatek splatný při dodávce Softwaru. Jste zodpovědní za splnění daňových a poplatkových povinností souvisejících s poskytnutím Licence na Software stanovených aplikovatelným právem, kromě daní z příjmů Poskytovatele. V případě, že Licenční poplatek neuhradíte ve lhůtě splatnosti, bude vaše Licence na Software automaticky zrušena a budete muset zaplatit všechny náklady spojené s vymáháním splatné pohledávky včetně nákladů na právní zastoupení a nákladů na tuto činnost. Na Software poskytnutý jako NFR nebo jako zkušební verze Softwaru se povinnost zaplatit Licenční poplatek nevztahuje.

18. NFR a zkušební verze. Software dodaný jako NFR nebo zkušební verze můžete použít výhradně na ověření a testování vlastností Softwaru. Software NFR můžete také použít na předváděcí účely.

19. Údaje o Koncovém uživateli a ochrana práv. Vy jako Koncový uživatel opravňujete Poskytovatele, aby přenášel, zpracovával a uchovával údaje, které vás umožní identifikovat. Souhlasíte, že Poskytovatel může svými prostředky kontrolovat, zda používáte Software v souladu s ustanoveními této Smlouvy. Souhlasíte, že v průběhu komunikace Softwaru s počítačovými systémy Poskytovatele nebo jeho obchodních partnerů mohou být přenášeny údaje, které mají za účel zabezpečit funkčnost a oprávněnost používání Softwaru a ochranu práv Poskytovatele.

20. Kontrola exportu a reexportu. Software, Dokumentace nebo jejich součásti včetně informací o Softwaru a jeho součástech podléhají opatřením o kontrole dovozu a vývozu na základě právních předpisů, které mohou vydávat vlády, příslušné na jejich vydání podle aplikovatelného práva. Souhlasíte, že budete striktně dodržovat všechny aplikovatelné dovozní a vývozní předpisy a uznáváte, že nesete zodpovědnost za získání povolení na export, reexport, převod nebo import Softwaru.

21. Oznámení. Všechna oznámení, vrácený Software a Dokumentaci je třeba doručit na adresu:
Eset software spol. s r.o., Classic 7 Business Park, Jankovcova 1037/49, 170 00, Praha 7, Česká republika.

22. Rozhodující právo.Tato dohoda se řídí a musí být vykládána v souladu se zákony České republiky. Koncový uživatel a Poskytovatel se dohodli, že kolizní ustanovení rozhodujícího právního řádu a Dohod OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužijí. Výslovně souhlasíte, že řešením jakýchkoliv sporů nebo nároků z této Dohody vůči Poskytovateli nebo spory a nároky související s používáním Softwaru je příslušný Obvodní soud v Praze a výslovně souhlasíte s výkonem jurisdikce tímto soudem.

23. Všeobecná ustanovení. V případě, že jakékol
iv ustanovení této Smlouvy je neplatné a nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení Smlouvy. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v ní stanovených. Změny této Smlouvy jsou možné pouze písemnou formou, přičemž za Poskytovatele musí takovou změnu podepsat statutární zástupce.
Tato Smlouva mezi vámi a Poskytovatelem představuje jedinou a úplnou Smlouvu vztahující se k Softwaru a plně nahrazuje jakákoliv předchozí vyhlášení, rokování, závazky, zprávy nebo reklamní informace týkající se Softwaru.

Licence