Licens

VIGTIG BEMÆRKNING: Inden overførsel, installation, kopiering eller ibrugtagning bør De læse følgende betingelser for produktanvendelse. VED OVERFØRSEL, INSTALLATION, KOPIERING ELLER IBRUGTAGNING AF PRODUKTET UDTRYKKER DE DERES ACCEPT AF DISSE BETINGELSER OG VILKÅR.

Slutbrugerlicensaftale for brug af software.

Denne aftale om brug af software (“Aftale”) effektueret af og imellem ESET, spol. s r. o., med domicil på Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, registreret i Handelsregisteret i District Court of Bratislava I. Section Sro, Insertion No 3586/B, BIN: 31 333 535 (“Leverandør”) og Dem, en fysisk eller juridisk person, (“Slutbruger”), berettiger Dem til at bruge Softwaren, som er defineret i Artikel 1 heri. Softwaren, som er defineret i Artikel 1 heri, kan opbevares på en cd-rom eller dvd, sendes via e-mail, overføres fra internettet, overføres fra servere hos Leverandøren eller erhverves fra andre kilder i henhold til de nedenfor nævnte betingelser og vilkår.

DETTE ER IKKE EN KØBSKONTRAKT, MEN EN AFTALE OM SLUTBRUGERENS RETTIGHEDER. Leverandøren forbliver ejer af Softwarekopien og af det eventuelle fysiske medie, hvorpå Softwaren leveres i kommerciel emballage samt af alle kopier af Softwaren, som Slutbrugeren er berettiget til i henhold til denne Aftale.

Ved at klikke på knappen “Jeg accepterer” under overførsel, installation, kopiering eller ibrugtagning af Softwaren giver De samtykke til betingelserne og vilkårene heri. Hvis De ikke er enig i en af betingelserne i denne Aftale, skal De klikke på knappen “Afvis” eller “Jeg accepterer ikke”, annullere overførslen eller installationen eller destruere eller returnere Softwaren, installationsmediet, medfølgende dokumentation og en købskvittering til ESET eller til det sted, hvor De har erhvervet Softwaren.

DE ACCEPTERER, AT DERES BRUG AF SOFTWAREN ANGIVER, AT DE HAR LÆST DENNE AFTALE, AT DE FORSTÅR DEN OG AT DE ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF DENS VILKÅR.

1. Software. Softwaren i denne Aftale skal betyde (i) computerprogrammet ESET NOD32 Antivirus, inklusive alle dets dele, (ii) indholdet af diske, cd-rom’er, dvd’er, e-mail-rapporter og alle deres eventuelle vedhæftede filer eller andet medie, hvortil denne Aftale er vedhæftet, inklusive den Software, der leveres i form af en objektkode på en cd-rom, dvd eller via elektronisk post over internettet, (iii) enhver form for instruktionsmateriale og enhver dokumentation, der er relateret til Softwaren, herunder for eksempel enhver beskrivelse af Softwaren, dens specifikation, beskrivelse af egenskaber, beskrivelse af brug, beskrivelse af grænseflade, hvori Softwaren anvendes, en brugervejledning eller installationshåndbog til Softwaren eller enhver beskrivelse af korrekt brug af Softwaren (“Dokumentation”), (iv) kopier af Softwaren, reparationer af eventuelle fejl i Softwaren, tilføjelser til Softwaren, udvidelser til Softwaren, redigerede versioner af Softwaren, nye versioner af Softwaren og alle opgraderinger af Softwaredelene, hvis de er leveret, i henhold til hvilke Leverandøren giver Dem Licens i overensstemmelse med Artikel 4 heri. Leverandøren er kun forpligtet til at levere Softwaren i form af eksekverbar kode.

2. Videresendelse af infiltrationer og oplysninger til Leverandøren. Softwaren indeholder en funktion, der indsamler eksempler på nye computervirusser, andre lignende skadelige computerprogrammer og mistænkelige eller problematiske filer (herefter kaldes “Infiltrationer”) og sender dem derefter til Leverandøren samme med oplysninger om computeren og/eller den platform, hvor Softwaren er installeret (herefter kaldet “Oplysninger”). Oplysningerne kan indeholde data (inklusive personlige data) om Slutbrugeren og/eller andre brugere af computeren, hvorpå Softwaren er installeret, oplysninger om computeren, operativsystemet og installerede programmer, filer fra computeren, hvorpå Softwaren er installeret, og filer, der er påvirket af en Infiltration samt oplysninger om sådanne filer. Leverandøren skal kun bruge de modtagne Oplysninger og Infiltrationer til forskning i Infiltrationerne og tage relevante skrift til at sikre, at de modtagne Oplysninger forbliver fortrolige. Ved at acceptere Aftalen og aktivere den oven for beskrevne Softwarefunktion accepterer du, at Infiltrationer og Oplysninger fremsendes til Leverandøren, og du giver også Leverandøren den nødvendige godkendelse til, som angivet under de relevante juridiske regulativer til at behandle de givne Oplysninger.

3. Installation. Softwaren, som leveres på en cd-rom eller dvd, sendes via elektronisk post, overføres fra internettet, overføres fra servere hos Leverandøren eller erhverves fra andre kilder, kræver installation. De skal installere Softwaren på en korrekt konfigureret computer, som mindst overholder de krav, der angives i Dokumentationen. Installationsmetoden er specificeret i Dokumentationen. Ingen computerprogrammer eller hardware, som kunne have skadelig effekt på Softwaren, må installeres på computeren, hvor De installerer Softwaren.

4. Licens. Forudsat at De har accepteret denne Aftale, og De har betalt Licensafgiften i henhold til Artikel 17, når den er forfalden til betaling, giver Leverandøren Dem en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig ret til at installere Softwaren på harddisken på en computer eller på et lignende medie til permanent lagring af data, til at installere og gemme Softwaren i et computersystems hukommelse og til at implementere, gemme og vise Softwaren på computersystemer, forudsat dog at det maksimale antal af sådanne computersystemer er det antal, som Slutbrugeren angiver i en ordre, og for hvilke Slutbrugeren betaler den relevante afgift (“Licensen”). En bruger skal betyde: (i) installation af Softwaren på et computersystem, eller (ii) hvis omfanget af en licens er bundet til antallet af e-mail-postkasser, da skal en bruger betyde en computerbruger, som accepterer elektronisk post gennem en Mail-bruger-agent (Mail User Agent – “MUA”). Hvis MUA’en accepterer elektronisk post og derefter distribuerer den automatisk til flere brugere, da skal antallet af brugere bestemmes i henhold til det faktiske antal brugere, til hvem den elektroniske post distribueres. Hvis en e-mail-server fungerer som en e-mail-port, skal antallet af brugere være lig med antallet af e-mail-servere, til hvem en sådan port yder tjenester. Hvis ethvert antal e-mail-adresser (dvs. inklusive aliasser) sendes til én bruger, og én bruger accepterer dem, og der ikke automatisk distribueres e-mails ved siden af klienten til flere brugere, kræves Licensen kun til én computer.

5. Håndhævelse af Slutbrugerens rettigheder. De må håndhæve Slutbrugerens rettigheder personligt eller gennem Deres eventuelle medarbejdere. Som Slutbruger må De kun bruge Softwaren til at sikre Deres aktivitet og kun beskytte de computersystemer, for hvilke De har opnået og betalt Licens.

6. Begrænsninger af Slutbrugerens rettigheder. De må ikke kopiere, distribuere, adskille i enkeltdele eller skabe afledte versioner af Softwaren, i henhold til følgende undtagelser:
(a) De må oprette en kopi af Softwaren til Dem selv på et medie til permanent datalagring som sikkerhedskopi, forudsat at den arkiverede sikkerhedskopi ikke skal installeres eller bruges på nogen anden computer. Oprettelsen af enhver anden kopi af Softwaren vil være en overtrædelse af denne Aftale.
(b) De må ikke bruge, redigere, fortolke, reproducere eller overføre rettigheder til brug af Softwaren eller kopier af Softwaren på nogen måde andet end udtrykkeligt anført i denne Aftale.
(c) De må ikke sælge Softwaren, videregive den i underlicens eller udleje den til en anden person eller leje Softwaren fra en anden person eller låne Softwaren.
(d) De må ik
ke analysere, dekompilere, adskille en kildekode eller søge at opnå en kildekode fra Softwaren på nogen anden måde undtagen i det omfang, hvori en sådan begrænsning er udtrykkeligt forbudt ved lov.
(e) De må ikke skabe nogen afledte værker baseret på Softwaren.
(f) De accepterer at bruge Softwaren udelukkende på den måde, som er i overensstemmelse med alle gældende juridiske bestemmelser i lovene, i henhold til hvilke De anvender Softwaren, herunder for eksempel i overensstemmelse med gældende begrænsninger, som opstår i henhold til Copyright Act og andre immaterielle rettigheder.
(g) De må ikke bruge Softwaren, der er erhvervet som en prøveversion eller som Ikke til videresalg (Not-For-Resale – “NFR”) med henblik på at undgå at betale Licensafgiften i henhold til Artikel 17.

7. Copyright. Softwaren og alle rettigheder, herunder for eksempel juridisk adkomst og immaterielle rettigheder tilhører ESET og/eller dens licensleverandører. ESET er beskyttet af bestemmelser i internationale traktater og af alle andre gældende love i det land, hvori Softwaren anvendes. Strukturen, organiseringen og koden i Softwaren er forretningshemmeligheder og fortrolige oplysninger tilhørende ESET og/eller dens licensleverandører. De må ikke kopiere Softwaren, med de undtagelser, der er angivet i Artikel 6 (a). Enhver kopi De opretter i henhold hertil skal indeholde de samme bemærkninger om ophavsret og juridisk adkomst, som angivet på Softwaren. Hvis De analyserer, dekompilerer eller adskiller en kildekode eller forsøger at opnå en kildekode på nogen anden måde, der er i strid med bestemmelserne i denne Aftale, skal alle oplysninger, som opnås derved, automatisk og uigenkaldeligt anses som overført til Leverandøren og ejet af Leverandøren i sin fulde udstrækning fra det øjeblik, de opnås.

8. Forbehold af rettigheder. Leverandøren forbeholder sig alle rettigheder til Softwaren, undtagen rettigheder, der i denne Aftale ikke udtrykkeligt er overdraget til Dem som Slutbruger af Softwaren.

9. Flere sprogversioner, versioner til flere operativsystemer, flere kopier. Hvis Softwaren understøtter flere platforme eller sprog, eller hvis De har opnået flere kopier af Softwaren, må De ikke installere versioner og kopier af Softwaren på flere computersystemer, end De har angivet i en ordre, og for hvilke De har betalt den relevante Licensafgift i henhold til Artikel 17 heri. De må ikke sælge, udleje, leje, give i underlicens, udlåne eller overføre nogen version eller kopi af Softwaren, der ikke anvendes af Dem, til en anden person.

10. Ikrafttrædelse og aftalevilkår. Denne Aftale er gyldig og træder i kraft fra den første dag, hvor De installerer Softwaren. De kan bringe denne Aftale til ophør ved permanent at slette, destruere eller for egen regning returnere Softwaren, alle eventuelle sikkerhedskopier og alt relateret materiale, som De har opnået fra Leverandøren eller fra dennes forretningspartnere. Deres rettigheder som Slutbruger ophører automatisk og umiddelbart, uden underretning fra Leverandøren, hvis De misligholder nogen bestemmelse i denne Aftale. I dette tilfælde skal De straks slette, destruere eller for egen regning returnere Softwaren, alle eventuelle sikkerhedskopier og alt relateret materiale til ESET eller til det sted, hvor De har erhvervet Softwaren.
Denne Aftale udfærdiges for en indledende periode på et til to år i henhold til den periode, der er angivet af Dem ved Deres bestilling af Softwaren, og den kan gentagne gange forlænges i endnu en periode på et eller to år, forudsat at De betaler Licensafgiften for forlængelse af Licensen i henhold til Artikel 17 heri.
Uden hensyn til, hvordan denne Aftale ophører, skal bestemmelserne i Artikel 7, 8, 11, 13 og 20 fortsat være gældende uden tidsbegrænsning.

11. SLUTBRUGERS ERKLÆRING. SOM SLUTBRUGER ACCEPTERER DE, AT SOFTWAREN LEVERES “SOM DEN ER OG FOREFINDES”, UDEN EN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE GARANTI AF NOGEN ART, OG I DET MAKSIMALE OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. HVERKEN LEVERANDØREN, DENNES LICENSLEVERANDØR ELLER INDEHAVERE AF OPHAVSRETTEN GIVER NOGEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE OPLYSNINGER ELLER GARANTIERKLÆRINGER, I SÆRDELESHED INGEN SALGSGARANTIER ELLER GARANTI FOR ANVENDELIGHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER GARANTI FOR, AT SOFTWAREN IKKE OVERTRÆDER EVENTUELLE PATENTER, OPHAVSRET, VAREMÆRKER ELLER ANDRE RETTIGHEDER TILHØRENDE TREDJEPART. DER FINDES INGEN GARANTI FRA LEVERANDØREN ELLER ANDEN PART OM, AT DE FUNKTIONER, DER INDEHOLDES I SOFTWAREN, VIL STEMME OVERENS MED DERES BEHOV, ELLER AT AFVIKLINGEN AF SOFTWAREN VIL VÆRE PROBLEMFRI OG UDEN FEJL. DE PÅTAGER DEM DET FULDE ANSVAR OG RISIKOEN FOR VALG AF SOFTWARE TIL AT OPNÅ DE AF DEM ØNSKEDE RESULTATER, OG FOR INSTALLATION, BRUG OG RESULTATER, SOM DE VIL OPNÅ MED SOFTWAREN.

12. Ingen yderligere forpligtelser. Denne Aftale pålægger ikke Leverandøren yderligere forpligtelser ud over de forpligtelser, der specifikt er nævnt i denne Aftale.

13. BEGRÆNSNINGER I GARANTIEN. I DET MAKSIMALE OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, SKAL LEVERANDØREN, DENNES MEDARBEJDERE ELLER LICENSLEVERANDØRER I INTET TILFÆLDE HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELT DRIFTSTAB, TAB AF INDTÆGT ELLER SALG, ELLER FOR NOGET TAB AF DATA ELLER FOR OMKOSTNINGER TIL FREMSKAFFELSE AF RESERVEDELE ELLER TJENESTEYDELSER, FOR BESKADIGELSE AF EJENDELE, PERSONSKADE, FORRETNINGSAFBRYDELSER, TAB AF FORRETNINGSOPLYSNINGER ELLER FOR NOGEN SPECIEL, DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIG, ØKONOMISK, DÆKNINGSMÆSSIG, KRIMINEL, SÆRLIG ELLER EFTERFØLGENDE SKADE, DER PÅ NOGEN MÅDE ER FORÅRSAGET, UANSET OM DEN ER OPSTÅET UD FRA KONTRAKT, GROV UAGTSOMHED, CULPA ELLER ANDEN OMSTÆNDIGHED, DER ER ÅRSAG TIL ANSVARETS FOREKOMST, SOM ER PÅDRAGET VED ANVENDELSE AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT ANVENDE SOFTWAREN, SELVOM LEVERANDØREN ELLER DENNES LICENSLEVERANDØRER ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN SKADE. DA VISSE LANDE OG VISSE LOVGIVNINGER IKKE TILLADER ANSVARSFRIHED, MEN MULIGVIS TILLADER ANSVARSBEGRÆNSNING, SKAL LEVERANDØRENS, DENNES MEDARBEJDERE ELLER LICENSLEVERANDØRERS ANSVAR VÆRE BEGRÆNSET TIL DEN PRIS, SOM DE HAR BETALT FOR LICENSEN.

14. Ingen bestemmelse i denne Aftale skal påvirke rettighederne for sådanne parter, for hvem loven anerkender en forbrugers rettigheder og stilling. Leverandøren skal på egne vegne, på vegne af sine medarbejdere og på vegne af sine licensleverandører handle med det formål at afvise, udelade eller begrænse de forpligtelser, ansvar og garantier, der er nævnt i Artikel 13, undtagen for ethvert andet formål eller i alle andre sager.

15. Support. Leverandøren skal sikre teknisk support af den mest opdaterede version af Softwaren, udelukkende på sproget i det land, hvor softwaren blev købt. Under hele Licensens løbetid skal Slutbrugeren have ret til at benytte følgende tjenesteydelser:
(a) Teknisk hjælp. Leverandøren eller dennes forretningspartnere skal sikre hjælp og support til fejlfinding og fejlrettelse i brugen af den mest opdaterede version af Softwaren i de offentliggjorte åbningstider. Alle krav om hjælp og support, der modtages uden for åbningstiden, anses for at være modtaget den følgende arbejdsdag. Et krav om hjælp og support kan leveres til Leverandøren pr. telefon, fax eller e-mail via de reserverede telefonnumre eller e-mail-adresser, der er angivet i Dokumentationen eller på Leverandørens eller dennes forretningspartneres websteder. Et krav om hjælp og support skal være tilstrækkeligt sikkert og skal indeholde data, som gør det muligt at genskabe det rapporterede problem. Om nødvendigt skal Slutbrugeren være forpligtet til at levere den nødvendige assistance til at løse et rapporteret problem.
(b) Opdatering. Opdatering skal omfatte hver ny version eller ændring af Softwaren eller individuelle dele deraf, som Leverandøren frigiver på sine
websteder eller på sine forretningspartneres websteder. Leverandøren skal gøre Opdateringen tilgængelig for Slutbrugeren fra det beskyttede område på dennes websteder gennem netværket til internettet. Adgang til Opdateringen skal kræve logon med et brugernavn og en adgangskode (“Identifikation”). Identifikationen af Slutbrugeren skal bestå af en tilfældig kombination af alfanumeriske tegn og skal automatisk genereres af Leverandørens forretningssystem. Identifikationen skal leveres til Slutbrugeren i form af en e-mail-meddelelse, indsættes i den kommercielle emballage til Licensproduktet eller leveres på anden passende måde. Slutbrugeren er forpligtet til at beskytte Identifikationen mod beskadigelse, tab eller misbrug. Ved opdagelsen af den første misbrug af Slutbrugerens Identifikation skal Leverandøren gøre den oprindelige Identifikation ubrugelig og udstede en ny Identifikation til Slutbrugeren (“Erstatningsidentifikation”). Slutbrugeren skal være forpligtet til at levere alle data til Leverandøren, som kræves af Leverandøren til undersøgelse af misbrugen af Identifikationen, herunder for eksempel begrænset til adgang til optegnelser over computersystemets drift, optegnelser over adgang til filer samt andre nødvendige data. I tilfælde, hvor misbrug af Erstatningsidentifikationen opdages, kan Leverandøren efter eget skøn udstede en ny Erstatningsidentifikation til Slutbrugeren eller tilbagekalde Licensen umiddelbart og uden kompensation til Slutbrugeren. Leverandørens rettigheder til kompensation for skade skal ikke påvirkes af umiddelbar tilbagekaldelse af Licensen. Slutbrugeren skal være forpligtet til kun at opnå Opdateringen fra Leverandørens websteder eller fra dennes kontraktmæssige partnere (“Autoriserede kilder”). Slutbrugeren accepterer at installere hver ny version eller ændring af det Licenserede Produkt, så snart denne har erhvervet dem eller ikke senere end det tidspunkt, som er angivet af Leverandøren i Softwaren, Dokumentationen dertil eller på Leverandørens eller dennes forretningspartneres websteder. Leverandøren skal ikke holdes ansvarlig for skade, som er opstået grundet brud på Slutbrugerens forpligtelse til at installere hver ny version eller ændring af Softwaren og/eller installation af Opdateringerne fra de Autoriserede kilder.
(c) Ingen support. Leverandøren skal ikke være forpligtet til at levere nogen support, især hvis en rapporteret fejl:
i. stammer fra en uautoriseret påvirkning af Softwaren, dens kildekode eller vha. forkerte parametre eller indstillinger i Softwaren,
ii. er opstået som følge af en fejl fra personalet eller af brug af Softwaren i en situation, som ikke er kompatibel med Dokumentationen,
iii. allerede er blevet løst i en Opdatering, som Slutbrugeren ikke har installeret,
iv. Slutbrugeren ikke har betalt Licensafgiften i henhold til Artikel 17 heri, eller
v. på anden måde er forudset i denne Aftale.
(d) Oplæring. Slutbrugeren skal ikke tildeles nogen ret til tjenester i forbindelse med oplæring og undervisning i brug og installation af Softwaren som følge af denne Aftale.

16. Ændring af Slutbruger. Slutbrugeren kan kun overføre Licensen og alle rettigheder fra denne Aftale til en anden Slutbruger med samtykke fra Leverandøren, og kun hvis den nye Slutbruger tilkendegiver, at denne påtager sig alle rettigheder og forpligtelser, som gælder for den oprindelige Slutbruger i henhold til denne Aftale.

17. Licensafgift og betalingsbetingelser. De erhverver retten til at bruge Softwaren til evaluering. En Licensafgift for Softwaren skal angives baseret på Leverandørens eller dennes forretningspartneres prisliste i henhold til antallet af computersystemer, for hvilke Softwaren er beregnet (“Licensafgift”). Ved betaling af Licensafgiften bliver De berettiget til at bruge Softwaren i overensstemmelse med betingelserne og vilkårene i denne Aftale i hele den periode, i hvilken De har erhvervet retten til at bruge Softwaren. Medmindre en anden forfaldsdato er angivet eller en faktura eller et lignende dokument er udstedt af Leverandøren eller dennes forretningspartnere skal Licensafgiften være forfalden ved levering af Softwaren. De er ansvarlig for betaling af de skatter og afgifter i forbindelse med leveringen af Licensen til Softwaren, der fastlægges af gældende lovgivning, undtagen for Leverandørens indkomstskat. Hvis De ikke betaler Licensafgiften inden forfaldsdatoen, bliver Deres Licens til Softwaren automatisk tilbagekaldt, og De skal betale alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen af et forfaldent beløb, inklusive advokatudgifter og retsomkostninger. Forpligtelsen til at betale Licensafgiften gælder ikke for Softwaren, der er leveret som en NFR-version eller som en prøveversion.

18. NFR og prøveversion. De må udelukkende bruge Softwaren, der er leveret som en NFR-version eller prøveversion til at kontrollere og teste Softwarens funktioner. De må også bruge NFR-softwaren til demonstration.

19. Data om Slutbruger og beskyttelse af rettigheder. De giver som Slutbruger Leverandøren tilladelse til at overføre, behandle og gemme data, der gør det muligt for Leverandøren at identificere Dem. De accepterer, at Leverandøren ved egne midler kan kontrollere, om De bruger Softwaren i overensstemmelser med bestemmelserne i denne Aftale. De accepterer, at gennem Softwarens kommunikation med Leverandørens eller dennes forretningspartneres computersystemer kan data overføres, som har til formål at sikre Softwarens funktionalitet og tilladelsen til at bruge denne samt beskyttelse af Leverandørens rettigheder.

20. Kontrol af eksport og geneksport. Softwaren, Dokumentationen eller dele deraf, inklusive oplysninger om Softwaren og dele deraf, skal være underlagt foranstaltningerne til at overvåge import og eksport i henhold til juridiske reguleringer, som kan være udstedt af regeringer, som har kompetence til at sikre dette i henhold til gældende lovgivning. De accepterer at overholde alle gældende import- og eksportreguleringer og anerkender, at De bliver holdt ansvarlig for opnåelse af licenser til eksport, geneksport, overførsel eller import af Softwaren.

21. Bemærkninger. Alle bemærkninger, den returnerede Software og Dokumentation skal leveres til: ESET, spol. s r. o., Aupark Tower, 16th floor, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic.

22. Anvendelig ret. Denne Aftale skal reguleres af og fortolkes i henhold til slovakisk lovgivning. Slutbrugeren og Leverandøren accepterer, at bestemmelser, der konflikter i den regulerende lovgivning og FN’s konvention om kontrakter for international salg af varer, ikke skal gælde. De accepterer udtrykkeligt, at enekompetencen for ethvert retskrav eller enhver tvist med Leverandøren eller i nogen form relateret til Deres brug af Softwaren henhører under District Court Bratislava I., Slovakiet, og De accepterer desuden og samtykker udtrykkeligt i udøvelsen af den personlige kompetence i District Court Bratislava I. i forbindelse med ethvert sådant retskrav eller enhver tvist.

23. Generelle bestemmelser. Hvis nogen bestemmelse i denne Aftale er ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal dette ikke påvirke gyldigheden af den resterende del af Aftalen. Denne skal fortsat være gyldig og kunne håndhæves i henhold til betingelserne og vilkårene heri. Enhver tilføjelse hertil kan kun ske skriftligt, og en lovformelig repræsentant skal underskrive en sådan tilføjelse på vegne af Leverandøren.
Denne Aftale mellem Dem og Leverandøren repræsenterer den eneste og hele Aftale, som gælder for Softwaren, og går til fulde forud for alle eventuelle tidligere tilkendegivelser, forhandlinger, forpligtelser, rapporter eller annoncering i forbindelse med Softwaren.

Licens