Litsents

OLULINE TEADE: palume teil enne toote allalaadimist, installimist, kopeerimist või kasutamist tutvuda alltoodud toote kasutamise tingimustega. TOOTE ALLALAADIMISE, INSTALLIMISE, KOPEERIMISE VÕI KASUTAMISEGA VÄLJENDATE OMA NÕUSTUMIST TOODUD TINGIMUSTEGA.

Lõppkasutaja litsentsileping tarkvara kasutamiseks.

Käesolev tarkvara kasutamise leping (edaspidi „leping“), mis on sõlmitud ESET, spol. s r. o, asukohaga Einsteinova 24, 851 01 Bratislavas, registreeritud District Court Bratislava I. kohtu äriregistris (osa Sro, kande nr 3586/B, BIN: 31 333 535) (edaspidi „tarnija“), ning teie kui füüsilise või juriidilise isiku vahel (edaspidi „lõppkasutaja“), annab teile õiguse lepingu punktis 1 nimetatud tarkvara kasutamiseks. Lepingu punktis 1 nimetatud tarkvara võib salvestada CD-ROM- või DVD-kandjale, saata elektronpostiga, internetist alla laadida, tarnija serveritest alla laadida või hankida muudest allikatest allpool kirjeldatud tingimustel.

KÄESOLEV DOKUMENT EI OLE MÜÜGILEPING, VAID LEPING LÕPPKASUTAJA ÕIGUSTE KOHTA. Tarkvara koopia ja füüsilise kandja, kui selline on olemas, ning samuti kõikide tarkvara koopiate, millele lõppkasutajal on käesoleva lepingu alusel õigus, omanikuks jääb tarnija.

Klõpsates tarkvara allalaadimise, installimise, kopeerimise või kasutamise ajal nupule „Nõustun“, väljendate oma nõustumist käesolevate tingimustega. Kui te ei ole käesoleva lepingu mis tahes sättega nõus, klõpsake kohe nupul „Keeldun“ või „Ei nõustu“, tühistage allalaadimine või installimine ning hävitage või tagastage tarkvara, installivahend, alusdokumentatsioon ja ostukviitung ESETile või kohta, kust te tarkvara soetasite.

KINNITAN, ET TARKVARA KASUTAMINE NÄITAB, ET OLEN KÄESOLEVA LEPINGUGA TUTVUNUD, SAAN SELLEST ARU NING OLEN NÕUS SELLEGA, ET LEPINGUS SÄTESTATU ON MULLE KOHUSTUSLIK.

1. Tarkvara. Käesoleva lepingu tähenduses on tarkvara (i) arvutiprogramm ESET NOD32 Antivirus koos kõigi osadega; (ii) ketastel, CD-ROM-kandjal või DVD-kandjal olev sisu, e-posti teel saadetud teated koos manustega (kui neid esineb), või kõik muud kandjad, millega käesolev leping on seotud, sh tarkvara, mis tarnitakse objektikoodi vormis CD-ROM-kandjal, DVD-kandjal või elektronpostiga interneti kaudu; (iii) kõik tarkvaraga seotud selgitavad materjalid ja dokumendid, sealhulgas (kuid mitte ainult) tarkvara kirjeldused, spetsifikatsioon, omaduste kirjeldus, juhtimise kirjeldus, tarkvara kasutusliidese kirjeldus, tarkvara teatmik või installimisjuhend või mis tahes muu tarkvara õige kasutamise kirjeldus (edaspidi „dokumentatsioon“); (iv) tarkvara koopiad, tarkvara vigade parandused (kui neid on), tarkvara täiendused, tarkvara laiendused, tarkvara modifitseeritud versioonid, tarkvara uued versioonid ning tarkvara osade täiendused juhul, kui need tarnitakse, mille kohta tarnija annab teile litsentsi käesoleva lepingu punkti 4 alusel. Tarnija tarnib tarkvara ainult aktiveerimiskoodi kujul.

2. Sissetungide ja teabe edastamine tarnijale. Tarkvara sisaldab funktsiooni, mis kogub näidiseid uutest arvutiviirustest, muudest sarnastest kahjulikest arvutiprogrammidest ja kahtlastest või probleemsetest failidest (edaspidi: sissetungid) ning saadab need tarnijale koos teabega arvuti ja/või platvormi kohta, kuhu tarkvara on installitud (edaspidi: teave). Teave võib sisaldada andmeid (sealhulgas isiklikke andmeid) lõppkasutaja ja/või teiste kasutajate kohta arvutis, kuhu tarkvara on installitud, teavet arvuti, operatsioonisüsteemi ja installitud programmide kohta, faile arvutist, kuhu tarkvara on installitud, ning sissetungist mõjutatud faile ja üksikasju selliste failide kohta. Tarnija kohustub kasutama saadud teavet ja sissetunge ainult sissetungide läbivaatamiseks ning võtab asjakohased meetmed saadud teabe konfidentsiaalsuse tagamiseks. Kui te nõustute käesoleva lepinguga ja aktiveerite tarkvara eelnimetatud funktsiooni, annate oma nõusoleku sissetungide ja teabe edastamiseks tarnijale. Samal ajal annate tarnijale vajaliku loa saadud teabe töötlemiseks vastavalt asjakohastele seaduslikele eeskirjadele.

3. Installimine. Tarkvara, mis on tarnitud CD-ROM-kandjal või DVD-kandjal, saadetud elektronpostiga, alla laaditud internetist, alla laaditud tarnija serveritest või soetatud mujalt, tuleb installida. Olete kohustatud installima tarkvara õigesti konfigureeritud arvutisse, mis vastab vähemalt käesolevas dokumentatsioonis esitatud nõudmistele. Installimise viisi kirjeldatakse täpsemalt dokumentatsioonis. Arvutisse, kuhu te tarkvara installite, ei tohi installida ühtegi arvutiprogrammi või riistvara, mis võib tarkvarale kahjulikult mõjuda.

4. Litsents. Kui olete käesoleva lepingu tingimustega nõustunud ja maksate õigeaegselt punkti 17 alusel tasumisele kuuluva litsentsitasu, annab tarnija teile üleandmatu lihtõiguse tarkvara installimiseks arvuti kõvakettale või samaväärsele andmete püsiva säilitamise kandjale, tarkvara installimiseks ja säilitamiseks arvutisüsteemi mälus ning tarkvara kasutamiseks, säilitamiseks ning kuvamiseks arvutisüsteemides tingimusel, et selliste arvutisüsteemide maksimaalne arv vastab arvule, mille lõppkasutaja tellimuses esitas ning mille eest lõppkasutaja maksis (edaspidi „litsents“). Üks kasutaja tähendab: (i) tarkvara installimist ühte arvutisüsteemi, või (ii) kui litsentsi ulatus on seotud postkastide arvuga, tähendab üks kasutaja arvutikasutajat, kes võtab elektronposti vastu meili kasutajaagentide (Mail User Agent, MUA) programmi kaudu. Kui elektronposti võtab vastu (MUA) ning jagab selle seejärel automaatselt mitme kasutaja vahel, määratakse kasutajate arv tegelike kasutajate arvu järgi, kellele elektronposti jagatakse. Kui meiliserver täidab meililüüsi funktsiooni, võrdub kasutajate arv meiliserverite arvuga, millele selline lüüs teenuseid osutab. Kui elektronposti mitu aadressi (näiteks aliaste kaudu) on suunatud ühele kasutajale ja neid võtab vastu üks kasutaja ning posti jagatakse kliendi juures automaatselt mitmele kasutajale, on litsentsi vaja ainult ühele arvutile. Tarkvara kasutamiseks ärikeskkonnas (töökohtades, failiserverites, meiliserverites, meililüüsides või internetilüüsides) tuleb kasutada tarkvara äriversiooni.

5. Lõppkasutaja õiguste kasutamine. Lõppkasutaja õigusi tohib kasutada kas isiklikult või töötajate kaudu, kui neid on. Lõppkasutajana võite tarkvara kasutada ainult oma tegevuse kindlustamiseks ning ainult nende arvutisüsteemide kaitsmiseks, millele te litsentsi saite ja mille eest maksite.

6. Lõppkasutaja õiguste piiramine. Tarkvara ei tohi kopeerida, levitada, osadeks jagada ega teha sellest tuletatud versioone, lubatud on ainult alljärgnevad erandid:
(a) te võite enda tarbeks teha ühe koopia andmete püsisäilitamiseks mõeldud kandjal varukoopiaks tingimusel, et arhiveeritud varukoopiat ei installita teise arvutisse ega kasutata seal. Mis tahes muude koopiate tegemine tarkvarast on käesoleva lepingu rikkumine;
(b) te ei tohi tarkvara või selle koopiad kasutada, modifitseerida, paljundada või tarkvara kasutusõigusi üle anda ühelgi muul viisil peale lepingus sätestatute;
(c) te ei tohi tarkvara müüa ega rentida teistele isikutele, anda neile all-litsents, tarkvara teiselt isikult rentida ega laenuks anda või võtta;
(d) te ei tohi programmi lähtekoodi analüüsida, pöördprojekteerida, pöördtransleerida või püüda tarkvaraprogrammi lähtekoodi muul viisil hankida, v.a juhul, kui selline piiramine on seadusega selgesõnaliselt keelatud;
(e) te ei tohi tarkvara põhjal luua mingeid tuletistöid;
(f) te nõustute kasutama tarkvara ainult sellisel viisil, mis on kooskõlas kõikide kohaldatavate õiguslike nõuetega, mi
s on kehtestatud seadustes, mille alusel te tarkvara kasutate, sealhulgas (kuid mitte ainult) kooskõlas autoriõiguse seadusest tulenevate kohaldatavate piirangutega ning muude intellektuaalomandi õigustega;
(g) te ei või kasutada tarkvara prooviversioone või edasimüügiõiguseta tarkvara (NFR) vastuolus hea tavaga ning eesmärgiga vältida punktis 17 sätestatud litsentsitasu maksmist.

7. Autoriõigused. Tarkvara ning kõik õigused, sealhulgas (kuid mitte ainult) seaduslik valdusõigus ja intellektuaalomandi õigused kuuluvad ESETile ja/või tema litsentsiandjatele. Need õigused on kaitstud rahvusvaheliste lepingute ning tarkvara kasutamise riigis kohaldatavate muude seadustega. Tarkvara struktuur, organisatsioon ja kood on ESETi ja/või tema litsentsiandjate ärisaladus ja konfidentsiaalne teave. Tarkvara kopeerimine on keelatud, v.a lepingu punktis 6(a) sätestatud erandjuhtudel. Kõik koopiad, mida teil on õigus selle punkti alusel teha, peavad sisaldama samasuguseid autoriõiguse ja valdusõiguse märkusi, nagu on märgitud tarkvaral. Kui te analüüsite, pöördprojekteerite või pöördtransleerite programmi lähtekoodi või püüate hankida programmi lähtekoodi mis tahes viisil, mis on käesoleva lepingu sätetega vastuolus, loetakse mis tahes sellisel viisil saadud teave täies mahus ning selle saamise hetkest automaatselt ning tagasipöördumatult tarnijale üleantavaks ning tarnija omandiks.

8. Õiguste reservatsioon. Tarnija jätab endale kõik õigused tarkvarale, v.a õigused, mis käesoleva lepingu alusel antakse selgesõnaliselt üle teile kui tarkvara lõppkasutajale.

9. Mitmes keeles versioonid, mitmele operatsioonisüsteemile mõeldud versioonid, mitu koopiat. Kui tarkvara toetab mitut platvormi või keelt, või kui olete soetanud mitu tarkvara koopiat, võite installida tarkvara versioonid ja koopiad rohkematesse arvutisüsteemidesse kui teie tellimuses on märgitud ja mille eest te olete vastavalt käesoleva lepingu punktile 17 maksnud litsentsitasu. Te ei tohi tarkvara mis tahes versioone või koopiaid, mida te ise ei kasuta, müüa, rentida, all-litsentsida, laenata ega üle anda teistele isikutele.

10. Lepingu jõustumine ja kehtivusaeg. Käesolev leping kehtib ja jõustub päeval, mil te tarkvara aktiveerite. Te saate lepingu lõpetada, kui kustutate tarkvara jäädavalt, hävitate selle või tagastate oma kuludega tarkvara, kõik olemasolevad varukoopiad ning muud tarnijalt või tema äripartneritelt saadud tarkvaraga seotud materjalid. Kui rikute käesoleva lepingu mis tahes sätet, kaotate ette teatamata automaatselt ja viivitamata kõik õigused, mis teil lõppkasutajana olid. Sellisel juhul olete kohustatud tarkvara, kõik olemasolevad varukoopiad ning muud tarkvaraga seotud materjalid viivitamata kustutama, hävitama või oma kuludega tagastama ESETile või kohta, kust te tarkvara soetasite.
Käesolev leping sõlmitakse esialgu üheks või kaheks aastaks, vastavalt sellele, millise perioodi märkisite oma tarkvara tellimusele, ning seda võib edaspidi pikendada aasta või kahe aasta kaupa tingimusel, et maksate lepingu punktis 17 sätestatud litsentsitasu litsentsi pikendamise eest.
Sõltumata käesoleva lepingu lõpetamise viisist, jäävad lepingu punktides 7, 8, 11, 13 ja 20 toodud sätted kehtima ajaliste piiranguteta.

11. LÕPPKASUTAJA KINNITUSED. LÕPPKASUTAJANA NÕUSTUTE SELLEGA, ET TARKVARA ON TARNITUD „ON NAGU ON“ TINGIMUSEL, ÜHEGI SELGESÕNALISE VÕI KAUDSE GARANTIITA, MIDA KOHALDATAVAD SEADUSED MAKSIMAALSELT LUBAVAD; TARNIJA, TEMA LITSENTSIANDJAD JA AUTORIÕIGUSE OMANIKUD EI ANNA ÜHTEGI SELGESÕNALIST VÕI KAUDSET KINNITUST VÕI GARANTIID, ERITI ÜHTEGI MÜÜGIGARANTIID VÕI KINNITUST TARKVARA TEATUD OTSTARBEKS SOBIMISE KOHTA VÕI GARANTIID, ET TARKVARA EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENDI-, AUTORI-, KAUBAMÄRGI- VÕI MUID ÕIGUSI. TARNIJA EGA ÜKSKI TEINE ISIK EI SAA GARANTEERIDA, ET FUNKTSIOONID, MIDA TARKVARA SISALDAB, VASTAVAD TEIE NÕUDMISTELE VÕI ET TARKVARA TÖÖTAB TÕRGETE JA VIGADETA. VÕTATE ENDALE KOGU VASTUTUSE JA RISKI TARKVARA VALIMISE EEST, ARVATES, ET TARKVARA ABIL ON VÕIMALIK JÕUDA OODATUD TULEMUSTENI, NING SAMUTI TARKVARA INSTALLIMISE, KASUTAMISE NING TULEMUSTE EEST, MILLENI TE TARKVARA KASUTAMISEGA JÕUATE.

12. Täiendavate kohustuste puudumine. Käesoleva lepinguga ei panda tarnijale muid kohustusi peale käesolevas lepingus loetletud kohustuste.

13. GARANTIIPIIRANGUD. KOHALDATAVATES SEADUSTES LUBATUD ULATUSES EI VASTUTA TARNIJA, TEMA TÖÖTAJAD VÕI LITSENTSIANDJAD MIS TAHES SAAMATA JÄÄNUD KASUMI, TULUDE VÕI MÜÜGITEHINGUTE EEST VÕI MIS TAHES ANDMETE KADUMISE EEST VÕI TAGAVARATOODETE VÕI TEENUSTE HANKIMISEKS TEHTUD KULUTUSTE EEST, VARA KAHJUSTUMISE EEST, ISIKUKAHJUDE EEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISE EEST, ÄRITEABE KADUMISE EEST VÕI MIS TAHES MUUDE ERILISTE, OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE, MAJANDUSLIKE, KATMISE, KURITAHTLIKE VÕI HILISEMATE KAHJUDE EEST, MIS ON TEKKINUD MIS TAHES VIISIL JA SÕLTUMATA SELLEST, KAS KAHJU TEKKIS LEPINGUST, TAHTLIKUST ÜLEASTUMISEST, HOOLETUSEST VÕI MUUST ASJAOLUST, MIS VASTUTUSE OLEMASOLU MÄÄRAB, TARKVARA KASUTAMISEST VÕI KASUTAMISE VÕIMATUSEST ISEGI SIIS, KUI TARNIJAT VÕI TEMA LITSENTSIANDJAID ON TEAVITATUD SELLISE KAHJU VÕIMALUSEST. KUNA TEATUD RIIGID JA TEATUD SEADUSED EI LUBA VASTUTUST VÄLISTADA, KUID VÕIVAD LUBADA VASTUTUSE PIIRAMIST, PIIRNEB TARNIJA, TEMA TÖÖTAJATE JA LITSENTSIANDJATE VASTUTUS SUMMAGA, MILLE TE LITSENTSI EEST MAKSNUD OLETE.

14. Käesoleva lepingu ühegi sättega ei mõjutata nende isikute õigusi, keda seadus tunnistab tarbija õigustes ja seisundis. Tarnija tegutseb enda, oma töötajate ning litsentsiandjate nimel eesmärgiga punktis 13 sätestatud kohustustest, vastutusest ning garantiidest keelduda, neid välistada või piirata, kuid mitte muudel eesmärkidel või muudel asjaoludel.

15. Tugi. Tarnija tagab tehnilise toe kõige uuemale tarkvara versioonile ainult selle riigi keeles, kus tarkvara soetati. Litsentsi kehtivuse ajal on lõppkasutajal õigus kasutada järgmisi teenuseid:
(a) tehniline abi. Tarnija või tema äripartnerid kindlustavad abi ja toe tarkvara kõige uuema versiooni kasutajatele veaotsingul ning silumisel tööaegadel, millest on üldsust teavitatud. Kõik abi ja toe nõuded, mis saabuvad väljaspool tööaega, loetakse kättesaaduks järgmisel tööpäeval. Abi või toe nõuet saab tarnijale edastada telefoni, faksi või e-kirja teel dokumentatsioonis või tarnija ja tema äripartnerite veebisaitidel märgitud telefoninumbritel või e-postiaadressidel. Abi või toe nõue peab olema piisavalt täpne ning sisaldama andmeid, mis võimaldavad teatatud probleemi tuvastada. Vajadusel on lõppkasutaja kohustatud osutama vajalikku abi teatatud probleemi lahendamiseks;
(b) Uuendamine hõlmab tarkvara või selle osade iga uut versiooni või muudatust, mis tarnija avalikustab oma või oma äripartnerite veebisaitidel. Tarnija tagab lõppkasutajale internetivõrgu kaudu juurdepääsu uuendusele oma veebisaidi kaitstud alalt. Uuendusele juurdepääsuks tuleb end kasutajanime ja kasutajaparooli (ident) abil sisse logida. Lõppkasutaja ident koosneb tärkide juhuslikust kombinatsioonist ning see koostatakse tarnija ärisüsteemis automaatselt. Ident edastatakse lõppkasutajale e-kirja kujul, lisatakse litsentsitud toote kaubanduslikku pakendisse või toimetatakse kasutajani muul nõuetekohasel viisil. Lõppkasutaja on kohustatud identi kaitsma kahjustumise, kadumise või väärkasutuse eest. Lõppkasutaja identi esimese väärkasutuse tuvastamisel muudab tarnija esialgse idendi mittetoimivaks ning väljastab lõppkasutajale uue idendi (asendusident). Lõppkasutaja on kohustatud esitama tarnijale kõik andmed, mida tarnija identi väärkasutuse uurimiseks vajab, sealhulgas (kuid mitte ainult) juurdepääsu arvutisüsteemide töö andmetele, failipöörduste andmed ning kõik muud vajalikud andmed. Kui tuvastatakse asendusidendi väärkasutus, võib tarnija
omal äranägemisel anda lõppkasutajale uue asendusidendi või litsentsi viivitamata ja lõppkasutajale mingit hüvitist maksmata tühistada. Litsentsi viivitamatu tühistamine ei mõjuta tarnija õigust nõuda kahjude hüvitamist. Lõppkasutaja kohustub soetama uuenduse ainult tarnija või tema lepingupartnerite veebisaitidelt (lubatud allikad). Lõppkasutaja kohustub installima litsentsitud toote iga uue versiooni või muudatused kohe pärast nende soetamist või mitte hiljem kui tarnija on tarkvaras, sellega seotud dokumentatsioonis või tarnija või tema äripartnerite veebisaitidel ette näinud. Tarnija ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud seetõttu, et lõppkasutaja on rikkunud oma kohustust installida tarkvara iga uus versioon või muudatused, ja/või kahjude eest, mis on tekkinud uuenduse installimisest muudest allikatest peale lubatud allikate;
(c) toe puudumine. Tarnija ei ole kohustatud tuge tagama juhul, kui teatatud viga:
i. on tekkinud tarkvara või selle programmi lähteteksti volitamata mõjutamisest või tarkvara valede parameetrite või sätete kasutamisest;
ii. on tekkinud teenindava personali süül või tarkvara kasutamisest viisil, mis ei vasta dokumentatsioonile;
iii. on uuenduste väljalaskmisega juba lahendatud, kuid lõppkasutaja ei ole seda installinud;
iv. kui lõppkasutaja ei ole maksnud käesoleva lepingu punktis 17 sätestatud litsentsitasu, või
v. toe puudumine on lepingus muul viisil ette nähtud;
(d) koolitus. Käesolev leping ei anna lõppkasutajale mingit õigust saada tarkvara kasutamise ja installimisega seotud koolitust või praktikat.

16. Lõppkasutaja muutmine. Lõppkasutajal on õigus anda litsents ja kõik käesolevast lepingust tulenevad õigused üle teisele lõppkasutajale ainult tarnija nõusolekul ning ainult juhul, kui uus lõppkasutaja kinnitab, et ta võtab üle kõik algse lõppkasutaja käesoleva lepingu järgsed õigused ja kohustused.

17. Litsentsitasu ja maksetingimused. Tarkvara litsentsitakse, mitte ei müüda. Tarkvara eest makstav litsentsitasu määratakse tarnija või tema äripartnerite hinnakirja alusel vastavalt arvutisüsteemide arvule, mille jaoks tarkvara on mõeldud (litsentsitasu). Pärast litsentsitasu maksmist on teil õigus kasutada tarkvara kooskõlas käesoleva lepingu tingimustega sellel ajaperioodil, millele te tarkvara kasutusõiguse omandasite. Kui tarnija või tema äripartnerite väljastatud arvel või muul samaväärsel dokumendil ei ole märgitud muud tähtaega, tuleb litsentsitasu maksta tarkvara kättesaamisel. Olete kohustatud kooskõlas kohaldatavate seadustega tasuma tarkvara litsentsi saamisega seotud maksud ja lõivud, v.a tarnija tulumaks. Kui te ei maksa litsentsitasu maksetähtajaks, tühistatakse teie tarkvaralitsents automaatselt ning te olete kohustatud tasuma kõik võlgnevuse sissenõudmisega kaasnevad kulud, sh advokaaditasud ning kohtukulud. Litsentsitasu maksmise kohustust ei kohaldata edasimüügiõiguseta tarkvarale ja prooviversioonidele.

18. Edasimüügiõiguseta tarkvara ja prooviversioon. Edasimüügiõiguseta tarkvara või prooviversiooni võite kasutada ainult tarkvara omaduste kontrollimiseks ja testimiseks. Samuti võite edasimüügiõiguseta tarkvara kasutada selle tutvustamise eesmärgil.

19. Lõppkasutaja andmed ja õiguste kaitse. Lõppkasutajana annate tarnijale volitused selliste andmete edastamiseks, töötlemiseks ja salvestamiseks, mis võimaldavad tarnijal teid tuvastada. Nõustute sellega, et tarnija võib oma vahenditega kontrollida, kas kasutate tarkvara kooskõlas käesoleva lepingu sätetega. Olete nõus sellega, et tarkvara ja tarnija või tema äripartnerite arvutisüsteemide teabevahetuse käigus võib edastada selliseid andmeid, mille eesmärk on kindlustada tarkvara töökorras olek ja volitatud kasutamine ning tarnija õiguste kaitse.

20. Ekspordi ja reekspordi nõuetele vastavus. Tarkvarale, selle osadele ning dokumentatsioonile, sh tarkvaraga ja selle osadega seotud teabele kohaldatakse meetmeid impordi ja ekspordi kontrollimiseks vastavalt eeskirjadele, mida võivad kehtestada valitsused, kes on kohaldatavate seaduste kohaselt pädevad selliseid eeskirju kehtestama. Kinnitate, et järgite rangelt kõiki kohaldatavaid impordi- ja ekspordieeskirju ning nõustute sellega, et vastutate tarkvara ekspordi-, reekspordi-, üleandmise või impordilubade olemasolu eest.

21. Teated. Kõik teated, tagastatud tarkvara ja dokumentatsioon tuleb saata aadressile: ESET, spol. s r. o., Aupark Tower, 16th floor, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovakkia.

22. Kohaldatav õigus. Käesolevat lepingut reguleerivad Slovaki seadused ja seda tõlgendatakse kooskõlas Slovaki seadustega. Lõppkasutaja ja tarnija on kokku leppinud, et sätteid, kus kohaldatava õiguse ning ÜRO kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute konventsiooni vahel on vasturääkivusi, ei kohaldata. Kinnitate selgesõnaliselt, et mis tahes nõuded või vaided tarnijaga või nõuded ja vaided, mis on seotud teie tarkvara kasutamise viisiga, on Slovakkia District Court Bratislava I. erandlikus kohtualluvuses ja kinnitate käesolevaga oma selgesõnalist nõusolekut alluda selliste vaiete või nõuete esinemisel District Court Bratislava I. kohtule.

23. Üldsätted. Kui käesoleva lepingu mis tahes säte on kehtetu või mittetäidetav, ei mõjuta see lepingu ülejäänud sätete kehtivust. Kõik ülejäänud sätted jäävad kehtima ning neid tuleb täita käesoleva lepingu tingimuste kohaselt. Lepingut võib muuta ainult kirjalikult ning sellised muudatused peab oma allkirjaga kinnitama tarnija volitatud esindaja.
See leping teie ja tarnija vahel on ainus ja terviklik tarkvarale kohaldatav leping, mis asendab kõik eelnevad tarkvaraga seotud kinnitused, läbirääkimised, kohustused, avaldused või teadaanded.

Litsents