Käyttöoikeussopimus

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Lue seuraavat käyttöehdot ennen tuotteen lataamista, asentamista, kopiointia tai käyttöä. LATAAMALLA, ASENTAMALLA TAI KOPIOIMALLA TUOTTEEN TAI KÄYTTÄMÄLLÄ SITÄ HYVÄKSYT SEN KÄYTTÖEHDOT.

Ohjelmiston loppukäyttäjän käyttöehdot

Tämän ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen (”Sopimus”) osapuolet ovat ESET, spol. s r. o.:n, kotipaikka Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, merkitty Bratislavan I. käräjäoikeuden kaupparekisteriin, osa Sro, lisäys No 3586/B, BIN: 31 333 535 (”Toimittaja”), ja käyttäjä, fyysinen tai juridinen henkilö (”Loppukäyttäjä”). Käyttöoikeussopimus oikeuttaa sinut Ohjelmiston käyttöön käyttöoikeussopimuksen kohdassa 1 määritetyllä tavalla. Kohdassa 1 määritetty Ohjelmisto voidaan tallentaa CD- tai DVD-levylle, lähettää sähköpostitse, ladata Internetistä, ladata Toimittajan palvelimelta tai hankkia muista lähteistä alla mainittujen ehtojen mukaisesti.

TÄMÄ EI OLE OSTOSOPIMUS, VAAN LOPPUKÄYTTÄJÄN OIKEUKSIA KOSKEVA SOPIMUS. Toimittaja omistaa Ohjelmiston kopion ja mahdollisen fyysisen tallennusvälineen, jolla Ohjelmisto toimitetaan kaupallisessa pakkauksessa, sekä kaikki muut Ohjelmiston kopiot, joiden käyttöön Loppukäyttäjä on oikeutettu tämän Sopimuksen ehtojen puitteissa.

Napsauttamalla “Hyväksyn”-painiketta Ohjelmiston lataamisen, asennuksen, kopioinnin tai käytön aikana ilmoitat hyväksyväsi tämän Sopimuksen ehdot. Jos et hyväksy kaikkia tämän Sopimuksen ehtoja, napsauta “Kieltäydy”- tai “En hyväksy” -painiketta, peruuta lataaminen tai asennus tai hävitä tai palauta Ohjelmisto, asennusväline, Ohjelmistoon liittyvä dokumentaatio ja ostokuitti ESETille tai paikkaan, josta olet hankkinut Ohjelmiston.

KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA OSOITAT, ETTÄ OLET LUKENUT TÄMÄN SOPIMUKSEN, OLET YMMÄRTÄNYT SEN JA SITOUDUT NOUDATTAMAAN SEN EHTOJA.

1. Ohjelmisto. Tässä Sopimuksessa Ohjelmistolla tarkoitetaan (i) ESET NOD32 Antivirus -tietokoneohjelmaa ja kaikkia sen osia, (ii) levykkeiden, CD-levyjen, DVD-levyjen, sähköpostiraporttien ja niiden kaikkien mahdollisten liitteiden sisältöä tai muita tallennusvälineitä, joihin tämä Sopimus on liitetty, myös CD-levyllä, DVD-levyllä tai Internetin kautta sähköpostitse objektikoodin muodossa lähetettyä Ohjelmistoa, (iii) Ohjelmistoon liittyviä koulutusmateriaaleja ja muuta dokumentaatiota, kuten esimerkiksi Ohjelmiston kuvausta, teknisiä tietoja, ominaisuuksien kuvausta, käytön kuvausta, Ohjelmiston käyttämän käyttöliittymän kuvausta, Ohjelmiston käyttö- tai asennusopasta tai muuta Ohjelmiston oikeaan käyttöön liittyvää kuvausta (”Dokumentaatio”), (iv) Ohjelmiston kopioita, Ohjelmiston mahdollisten virheiden korjauksia, Ohjelmiston lisäyksiä, Ohjelmiston laajennuksia, Ohjelmiston muutettuja versioita, Ohjelmiston uusia versioita ja Ohjelmiston osien kaikkia päivityksiä, joiden käyttöön Toimittaja myöntää Käyttöoikeuden kohdassa 4. Toimittaja toimittaa Ohjelmiston ainoastaan suoritettavan koodin muodossa.

2. Tietomurtojen ja tietojen välittäminen Toimittajalle. Ohjelmisto sisältää toiminnon, jonka tehtävänä on kerätä näytteitä uusista tietokoneviruksista tai muista vastaavista haitallisista tietokoneohjelmista (”Tietomurto”) ja lähettää ne Toimittajalle yhdessä tietojen kanssa, jotka koskevat tietokonetta ja/tai ympäristöä, johon Ohjelmisto on asennettu (”Tiedot”). Niissä voi olla tietoja (myös henkilökohtaisia tietoja) sen tietokoneen Loppukäyttäjästä ja/tai muista käyttäjistä, johon Ohjelmisto on asennettu, tietoja tietokoneesta ja käyttöjärjestelmästä, tiedostoja tietokoneesta, johon Ohjelmisto on asennettu, Tietomurron kohteeksi joutuneita tiedostoja ja tällaisiin tiedostoihin liittyviä tietoja. Toimittaja käyttää hankittuja Tietoja ja Tietomurtoa ainoastaan Tietomurron tutkimiseen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin hankittujen Tietojen pitämiseksi luottamuksellisina. Jos hyväksyt tämän Sopimuksen ja aktivoit Ohjelmiston edellä mainitun toiminnon, hyväksyt, että Tietomurto ja Tiedot voidaan välittää Toimittajalle. Samalla myönnät Toimittajalle luvan ryhtyä tarvittaviin laillisiin toimenpiteisiin hankittujen Tietojen käsittelemiseksi.

3. Asennus. CD- tai DVD-levyllä toimitettu, sähköpostitse lähetetty, Internetistä ladattu, Toimittajan palvelimelta ladattu tai muista lähteistä hankittu Ohjelmisto on asennettava. Ohjelmisto on asennettava tietokoneeseen, jonka kokoonpano vastaa ainakin Dokumentaatiossa esitettyjä vaatimuksia. Asennustapa on määritetty Dokumentaatiossa. Tietokoneeseen, johon Ohjelmisto asennetaan, ei saa asentaa muita tietokoneohjelmia tai laitteita, jotka voivat haitata Ohjelmiston toimintaa.

4. Käyttöoikeus. Jos olet hyväksynyt tämän Sopimuksen ehdot ja maksat kohdassa 17 määritetyn Käyttöoikeusmaksun ajallaan, Toimittaja myöntää sinulle ei-yksinoikeudellisen ja ei-siirrettävän oikeuden asentaa Ohjelmisto tietokoneen kiintolevylle tai muulle tietojen pysyvään tallennukseen tarkoitetulle välineelle, asentaa ja tallentaa Ohjelmisto tietokonejärjestelmän muistiin sekä tallentaa ja näyttää Ohjelmisto tietokonejärjestelmissä sillä ehdolla, että tietokonejärjestelmien enimmäismäärä vastaa Loppukäyttäjän tilauksessaan määrittämää määrää ja että Loppukäyttäjä on maksanut niistä määrätyn maksun (”Käyttöoikeus”). Yhdellä käyttäjällä tarkoitetaan (i) Ohjelmiston asentamista yhteen tietokonejärjestelmään, tai (ii) jos käyttöoikeuksien määrä on sidottu postilaatikoiden määrään, yhdellä käyttäjällä tarkoitetaan tietokoneen käyttäjää, joka vastaanottaa sähköpostia käyttäjäagentin (Mail User Agent, MUA) välityksellä. Jos MUA vastaanottaa sähköpostiviestit ja jakaa ne automaattisesti usealle käyttäjälle, käyttäjien määrä määräytyy niiden todellisten käyttäjien määrän mukaan, joille sähköpostia jaetaan. Jos postipalvelin toimii postiporttina, käyttäjien määrä vastaa niiden postipalvelimien määrää, joille kyseinen portti tarjoaa palveluita. Jos useisiin sähköpostiosoitteisiin (muun muassa aliaksiin) saapuvat viestit ohjataan yhdelle käyttäjälle, yksi käyttäjä hyväksyy ne ja sähköpostiohjelma ei enää jaa viestejä automaattisesti useammille käyttäjille, Käyttöoikeus on hankittava vain yhteen tietokoneeseen.

5. Loppukäyttäjän oikeuksien harjoittaminen. Loppukäyttäjän oikeuksien harjoittamiseen olet oikeutettu sinä itse ja mahdolliset työntekijäsi. Loppukäyttäjänä voit käyttää Ohjelmistoa ainoastaan toimintasi varmistamiseen ja suojata sillä vain sellaisia tietokonejärjestelmiä, joita varten olet hankkinut Käyttöoikeuden ja maksanut sen.

6. Loppukäyttäjän oikeuksien rajoittaminen. Ohjelmiston kopiointi, jakelu ja jakaminen osiin sekä siihen perustuvien versioiden luominen on kiellettyä seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:
(a) Voit luoda Ohjelmistosta itsellesi yhden kopion pysyvään tallennukseen tarkoitetulle tallennusvälineelle varmuuskopiointia varten, mutta arkistoitua varmuuskopiota ei saa asentaa mihinkään muuhun tietokoneeseen tai käyttää siinä. Muiden kopioiden tekeminen Ohjelmistosta rikkoo Sopimuksen ehtoja.
(b) Et saa käyttää, muokata, tulkita ja jäljentää Ohjelmistoa tai sen kopioita tai siirtää sen oikeuksia millään muulla tavalla kuin mitä tässä Sopimuksessa on erityisesti esitetty.
(c) Et saa myydä tai ostovuokrata Ohjelmistoa tai antaa sen käyttöoikeutta toiselle henkilölle, vuokrata Ohjelmistoa toiselta henkilöltä tai antaa Ohjelmistoa lainaksi.
(d) Et saa analysoida, muuntaa tai purkaa lähdekoodia tai yrittää hankkia Ohjelmiston lähdekoodia millään
muulla tavoin, paitsi siinä määrin kuin laki estää tällaiset rajoitukset.
(e) Et saa luoda mitään Ohjelmistoon perustuvia tuotteita.
(f) Suostut käyttämään Ohjelmistoa ainoastaan sellaisella tavalla, joka ei riko Ohjelmiston käyttöön liittyvien lakien määräyksiä sekä ottaa muun muassa tekijänoikeuslain ja muiden immateriaalioikeuksien rajoitukset huomioon.
(g) Et saa käyttää Ohjelmiston kokeiluversiota tai ei jälleenmyyntiin tarkoitettua versiota (Not-For-Resale, NFR) kohdassa 17 mainittujen Käyttöoikeusmaksujen välttämiseksi.

7. Tekijänoikeus: Ohjelmisto ja sen kaikki oikeudet, muun muassa omistusoikeus ja immateriaalioikeudet, kuuluvat ESETille ja/tai sen käyttöoikeuden tarjoajille. ESETiä suojaavat kansainvälisten sopimusten määräykset ja soveltuvin osin kaikkien niiden maiden lait, joissa Ohjelmistoa käytetään. Ohjelmiston rakenne, jäsennys ja koodi ovat ESETin ja/tai sen käyttöoikeuden tarjoajien liikesalaisuuksia ja luottamuksellisia tietoja. Kohdassa 6 (a) mainittua poikkeusta lukuun ottamatta Ohjelmistoa ei saa kopioida. Mahdollisissa kopioissa on oltava samat tekijänoikeutta ja omistusoikeutta koskevat merkinnät kuin itse Ohjelmistossa. Jos analysoit, muunnat tai purat lähdekoodin tai yrität hankkia lähdekoodin Sopimuksen ehtojen vastaisesti jollakin muulla tavoin, hankittujen tietojen katsotaan niiden hankkimishetkellä siirtyvän automaattisesti ja peruuttamattomasti kokonaan Toimittajalle ja Toimittajan omistukseen.

8. Oikeuksien pidättäminen. Tässä Sopimuksessa Loppukäyttäjälle erikseen myönnettäviä oikeuksia lukuun ottamatta Toimittaja pidättää itsellään kaikki Ohjelmiston oikeudet.

9. Useita kieliversioita, versioita eri käyttöjärjestelmiin, useita kopioita. Jos Ohjelmisto tukee useita käyttöjärjestelmiä tai kieliä, tai jos olet hankkinut Ohjelmistosta useita kappaleita, et saa asentaa Ohjelmiston versioita ja kopioita useampaan tietokonejärjestelmään kuin mitä olet määrittänyt tilauksessa ja mistä olet maksanut kohdassa 17 määrätyn Käyttöoikeusmaksun. Et saa myydä, ostovuokrata, vuokrata, lainata tai siirtää mitään Ohjelmiston versiota tai kopiota tai antaa sen käyttöoikeutta toiselle henkilölle, jos et itse käytä sitä.

10. Sopimuksen voimassaoloaika ja ehdot. Tämä Sopimus on voimassa siitä päivästä lähtien, kun Ohjelma asennetaan. Voit päättää Sopimuksen poistamalla pysyvästi, tuhoamalla tai palauttamalla omalla kustannuksellasi Ohjelmiston, kaikki sen mahdolliset varmuuskopiot ja siihen liittyvät materiaalit, jotka olet saanut Toimittajalta tai sen liikekumppaneilta. Omat oikeutesi Loppukäyttäjänä evätään automaattisesti, välittömästi ja ilman Toimittajan erillistä ilmoitusta, jos et noudata tämän Sopimuksen ehtoja. Tässä tapauksessa sinun on poistettava pysyvästi, tuhottava tai palautettava omalla kustannuksellasi Ohjelmisto, kaikki sen mahdolliset varmuuskopiot ja siihen liittyvät materiaalit ESETille tai paikkaan, josta olet hankkinut Ohjelmiston.
Tämä Sopimus on aluksi voimassa yhden vuoden tai kaksi vuotta sen mukaan, mitä olet Ohjelmistoa tilatessasi määrittänyt. Käyttöoikeutta voidaan jatkaa yksi tai kaksi vuotta kerrallaan, jos maksat kohdassa 17 määritetyn Käyttöoikeusmaksun.
Sopimuksen päättymistavasta riippumatta kohtien 7, 8, 11, 13 ja 20 ehdot jäävät voimaan ilman ajallista rajoitusta.

11. LOPPUKÄYTTÄJÄN ESITYS. LOPPUKÄYTTÄJÄNÄ HYVÄKSYT, ETTÄ OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN, LAIN SALLIMISSA MÄÄRIN ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA. TOIMITTAJA, SEN KÄYTTÖOIKEUDEN TOIMITTAJAT JA KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALTIJAT EIVÄT ESITÄ MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA VÄITTEITÄ TAI TAKUITA, ERITYISESTI MITÄÄN MYYNTITAKUUTA, TAKUUTA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI TAKUUTA SIITÄ, ETTÄ OHJELMISTO EI RIKO MITÄÄN PATENTTEJA, TEKIJÄNOIKEUKSIA, TAVARAMERKKEJÄ TAI MUITA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN OIKEUKSIA. TOIMITTAJA TAI MUUT OSAPUOLET EIVÄT ANNA MITÄÄN TAKUUTA SIITÄ, ETTÄ OHJELMISTON TOIMINNOT VASTAAVAT VAATIMUKSIASI TAI ETTÄ OHJELMISTO TOIMII ONGELMITTA JA VIRHEITTÄ. VASTAAT ITSE OHJELMISTON VALINTAAN, ASENNUKSEEN JA KÄYTTÖÖN SEKÄ OHJELMISTON AVULLA SAAVUTETTAVIIN TULOKSIIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ.

12. Ei muita velvollisuuksia. Toimittajalla ei ole tässä Sopimuksessa mainittujen velvollisuuksien lisäksi mitään muita velvollisuuksia.

13. RAJOITETTU TAKUU. TOIMITTAJA, SEN TYÖNTEKIJÄT TAI SEN KÄYTTÖOIKEUDEN TARJOAJAT EIVÄT LAIN SALLIMISSA MÄÄRIN OLE VASTUUSSA VOITTOJEN, TUOTTOJEN TAI MYYNNIN MENETYKSESTÄ, TIETOJEN MENETYKSESTÄ, VARAOSIEN TAI PALVELUIDEN HANKINTAAN LIITTYVISTÄ KULUISTA, OMAISUUDELLE AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA, HENKILÖVAHINGOISTA, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, LIIKETOIMINTAAN LIITTYVIEN TIETOJEN MENETYKSESTÄ TAI MUISTA ERITYISISTÄ, SUORISTA, EPÄSUORISTA, TAHATTOMISTA, TALOUDELLISISTA, KORVAAMISESTA AIHEUTUVISTA, RIKOLLISISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA NIIDEN SYNTYTAVASTA RIIPPUMATTA, OLIPA KYSEESSÄ SOPIMUKSEEN, TAHALLISEEN RIKKOMUKSEEN, LAIMINLYÖNTIIN TAI MUUHUN SEIKKAAN LIITTYVÄ SYY, JOKA ON JOHTUNUT OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI SEN KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, VAIKKA TOIMITTAJALLE TAI SEN KÄYTTÖOIKEUDEN TARJOAJILLE OLISI ILMOITETTU KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. KOSKA TIETYT MAAT JA TIETYT LAIT EIVÄT SALLI VASTUUN POISSULKEMISTA, MUTTA VOIVAT SALLIA VASTUUN RAJOITTAMISEN, TOIMITTAJAN, SEN TYÖNTEKIJÖIDEN TAI KÄYTTÖOIKEUDEN TARJOAJIEN VASTUU RAJOITTUU KÄYTTÖOIKEUDESTA MAKSETTUUN HINTAAN.

14. Tämän Sopimuksen ehdot eivät vaikuta sellaisiin oikeuksiin, jotka lain mukaan katsotaan kuluttajan oikeuksiksi ja asemaksi. Toimittaja pyrkii omasta, työntekijöidensä ja käyttöoikeuksien tarjoajiensa puolesta kiistämään, poissulkemaan tai rajoittamaan kohdassa 13 mainitut velvollisuudet, vastuut ja takuut, paitsi ne, jotka liittyvät muuhun tarkoitukseen tai muihin asioihin.

15. Tuki. Toimittaja vastaa Ohjelmiston uusimman version teknisestä tuesta vain sen maan kielellä, josta Ohjelmisto on hankittu. Käyttöoikeuden voimassaolon aikana Loppukäyttäjä on oikeutettu käyttämään seuraavia palveluita:
(a) Tekninen tuki. Toimittaja tai sen liikekumppanit tarjoavat Ohjelmiston uusimman version vianmääritykseen ja virheenkorjaukseen liittyviä neuvoja ja tukea palvelun julkisesti ilmoitettuna aukioloaikana. Palvelun aukioloajan ulkopuolella vastaanotetut tukipyynnöt katsotaan vastaanotetuiksi seuraavana työpäivänä. Tukipyyntö voidaan esittää Toimittajalle puhelimitse, faksitse tai sähköpostitse ottamalla yhteyttä Dokumentaatiossa tai Toimittajan tai sen liikekumppaneiden sivustoissa ilmoitettuihin puhelinnumeroihin tai sähköpostiosoitteisiin. Tukipyynnön on oltava tarpeeksi selkeä ja siinä on oltava tietoja, joiden avulla ilmoitettu ongelma voidaan toistaa. Tarvittaessa Loppukäyttäjän on annettava ilmoitetun ongelman ratkaisemiseen tarvittavaa apua.
(b) Päivitys. Päivitys sisältää Ohjelmiston tai sen yksittäisten osien uudet versiot tai muutokset, jotka Toimittaja julkaisee sivustoissaan tai liikekumppaneidensa sivustoissa. Loppukäyttäjä voi ladata Päivityksen Toimittajan sivuston suojatulta alueelta Internetin kautta. Päivitys vaatii sisäänkirjautumista käyttäjänimellä ja salasanalla (”Kirjautumistiedot”). Loppukäyttäjän Kirjautumistiedot muodostuvat aakkosnumeeristen merkkien sattumanvaraisesta yhdistelmästä, jotka Toimittajan liiketoimintajärjestelmä muodostaa automaattisesti. Kirjautumistiedot toimitetaan Loppukäyttäjälle sähköpostiviestin muodossa, lisätään käyttöoikeussopimuksen alaisen tuotteen kaupalliseen pakkaukseen tai toimitetaan muulla sopivalla tavalla. Loppukäyttäjän on suojattava Kirjautumistietoja vahinkojen, häviämisen tai väärinkäytön varalta. Kun Loppukäyttäjän Kirjautumistietoja käytetään ensimmäisen kerran väärin, Toimittajan on tehtävä alkuperäiset
Kirjautumistiedot toimintakelvottomiksi ja muodostettava Loppukäyttäjälle uudet Kirjautumistiedot (”Korvaavat kirjautumistiedot”). Loppukäyttäjän on annettava Toimittajalle kaikki tiedot, jotka Toimittaja tarvitsee tutkiakseen Kirjautumistietojen väärinkäytön. Näitä tietoja ovat muun muassa tietokonejärjestelmien toimintaan liittyvät tiedot, tiedostojen käyttöön liittyvät tiedot ja muut tarvittavat tiedot. Jos Toimittaja toteaa Korvaavien kirjautumistietojen väärinkäytön, se voi harkinnanvaraisesti myöntää Loppukäyttäjälle uudet Korvaavat kirjautumistiedot tai perua Käyttöoikeuden välittömästi ja ilman Loppukäyttäjälle myönnettävää korvausta. Käyttöoikeuden välitön peruuttaminen ei vaikuta Toimittajan vahingonkorvauksiin liittyvään oikeuteen. Loppukäyttäjä voi hankkia Päivityksen ainoastaan Toimittajan tai sen sopimuskumppaneiden sivustoista (”Valtuutetut lähteet”). Loppukäyttäjä suostuu asentamaan käyttöoikeussopimuksen alaisen tuotteen uuden version tai sen muutokset mahdollisimman pian niiden hankinnan jälkeen, mutta kuitenkin viimeistään Toimittajan Ohjelmistossa, Ohjelmiston Dokumentaatiossa tai Toimittajan tai sen liikekumppaneiden sivustoissa ilmoittamana ajankohtana. Toimittaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat siitä, että Loppukäyttäjä ei asenna Ohjelmiston uutta versiota tai sen muutoksia ja/tai ei asenna Päivityksiä valtuutetuista lähteistä.
(c) Ei tukea. Toimittaja ei ole velvollinen tarjoamaan mitään tukea, erityisesti jos ilmoitettu virhe
i. johtuu Ohjelmiston tai sen lähdekoodin luvattomasta muuttamisesta tai väärien parametrien tai asetusten käytöstä Ohjelmistossa
ii. johtuu huoltohenkilökunnan tekemästä virheestä tai Ohjelmiston Dokumentaation vastaisesta käytöstä.
iii. on jo ratkaistu Päivityksen avulla, jonka Loppukäyttäjä on jättänyt asentamatta
iv. johtuu siitä, että Loppukäyttäjä ei ole maksanut kohdassa 17 mainittua Käyttöoikeusmaksua
v. on muuten käsitelty tässä Sopimuksessa.
(d) Koulutus. Tämä Sopimus ei oikeuta Loppukäyttäjää mihinkään Ohjelmiston käyttöön ja asennukseen liittyvien koulutus- ja harjoittelupalveluiden tarjontaan.

16. Loppukäyttäjän vaihtuminen. Loppukäyttäjä voi siirtää Käyttöoikeuden ja kaikki tässä Sopimuksessa mainitut oikeudet toiselle Loppukäyttäjälle vain Toimittajan suostumuksella ja vain siinä tapauksessa, että uusi Loppukäyttäjä vahvistaa hyväksyvänsä kaikki tässä Sopimuksessa mainitut aikaisemman Loppukäyttäjän oikeudet ja velvollisuudet.

17. Käyttöoikeusmaksu ja maksuehdot. Saat oikeuden käyttää Ohjelmistoa arviointitarkoituksessa. Ohjelmiston Käyttöoikeusmaksu määritellään Toimittajan tai sen liikekumppaneiden hinnaston perusteella sen mukaan, kuinka monessa tietokonejärjestelmässä Ohjelmistoa aiotaan käyttää (”Käyttöoikeusmaksu”). Käyttöoikeusmaksun maksamisen jälkeen voit käyttää Ohjelmistoa tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti Ohjelmiston käyttöoikeusjakson ajan. Jos laskussa tai muussa Toimittajan tai sen liikekumppanin antamassa asiakirjassa ei toisin mainita, Käyttöoikeusmaksu on maksettava Ohjelmiston toimitushetkellä. Olet velvollinen maksamaan Ohjelmiston käyttöoikeuden hankintaan liittyvät lakisääteiset verot ja muut maksut Toimittajan tuloveroa lukuun ottamatta. Jos Käyttöoikeusmaksua ei makseta eräpäivään mennessä, Ohjelmiston käyttöoikeus peruutetaan automaattisesti ja sinun on maksettava kaikki kulut, jotka liittyvät saatavien perimiseen, asianajo- ja oikeudenkäyntikulut mukaan lukien. Velvollisuus maksaa käyttöoikeuskulut ei koske Ohjelmistoa, joka on toimitettu NFR- tai kokeiluversiona.

18. NFR- ja kokeiluversio. Voit käyttää NFR- tai kokeiluversiona toimitettua Ohjelmistoa ainoastaan Ohjelmiston ominaisuuksiin tutustumiseen ja niiden testaamiseen. Voit käyttää NFR-ohjelmistoa myös esittelytarkoituksiin.

19. Loppukäyttäjän tiedot ja oikeuksien suojaaminen. Loppukäyttäjänä oikeutat Toimittajan siirtämään, käsittelemään ja tallentamaan tietoja, joiden avulla Toimittaja voi tunnistaa sinut. Hyväksyt, että Toimittaja voi tarkistaa haluamallaan tavalla, käytetäänkö Ohjelmistoa tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Hyväksyt, että Ohjelmiston ja Toimittajan tai sen liikekumppaneiden tietokonejärjestelmien välisessä tiedonsiirrossa voidaan välittää tietoja, joiden tarkoituksena on varmistaa Ohjelmiston toiminta ja luvallinen käyttö sekä suojata Toimittajan oikeuksia.

20. Viennin ja uudelleenviennin tarkistus. Ohjelmisto ja Dokumentaatio tai niiden osat, myös Ohjelmistoa tai sen osia koskevat tiedot, ovat asianmukaisten hallinnollisten elinten säätämiin, lakiin perustuvien tuonti- ja vientimääräyksiin perustuvan valvonnan alaisia. Sitoudut noudattamaan kaikkia asianmukaisia tuonti- ja vientimääräyksiä ja hyväksyt, että olet vastuussa Ohjelmiston vientiin, uudelleenvientiin, siirtämiseen tai tuontiin tarvittavien lupien hankkimisesta.

21. Ilmoitukset. Kaikki ilmoitukset, palautettava Ohjelmisto ja Dokumentaatio on lähetettävä osoitteeseen ESET, spol. s r. o., Aupark Tower, 16th floor, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic.

22. Sovellettava laki. Tähän Sopimukseen sovelletaan Slovakian tasavallan lakeja. Loppukäyttäjä ja Toimittaja sopivat, että sovellettavan lain riidanratkaisumenettelyitä ja YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehty yleissopimusta ei sovelleta tähän Sopimukseen. Suostut siihen, että kaikki Toimittajaan ja Ohjelmiston käyttöön liittyvät vaatimukset ja erimielisyydet ratkaistaan Bratislavan I. käräjäoikeudessa Slovakiassa. Lisäksi suostut siihen, että tällaisten riitojen tai vaatimusten tapauksessa tuomioistuinpaikkakuntana toimii Bratislavan I. käräjäoikeus.

23. Yleiset ehdot. Jos jokin tämän Sopimuksen ehto ei ole voimassa tai sitä ei voida toimeenpanna, se ei vaikuta Sopimuksen muiden ehtojen kelpoisuuteen. Jäljellä olevat ehdot ovat voimassa ja ne toimeenpannaan tässä Sopimuksessa esitettyjen ehtojen mukaisesti. Sopimusta voidaan täydentää vain kirjallisesti, ja Toimittajan valtuutetun edustajan on allekirjoitettava nämä lisäykset.
Tämä käyttäjän ja Toimittajan välinen Sopimus on ainoa Ohjelmistoa koskeva kokonaisvaltainen sopimus, joka korvaa kaikki aikaisemmat Ohjelmistoon liittyvät esitykset, neuvottelut, velvollisuudet, raportit tai ilmoitukset.

Käyttöoikeussopimus