Aktualizacija s mirrora

Mirroru je moguće pristupiti na dva osnovna načina – mapa s aktualizacijskim datotekama može biti mirror kao zajednička mrežna mapa ili kao HTTP server.

Pristup mirroru putem internog HTTP servera

Upozorenje

Ako pristup aktualizacijskim datotekama želite omogućiti putem HTTP servera, mapa mirrora mora se nalaziti na istom računalu na kojem se nalazi i instanca programa ESET NOD32 Antivirus koja je stvara.

Ta se varijanta koristi automatski kao standardna postavka određena u predefiniranoj konfiguraciji programa pa, da biste omogućili pristup mirroru putem HTTP servera, idite na Napredno podešavanje aktualizacije (kartica Mirror) i odaberite mogućnost Kreiraj aktualizacijski mirror.

U Naprednom podešavanju mirrora možete navesti Port putem kojeg će HTTP server osluškivati te vrstu Autorizacije koju će koristiti. Prema standardnim postavkama Port servera postavljen je na vrijednost 2221. Putem mogućnosti Autorizacija definira se način autorizacije koji se koristi za pristup aktualizacijskim datotekama. Na raspolaganju su sljedeće mogućnosti: NONE, Basic, NTLM (NIŠTA, Osnovno, NTLM). Da biste koristili base64 šifriranje s osnovnom autorizacijom putem korisničkog imena i lozinke, odaberite Basic (Osnovno). Mogućnost NTLM nudi šifriranje pomoću sigurne metode šifriranja. Za autorizaciju koristi se radna stanica koju je stvorio korisnik i na kojoj se zajednički koriste aktualizacijske datoteke. Standardna je postavka NONE, (NIŠTA) koja omogućuje pristup aktualizacijskim datotekama bez potrebe za autorizacijom.

Nod32 ea config update mirror advance Aktualizacija s mirrora

Nakon završetka konfiguracije mirrora, idite na radne stanice i dodajte novi aktualizacijski server u obliku http://IP_adresa_servera:2221. Da biste to učinili, slijedite ove korake:

  • Otvorite Napredno podešavanje programa ESET NOD32 Antivirus pa kliknite ogranak Aktualizacija.
  • Pokraj mogućnosti Aktualizacijski server kliknite Uredi pa dodajte novi server u sljedećem obliku: http://IP_adresa_servera:2221
  • Odaberite taj novododani server s popisa aktualizacijskih servera.

Pristup mirroru putem zajedničkih mrežnih mjesta

Najprije treba stvoriti zajedničku mapu na lokalnom ili mrežnom uređaju. Pri stvaranju mape za mirror nužno je omogućiti pristup s pravima “pisanja” za korisnika koji će spremati datoteke u mapu i pristup s pravima “čitanja” za korisnike koji će iz mape za mirror aktualizirati program ESET NOD32 Antivirus.

Nastavite s konfiguracijom pristupa mirroru tako da u odjeljku Napredno podešavanje aktualizacije (kartica Mirror) isključite mogućnost Omogući aktualizaciju putem internog HTTP servera. Ta je mogućnost prema standardnim postavkama uključena u instalacijskom paketu programa.

Napomena

Radi pravilnog je funkcioniranja put do mape mirrora potrebno odrediti kao UNC put. Aktualizacije s prijavljenih mrežnih pogona možda neće raditi.

Ako se zajednička mapa nalazi na nekom drugom računalu u mreži, potrebno je odrediti autorizaciju za pristup tom drugom računalu. Da biste naveli podatke za autorizaciju, idite u Napredno podešavanje programa ESET NOD32 Antivirus > Poveži se s LAN-om kao. Ta je postavka ista kao i za aktualizaciju, kao što je opisano u poglavlju Povezivanje s LAN-om.

Nakon završetka konfiguracije mirrora nastavite na radnim stanicama i postavite \\UNC\PATH kao aktualizacijski server. To se radi na sljedeći način:

  • Otvorite Napredno podešavanje programa ESET NOD32 Antivirus (F5) pa kliknite Aktualizacija.
  • Uz aktualizacijski server kliknite Uredi pa dodajte novi server po uzoru na primjer \\UNC\PUT.
  • Odaberite taj novododani server s popisa aktualizacijskih servera.

 

Aktualizacija s mirrora