Licence

VAŽNO UPOZORENJE: prije preuzimanja, instaliranja, kopiranja ili korištenja pročitajte sljedeće odredbe koje se primjenjuju na proizvod. PREUZIMANJEM, INSTALIRANJEM, KOPIRANJEM ILI KORIŠTENJEM PROIZVODA IZRAŽAVATE SVOJU SUGLASNOST S OVIM UVJETIMA I ODREDBAMA.

Licenčni ugovor o korištenju softvera za krajnjeg korisnika.

Ovaj ugovor o korištenju softvera (u ostatku teksta “Ugovor”), sklopljen između tvrtke ESET, spol. s r. o. sa sjedištem na adresi Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, registrirane u trgovačkom registru Okružnog suda u Bratislavi I, odjeljak Sro, umetak br. 3586/B, BIN: 31 333 535 (u ostatku teksta “Dobavljač”) i vas, fizičke ili pravne osobe, (u ostatku teksta “Krajnji korisnik”), daje vam ovlaštenje za korištenje softvera ovdje definiranog u članku 1. Softver ovdje definiran u članku 1. može biti pohranjen na CD-ROM-u ili DVD-u, poslan elektroničkom poštom, preuzet s interneta, preuzet sa server dobavljača ili nabavljen iz nekih drugih izvora u skladu s uvjetima i odredbama navedenima u daljnjem tekstu.

OVO NIJE KUPOPRODAJNI UGOVOR, NEGO UGOVOR O PRAVIMA KRAJNJEG KORISNIKA. Dobavljač ostaje vlasnik kopije softvera i eventualnog fizičkog medija na kojem se softver isporučuje u prodajnom paketu, kao i svih kopija softvera na koje krajnji korisnik ima pravo na temelju ovog Ugovora.

Klikom na gumb “Prihvaćam” tijekom preuzimanja, instaliranja, kopiranja ili korištenja softvera izražavate suglasnost s ovdje navedenim uvjetima i odredbama. Ako se ne slažete s nekom od odredbi Ugovora, kliknite gumb “Odbijam” ili “Ne prihvaćam”, odustanite od preuzimanja ili instalacije, odnosno uništite ili vratite softver, instalacijski medij, popratnu dokumentaciju i račun tvrtki ESET ili na lokaciju nabave softvera.

SUGLASNI STE DA VAŠE KORIŠTENJE SOFTVERA ZNAČI DA STE PROČITALI OVAJ UGOVOR, DA GA RAZUMIJETE I DA SE SLAŽETE DA VAS NJEGOVE ODREDBE OBVEZUJU.

1. Softver. U ovom Ugovoru pojam softver podrazumijeva (i) računalni program ESET NOD32 Antivirus i sve njegove dijelove, (ii) sadržaj diskova, CD-ROM-ova, DVD-ova, izvješća e-poštom i njihovih eventualnih privitaka te ostalih medija uz koje je priložen ovaj Ugovor, uključujući softver isporučen u obliku objektnog koda na CD-ROM-u, DVD-u ili s interneta putem elektroničke pošte, (iii) sve materijale s uputama i svu dokumentaciju koja se odnosi na softver, uključujući, bez ograničenja, sve opise softvera, njegove specifikacije, opis svojstava, opis korištenja, opis sučelja s kojim se softver koristi, priručnik ili upute za instalaciju te sve opise pravilnog korištenja softvera (u ostatku teksta “Dokumentacija”), (iv) kopije softvera, eventualne popravke pogrešaka u softveru, dodatke i proširenja softvera, njegove izmijenjene verzije, nove verzije softvera i sve eventualno isporučene nadogradnje njegovih dijelova za koje vam dobavljač daje licencu u skladu s ovdje navedenim člankom 4. Dobavljač dobavlja softver samo u obliku izvršnog koda.

2. Prosljeđivanje infiltracija i informacija Dobavljaču. Softver sadrži funkciju kojom se prikupljaju uzorci novih računalnih virusa i ostalih štetnih računalnih programa (u ostatku teksta “Infiltracija”) te šalju dobavljaču zajedno s informacijama o računalu i/ili platformi na kojima je softver instaliran (u ostatku teksta “Informacije”). Informacije mogu sadržavati podatke (uključujući osobne podatke) o krajnjem korisniku i/ili ostalim korisnicima računala na kojem je softver instaliran, informacije o računalu i operacijskom sustavu, datoteke s računala na kojem je softver instaliran te datoteke zaražene infiltracijom i informacije o tim datotekama. Dobavljač će dobivene informacije i infiltracije koristiti samo za analizu infiltracija i poduzet će razumne mjere da bi stečene informacije zadržao povjerljivim. Ako prihvatite ovaj Ugovor i aktivirate gore opisanu funkciju softvera, suglasni ste sa slanjem infiltracija i informacija dobavljaču te ujedno u skladu s važećim zakonskim propisima dobavljaču dajete svoj pristanak za obradu stečenih informacija.

3. Instalacija. Softver dostavljen na CD-ROM-u ili DVD-u, poslan elektroničkom poštom, preuzet s interneta, preuzet s poslužitelja dobavljača ili nabavljen iz nekih drugih izvora potrebno je instalirati. Softver morate instalirati na ispravno konfigurirano računalo koje zadovoljava preduvjete navedene u dokumentaciji. Način instalacije opisan je u dokumentaciji. Na računalu na koje instalirate softver ne smiju biti instalirani nikakvi računalni programi ni hardver koji bi mogli negativno utjecati na softver.

4. Licenca. Pod uvjetom da ste suglasni s ovim Ugovorom i da platite licenčnu naknadu prema članku 17. kada dospije na naplatu, dobavljač vam daje neisključivo i neprenosivo pravo da instalirate softver na tvrdi disk računala ili na neki sličan medij za trajnu pohranu podataka, da instalirate i pohranite softver u memoriju računalnog sustava te da implementirate, pohranite i prikazujete softver na računalnim sustavima, pod uvjetom da maksimalan broj takvih računalnih sustava bude broj koji je krajnji korisnik naveo u narudžbi i za koji je platio potrebnu naknadu (u ostatku teksta “Licenca”). Jedan korisnik znači: (i) instalacija softvera na jednom računalnom sustavu ili (ii) ako je opseg licence povezan s brojem poštanskih pretinaca, jedan korisnik znači računalnog korisnika koji primi elektroničku poštu putem agenta korisnika pošte (Mail User Agent, u ostatku teksta “MUA”). Ako MUA prihvati elektroničku poštu i zatim je automatski distribuira većem broju korisnika, broj korisnika određuje se prema stvarnom broju korisnika kojima se distribuira ta elektronička pošta. Ako server za poštu vrši funkciju poštanskog pristupnika (mail gate), broj korisnika bit će jednak ukupnom broju korisnika (pretinaca e-pošte) na svim serverima e-pošte za koje pristupnik obavlja tu funkciju. Ako su adrese elektroničke pošte (uključujući zamjenske nazive, alias) usmjerene jednom korisniku i prihvaća ih jedan korisnik, a poruke e-pošte ne distribuiraju se automatski većem broju korisnika na klijentskoj strani, potrebna je licenca za samo jednog korisnika.

5. Ostvarivanje prava Krajnjeg korisnika. Prava krajnjeg korisnika morate ostvarivati osobno ili putem svojih zaposlenika ako ih imate. Kao krajnji korisnik, softver smijete koristiti samo da biste ostvarili sigurnost svojih aktivnosti i zaštitili samo one računalne sustave za koje ste nabavili i platili licencu.

6. Ograničenje prava Krajnjeg korisnika. Ne smijete kopirati ni distribuirati softver, razdvajati ga na dijelove ni stvarati njegove izvedene verzije, izuzev u sljedećim slučajevima:
(a) Za sebe smijete stvoriti jednu sigurnosnu kopiju softvera na mediju za trajnu pohranu podataka pod uvjetom da tu arhivsku sigurnosnu kopiju ne instalirate niti ne koristite na bilo kojem drugom računalu. Stvaranje bilo koje druge kopije softvera smatrat će se kršenjem ovog Ugovora.
(b) Ne smijete koristiti, mijenjati, interpretirati, reproducirati ni prenositi prava na korištenje softvera ili kopija softvera ni na koji način koji nije izričito opisan ovim Ugovorom.
(c) Ne smijete prodati softver, podlicencirati ga ni iznajmiti trećoj strani, unajmiti ga od treće strane niti ga posuđivati.
(d) Ne smijete analizirati, dekompilirati ni rastavljati izvorni kod niti pokušati nabaviti izvorni kod softvera na bilo koji drugi način osim kada je takvo ograničenje izričito zabranjeno zakonom.
(e) Ne smijete stvarati bilo kakva izvedena djela temeljena na softveru.
(f) Suglasni ste da ćete softver koristiti samo na način koji je u skladu sa svim nadležnim pravnim odredbama zakona na temelju kojih koristite softver, uključujući i bez
ustezanja sva nadležna ograničenja koja proistječu iz zakona o autorskim pravima i ostalim pravima intelektualnog vlasništva.
(g) Ne smijete koristiti softver nabavljen kao probnu verziju ili verziju koja nije za daljnju prodaju (Not-For-Resale, u ostatku teksta “NFR”) s nakanom izbjegavanja plaćanja licenčne naknade prema članku 17.

7. Autorska prava. Softver i sva prava, uključujući bez ograničenja pravni naslov i pripadajuća prava intelektualnog vlasništva, vlasništvo su tvrtke ESET i/ili njezinih davatelja licence. ESET je zaštićen odredbama međunarodnih sporazuma i svim ostalim nadležnim zakonima zemlje u kojoj se koristi softver. Struktura, organizacija i kod softvera poslovne su tajne i povjerljive informacije tvrtke ESET i/ili njezinih davatelja licence. Ne smijete kopirati softver, osim u slučaju opisanom u članku 6(a). Sve kopije stvorene na temelju ovog Ugovora moraju sadržavati iste obavijesti o autorskim pravima i pravne naslove koje sadržava i softver. Ako analizirate, dekompilirate ili rastavite izvorni kod, odnosno pokušate nabaviti izvorni kod na bilo koji drugi način kojim kršite odredbe ovog Ugovora, svi se tako nastali podaci moraju automatski i nepovratno prenijeti dobavljaču te u cijelosti postaju njegovim vlasništvom od trenutka njihova nastanka.

8. Pridržavanje prava. Dobavljač za sebe pridržava sva prava na softver, izuzev prava koja kao Krajnji korisnik izričito stječete ovim Ugovorom.

9. Više jezičnih verzija, verzije za više operacijskih sustava, više kopija. Ako softver podržava nekoliko platformi ili jezika ili ako ste nabavili više kopija softvera, verzije i kopije softvera ne smijete instalirati na više računalnih sustava nego što ste naveli na narudžbi i za koje ste platili odgovarajuću licenčnu naknadu prema članku 17. Nijednu verziju ni kopiju softvera koju ne koristite ne smijete prodati, iznajmiti, unajmiti, podlicencirati ni prenijeti na treće strane.

10. Početak i važenje Ugovora. Ovaj Ugovor stupa na snagu s prvim danom vašeg instaliranja softvera. Ovaj Ugovor možete raskinuti tako da o vlastitom trošku trajno izbrišete, uništite ili vratite softver, sve sigurnosne kopije (ako postoje) i sve povezane materijale koje ste dobili od dobavljača ili njegovih poslovnih partnera. Ako prekršite bilo koju odredbu ovog Ugovora, vaša prava Krajnjeg korisnika automatski i bez odgode postaju ništavna bez ikakve obavijesti od dobavljača. U tom slučaju morate o vlastitom trošku bez odgode izbrisati, uništiti ili vratiti softver, sve sigurnosne kopije (ako postoje) i sve povezane materijale tvrtki ESET ili na lokaciju nabave softvera.
Ovisno o razdoblju navedenom na narudžbenici za softver, Ugovor vrijedi za početno razdoblje od jedne ili dvije godine i može se iznova produljivati za iduće razdoblje od jedne ili dvije godine pod uvjetom da platite licenčnu naknadu za produljenje licence u skladu s člankom 17.
Bez obzira na način raskida ovog Ugovora, odredbe članaka 7., 8., 11., 13. i 20. ostaju na snazi bez vremenskog ograničenja.

11. JAMSTVA KRAJNJEM KORISNIKU. KAO KRAJNJI KORISNIK, PRIHVAĆATE ČINJENICU DA SE SOFTVER ISPORUČUJE “U ZATEČENOM STANJU”, BEZ IZRIČITOG ILI IMPLICIRANOG JAMSTVA BILO KOJE VRSTE I DA U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ PREMA MJERODAVNOM PRAVU DOBAVLJAČ, NJEGOVI DAVATELJI LICENCE I VLASNICI AUTORSKIH PRAVA NE DAJU NIKAKVU IZRIČITU NI IMPLICIRANU POTVRDU JAMSTAVA, OSOBITO JAMSTAVA ZA PRODAJU ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, KAO NI JAMSTAVA DA SOFTVER NE KRŠI NIKAKVE PATENTE, AUTORSKA PRAVA, TRŽIŠNE ZNAKOVE ILI NEKA DRUGA PRAVA TREĆIH STRANA. DOBAVLJAČ NI BILO KOJA DRUGA STRANA NE DAJE NIKAKVA JAMSTVA DA ĆE FUNKCIJE OBUHVAĆENE SOFTVEROM BITI USKLAĐENE S VAŠIM POTREBAMA NI DA ĆE SOFTVER FUNKCIONIRATI BEZ POTEŠKOĆA I POGREŠAKA. PREUZIMATE POTPUNU ODGOVORNOST I RIZIK KOJI PROIZLAZE IZ ODABIRA SOFTVERA RADI POSTIZANJA REZULTATA KOJE ŽELITE, KAO I ZA INSTALIRANJE I KORIŠTENJE SOFTVERA TE TAKO DOBIVENE REZULTATE.

12. Odsutnost ostalih obveza. Izuzev obveza izričito opisanih u ovom Ugovoru, dobavljaču ovaj Ugovor ne nameće nikakve druge obveze.

13. OGRANIČENJE JAMSTVA. U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ PREMA MJERODAVNOM PRAVU, DOBAVLJAČ, NJEGOVI ZAPOSLENICI I DAVATELJI LICENCE NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST NI ZA KAKAV GUBITAK PRIHODA, DOBITI ILI PRODAJE, GUBITAK PODATAKA NI ZA TROŠKOVE NASTALE NABAVOM REZERVNIH DIJELOVA ILI USLUGA, ZA OŠTEĆENJE IMOVINE, OSOBNE ŠTETE, PREKID POSLOVANJA, GUBITAK POSLOVNIH PODATAKA, KAO NI ZA BILO KAKVE POSEBNE, IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, EKONOMSKE, KRIVIČNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE ILI ŠTETE ZBOG GUBITKA VRIJEDNOSTI, NASTALE NA BILO KOJI NAČIN, UZROKOVANE SPORAZUMOM, NAMJEROM, NEPAŽNJOM ILI NEKOM DRUGOM ČINJENICOM NA KOJOJ SE TEMELJI ODGOVORNOST, NASTALE KORIŠTENJEM ILI NEMOGUĆNOŠĆU KORIŠTENJA SOFTVERA, ČAK I U SLUČAJU DA SU DOBAVLJAČ ILI NJEGOVI DAVATELJI LICENCE UPOZORENI NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE. BUDUĆI DA ODREĐENE ZEMLJE I ZAKONI NE DOPUŠTAJU IZUZEĆE OD ODGOVORNOSTI, ALI MOGU DOPUSTITI NJENO OGRANIČENJE, ODGOVORNOST DOBAVLJAČA, NJEGOVIH ZAPOSLENIKA I DAVATELJA LICENCE BIT ĆE OGRANIČENA NA IZNOS PLAĆEN ZA LICENCU.

14. Nijedna odredba ovog Ugovora ne utječe na zakonski status potrošača i na prava zajamčena tim statusom sve dok se softver koristi na način definiran ovim Ugovorom i u opsegu definiranom plaćenom licencom. Dobavljač će u svoje ime te u ime svojih zaposlenika i davatelja licence djelovati u svrhu odbijanja, izuzeća ili ograničenja obveza, odgovornosti i jamstava kako je navedeno u članku 13, osim u bilo koje druge svrhe ili u nekim drugim pitanjima.

15. Podrška. Dobavljač će osigurati tehničku podršku za najnoviju verziju softvera samo na jeziku zemlje u kojoj je softver nabavljen. Tijekom razdoblja važenja licence, krajnji će korisnik imati pravo na korištenje sljedećih usluga:
(a) Tehnička pomoć. Dobavljač ili njegovi poslovni partneri osigurat će pomoć i podršku za otklanjanje poteškoća i ispravljanje pogrešaka prilikom korištenja najnovije verzije softvera tijekom čitavog objavljenog radnog vremena. Svi zahtjevi za pomoć i podršku primljeni izvan radnog vremena smatrat će se primljenima sljedećeg radnog dana. Zahtjev za pomoć i podršku dobavljaču se može poslati telefonom, faksom ili e-poštom putem namjenskih telefonskih brojeva ili adresa e-pošte navedenih u dokumentaciji ili na web stranicama dobavljača ili njegovih poslovnih partnera. Zahtjev za pomoć i podršku mora biti dovoljno pouzdan i sadržavati podatke koji će omogućiti reprodukciju prijavljenog problema. Prema potrebi krajnji korisnik ima obvezu pružiti nužnu pomoć za rješavanje prijavljenog problema.
(b) Aktualizacija. Aktualizacija obuhvaća svaku novu verziju ili promjenu softvera ili njegovih pojedinačnih dijelova, koje dobavljač objavljuje na svojim web stranicama ili web stranicama svojih poslovnih partnera. Dobavljač će krajnjem korisniku omogućiti pristup aktualizaciji u zaštićenom području svojih web stranica putem internetske mreže. Za pristup aktualizaciji bit će potrebna prijava pomoću korisničkog imena i lozinke (u ostatku teksta “Identifikacija”). Identifikacija krajnjeg korisnika sastoji se od slučajno odabranih alfanumeričkih znakova koje automatski generira poslovni sustav dobavljača. Identifikacija se krajnjem korisniku dostavlja u obliku poruke e-pošte, u maloprodajnom paketu licenciranog proizvoda ili na neki drugi odgovarajući način. Krajnji korisnik dužan je štititi identifikaciju od oštećenja, gubitka ili zloupotrebe. U slučaju otkrivanja zloupotrebe identifikacije od strane krajnjeg korisnika dobavljač će poništiti funkciju izvorne identifikacije te na temelju prikupljenih podataka o opsegu zlupotrebe donijeti prema vlastitoj procjeni odluku o tome hoće li krajnjem korisniku izdati novu identifikaciju (u ostatku teksta “Zamjenska identifikacija”
). U tom slučaju krajnji korisnik mora dobavljaču omogućiti pristup svim podacima koji mu mogu zatrebati u istraživanju zloupotrebe identifikacije, uključujući bez ograničenja pristup zapisima operacija računalnih sustava, zapisima pristupa datotekama, kao i ostalim nužnim podacima. U bilo kojem slučaju otkrivanja zloupotrebe izvorne ili zamjenske identifikacije, dobavljač može krajnjem korisniku prema vlastitom nahođenju izdati novu zamjensku identifikaciju ili trajno opozvati licencu bez odgode i bilo kakve odštete ili naknade. Trenutačni opoziv licence neće ni na koji način utjecati na pravo dobavljača na odštetu za nastalu štetu. Krajnji korisnik smije preuzimati aktualizaciju samo s web stranica dobavljača ili njegovih ugovornih partnera (u ostatku teksta “Ovlašteni izvori”). Krajnji korisnik pristaje instalirati svaku novu verziju ili promjene Licenciranog proizvoda čim ih nabavi, odnosno ne kasnije od vremena koje Dobavljač navede u Softveru, njegovoj dokumentaciji, na svojim web stranicam ili web stranicama svojih poslovnih partnera. Dobavljač neće biti odgovoran za štete nastale uslijed kršenja obveze krajnjeg korisnika da instalira svaku novu verziju ili promjene softvera i/ili da instalira aktualizacije od ovlaštenih izvora.
(c) Odsutnost podrške. Dobavljač nema obvezu pružiti bilo kakvu podršku, osobito:
i.ako prijavljena pogreška nastane neovlaštenim izmjenama softvera, njegovog izvornog koda ili korištenjem neispravnih parametara ili postavki softvera
ii. ako prijavljena pogreška nastane krivnjom servisera ili korištenjem softvera protivno smjernicama u dokumentaciji
iii. ako je prijavljena pogreška već riješena izdavanjem aktualizacije, koje krajnji korisnik nije instalirao
iv. ako krajnji korisnik nije platio licenčnu naknadu u skladu s člankom 17. ili
v. ako je prijavljena pogreška na neki drugi način spomenuta u ovom Ugovoru.
(d) Obuka. Krajnjem korisniku ovaj Ugovor ne jamči nikakva prava na dobivanje usluga povezanih s obukom i vježbom za korištenje i instalaciju softvera.

16. Promjena Krajnjeg korisnika. Krajnji korisnik može prenijeti licencu i sva prava iz ovog Ugovora nekom drugom Krajnjem korisniku samo uz pristanak dobavljača i samo ako novi Krajnji korisnik pristane preuzeti sva prava i obveze koji se prema ovom ugovoru odnose na izvornog Krajnjeg korisnika.

17. Licenčna naknada i uvjeti plaćanja. Krajnji korisnik nije kupio softver već plaća pravo na korištenje softvera (licencu) u određenom vremenskom razdoblju. Licenčna naknada za softver bit će određena prema cjeniku dobavljača ili njegovih poslovnih partnera u skladu s brojem računalnih sustava kojima je softver namijenjen (u ostatku teksta “Licenčna naknada”). Nakon plaćanja licenčne naknade steći ćete pravo na korištenje softvera u skladu s uvjetima i odredbama ovog Ugovora tijekom razdoblja za koje ste stekli pravo na korištenje softvera. Ako na fakturi ili nekom sličnom dokumentu koji izda dobavljač ili njegov poslovni partner nije naveden neki drugi datum dospijeća, licenčna naknada dospijeva s datumom isporuke softvera. Odgovorni ste za plaćanje poreznih i carinskih obveza vezanih uz nabavu licence za softver u skladu s nadređenim zakonom, s izuzetkom poreza na dobit dobavljača. Ako u roku dospijeća ne platite licenčnu naknadu, licenca za softver automatski se opoziva i morat ćete platiti sve troškove povezane s isplatom zaostalih plaćanja, uključujući odvjetničke naknade i sudske troškove. Obveza plaćanja licenčne naknade ne primjenjuje se na softver koji se isporučuje kao NFR ili probna verzija.

18. NFR i probna verzija. Softver isporučen kao NFR ili probna verzija možete koristiti isključivo za provjeru i testiranje značajki softvera. NFR softver možete koristiti i u pokazne svrhe.

19. Podaci o Krajnjem korisniku i zaštita prava. Vi kao Krajnji korisnik ovlašćujete dobavljača da prenosi, obrađuje i sprema podatke kojima vas može identificirati. Suglasni ste da dobavljač može vlastitim sredstvima provjeriti koristite li softver u skladu s odredbama ovog Ugovora. Suglasni ste da se prilikom komunikacije softvera s računalnim sustavima dobavljača ili njegovih poslovnih partnera mogu prenositi podaci sa svrhom osiguranja funkcija softvera, ovlaštenja za njegovo korištenje te zaštite prava dobavljača.

20. Provjera izvoza i ponovnog izvoza. Softver i dokumentacija ili njihovi dijelovi, uključujući informacije o softveru i njegovim dijelovima, podliježu mjerama praćenja uvoza i izvoza prema zakonskim odredbama koje mogu izdati državne uprave ovlaštene za izdavanje takvih odredbi na temelju nadležnih zakona. Pristajete se strogo pridržavati svih nadležnih odredbi o uvozu i izvozu te prihvaćate odgovornost za nabavu licenci za izvoz, ponovni izvoz, prijenos ili uvoz softvera.

21. Obavijesti. Sve obavijesti, vraćeni softver i dokumentacija šalju se na adresu: ESET, spol. s r. o., Aupark Tower, 16th floor, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic.

22. Mjerodavno pravo. Na ovaj Ugovor i njegovo tumačenje primjenjivat će se zakoni Slovačke Republike. Krajnji korisnik i Dobavljač suglasni su da se neće primjenjivati odredbe mjerodavnog prava o sukobima te Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Izričito ste suglasni da je za bilo kakve zahtjeve ili sporove s Dobavljačem ili povezane na bilo koji način s vašim korištenjem softvera nadležan Okružni sud Bratislava I u Slovačkoj te ste nadalje suglasni i izričito pristajete da ćete svoja prava pred nadležnim sudom u vezi s takvim zahtjevom ili sporom ostvarivati na Okružnom sudu Bratislava I.

23. Opće odredbe. Ako je bilo koja odredba ovog Ugovora nevaljana ili neovršiva, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi Ugovora. One će ostati valjane i ovršive u skladu s ovdje navedenim uvjetima i odredbama. Sve dopune ovog dokumenta moraju biti u pisanom obliku, a u ime Dobavljača svaku takvu dopunu mora potpisati pravni predstavnik.
Ovaj Ugovor između vas i Dobavljača predstavlja jedini i cjeloviti Ugovor koji se odnosi na softver i on potpuno dokida sve prijašnje tvrdnje, pregovore, obveze, izvješća i oglase u vezi sa softverom.

Licence