Licentie

BELANGRIJKE KENNISGEVING: Lees de volgende voorwaarden voor de toepassing voordat u de toepassing gaat downloaden, installeren, kopiëren of gebruiken. DOOR HET PRODUCT TE DOWNLOADEN, TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN OF TE GEBRUIKEN, GEEFT U AAN DAT U AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN.

Eindgebruikerslicentieovereenkomst voor het gebruik van de software.

Deze overeenkomst voor het gebruik van de software (“Overeenkomst”) die is gesloten door en tussen ESET, spol. s r. o., gevestigd aan de Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ingeschreven in het handelsregister van de rechtbank te Bratislava I. Sectie Sro, inschrijfnummer 3586/B, BIN: 31 333 535 (“Leverancier”) en u, een natuurlijke persoon of rechtspersoon (“Eindgebruiker”), geeft u het recht gebruik te maken van de Software die in Artikel 1 van deze Overeenkomst wordt gedefinieerd. De Software die in Artikel 1 van deze Overeenkomst wordt gedefinieerd, kan zijn opgeslagen op een cd-rom of dvd, verzonden via e-mail, gedownload van het internet, gedownload van de servers van de Leverancier of verkregen uit andere bronnen onder de voorwaarden die hieronder worden vermeld.

DIT IS GEEN KOOPOVEREENKOMST, MAAR EEN OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE RECHTEN VAN DE EINDGEBRUIKER. De Leverancier blijft eigenaar van het exemplaar van de Software, van het fysieke medium, indien van toepassing, waarop de Software in een pakket wordt verstrekt, en van alle kopieën van de Software waarop de Eindgebruiker recht heeft op grond van deze Overeenkomst.

Door op de knop “I Accept” te klikken tijdens het downloaden, installeren, kopiëren of gebruiken van de Software, geeft u aan dat u akkoord gaat met de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de bepalingen van deze Overeenkomst, klikt u op de knop “Decline” of “I Do Not Accept”, annuleert u het download- of installatieproces, vernietigt u de Software, of retourneert u de Software, het installatiemedium, de bijbehorende documentatie en het aankoopbewijs aan ESET of naar de locatie waar u de Software hebt aangeschaft.

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U DOOR HET GEBRUIKEN VAN DEZE SOFTWARE AANGEEFT DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN BEGREPEN, EN DAT U DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST ACCEPTEERT.

1. Software. In deze Overeenkomst wordt de Software gedefinieerd als (i) het computerprogramma ESET NOD32 Antivirus, met inbegrip van alle onderdelen van dit computerprogramma, (ii) de inhoud van de diskettes, cd-roms, dvd’s, e-mailberichten en alle bijbehorende bijlagen, indien van toepassing, of andere media waarbij deze Overeenkomst is gevoegd, met inbegrip van de Software die is verstrekt in de vorm van een objectcode op een cd-rom, dvd of per e-mail via het internet, (iii) al het instructiemateriaal en alle documentatie met betrekking tot de Software, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke beschrijving van de Software, beschrijving van de specificatie van de Software, beschrijving van de eigenschappen, beschrijving van het gebruik, beschrijving van de interface waarin de Software wordt gebruikt, een gebruikershandleiding of installatiehandleiding van de Software of elke beschrijving van het correcte gebruik van de Software (“Documentatie”), (iv) kopieën van de Software, herstel van fouten, indien van toepassing, van de Software, toevoegingen aan de Software, uitbreidingen van de Software, gewijzigde versies van de Software, nieuwe versies van de Software en alle upgrades van onderdelen van de Software, indien verstrekt, waarvoor de Leverancier u de Licentie verleent overeenkomstig Artikel 4 van deze Overeenkomst. De Leverancier verstrekt de Software uitsluitend in de vorm van uitvoerbare code.

2. Bedreigingen en informatie naar de Leverancier verzenden. De Software bevat een functie waarmee monsters van nieuwe computervirussen, andere vergelijkbare schadelijke computerprogramma’s en verdachte en problematische bestanden (hierna te noemen “Bedreigingen”) worden verzameld en naar de Leverancier worden verzonden, samen met informatie over de computer en/of het platform waarop de Software is geïnstalleerd (hierna te noemen “Informatie”). De Informatie bevat mogelijk gegevens (met inbegrip van persoonlijke gegevens) over de Eindgebruiker en/of andere gebruikers van de computer waarop de Software is geïnstalleerd, informatie over de computer, het besturingssysteem en geïnstalleerde programma’s, bestanden van de computer waarop de Software is geïnstalleerd, bestanden die zijn gewijzigd door Bedreigingen en informatie over dergelijke bestanden. De Leverancier zal de ontvangen Informatie en Bedreigingen alleen gebruiken voor onderzoek naar Bedreigingen en zal passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de ontvangen Informatie vertrouwelijk blijft. Door akkoord te gaan met deze Overeenkomst en de bovengenoemde functie van de Software te activeren, stemt u ermee in dat Bedreigingen en Informatie naar de Leverancier worden verzonden en verleent u de Leverancier de vereiste toestemming, zoals vermeld in de relevante wettelijke voorschriften, om de ontvangen Informatie te verwerken.

3. Installatie. De Software die is verstrekt op een cd-rom of dvd, verzonden per e-mail, gedownload van het internet, gedownload van servers van de Leverancier of verkregen uit andere bronnen, moet worden geïnstalleerd. U moet de Software installeren op een correct geconfigureerde computer die minimaal voldoet aan de vereisten die in de Documentatie worden beschreven. De installatieprocedure wordt beschreven in de Documentatie. De computer waarop u de Software installeert, mag geen computerprogramma’s of hardware bevatten die de Software nadelig kunnen beïnvloeden.

4. Licentie. Op voorwaarde dat u akkoord bent gegaan met deze Overeenkomst en dat u de in Artikel 17 vermelde licentiekosten tijdig betaalt, verleent de Leverancier u het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de Software te installeren op de vaste schijf van een computer of op een soortgelijk medium voor permanente gegevensopslag, om de Software te installeren en op te slaan in het geheugen van een computersysteem, en om de Software te implementeren, op te slaan en weer te geven op computersystemen, mits het maximum aantal van dergelijke computersystemen overeenkomt met het aantal dat de Eindgebruiker heeft gespecificeerd in een order en waarvoor de Eindgebruiker de verschuldigde kosten heeft betaald (“Licentie”). Eén gebruiker wordt gedefinieerd als: (i) installatie van de Software op één computersysteem, of (ii) als de omvang van een licentie is gebonden aan het aantal postvakken, wordt één gebruiker gedefinieerd als een computergebruiker die e-mail ontvangt via een Mail User Agent (“MUA”). Als de MUA e-mail ontvangt en deze vervolgens automatisch naar verschillende gebruikers distribueert, wordt het aantal gebruikers bepaald op basis van het werkelijke aantal gebruikers waarvoor de e-mail wordt gedistribueerd. Indien een e-mailserver fungeert als e-mailgateway, is het aantal gebruikers gelijk aan het aantal e-mailservers waarvoor een dergelijke gateway services verleent. Indien een willekeurig aantal e-mailadressen (met inbegrip van aliassen) is gekoppeld aan één gebruiker en wordt geaccepteerd door één gebruiker, en indien e-mails niet automatisch naar meerdere gebruikers worden gedistribueerd aan de clientzijde, is de Licentie slechts voor één computer vereist.

5. De rechten van de Eindgebruiker uitoefenen. U moet de rechten van de Eindgebruiker persoonlijk of via uw werknemers, indien van toepassing, uitoefenen. Als Eindgebruiker mag u de Software uitsluitend gebruiken om uw activiteiten te beveiligen en mag u uitsluitend computersystemen beveiligen waarvoor u de Licentie hebt verkregen en betaald.

6. Beperking van de rechten van de Eindgebruiker. Het is niet toeges
taan de Software te kopiëren, te distribueren, in onderdelen te scheiden of afgeleide versies van de Software te maken, behoudens de volgende uitzonderingen:
(a) Het is toegestaan als back-up voor uzelf één kopie van de Software te maken op een medium voor permanente gegevensopslag, mits deze back-up niet wordt geïnstalleerd of gebruikt op een andere computer. Als u een andere kopie van de Software maakt, houdt dat een schending van deze Overeenkomst in.
(b) Het is niet toegestaan rechten voor het gebruik van de Software of kopieën van de Software te gebruiken, te wijzigen, te interpreteren, te reproduceren of over te dragen op een wijze die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst wordt vermeld.
(c) Het is niet toegestaan de Software te verkopen, in sublicentie uit te geven of te leasen aan een andere persoon, de Software van een andere persoon te huren of de Software uit te lenen.
(d) Het is niet toegestaan de broncode te analyseren, te decompileren, te disassembleren, of te proberen de broncode van de Software op een andere wijze te verkrijgen, behalve voor zover een dergelijke beperking uitdrukkelijk bij wet is verboden.
(e) Het is niet toegestaan afgeleide producten op basis van de Software te maken.
(f) U gaat ermee akkoord de Software uitsluitend te gebruiken op een wijze die in overeenstemming is met alle toepasselijke wettelijke voorschriften in de wetten waaronder u de Software gebruikt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, toepasselijke beperkingen die voortvloeien uit de Auteurswet en andere intellectuele-eigendomsrechten.
(g) Het is niet toegestaan de Software die is verkregen als evaluatieversie of Not-For-Resale-versie (“NFR”) te gebruiken met het oogmerk de betaling van de in Artikel 17 vermelde Licentiekosten te vermijden.

7. Copyright. De Software en alle rechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het wettelijke eigendomsrecht en de daarin opgenomen intellectuele-eigendomsrechten, zijn eigendom van ESET en/of zijn licentieverleners. ESET wordt beschermd door bepalingen van internationale verdragen en door alle andere toepasselijke wetten van het land waarin de Software wordt gebruikt. De structuur, indeling en code van de Software zijn bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke informatie van ESET en/of zijn licentieverleners. Het is niet toegestaan de Software te kopiëren, met uitzondering van het bepaalde in Artikel 6 (a). Alle kopieën die u krachtens deze Overeenkomst maakt, moeten dezelfde informatie over copyright en wettelijke eigendom bevatten als de Software. Als u een broncode analyseert, decompileert of disassembleert of als u probeert een broncode te verkrijgen op een andere wijze die inbreuk maakt op de bepalingen van deze Overeenkomst, wordt alle informatie die op deze wijze wordt verkregen, automatisch en onherroepelijk overgedragen aan de Leverancier. Vanaf het moment dat dergelijke informatie is verkregen, berust de volledige eigendom van dergelijke informatie bij de Leverancier.

8. Voorbehoud van rechten. Alle rechten op de Software, met uitzondering van de rechten die niet uitdrukkelijk aan u als Eindgebruiker van de Software worden verleend in deze Overeenkomst, zijn voorbehouden aan de Leverancier.

9. Verschillende taalversies, versies voor meerdere besturingssystemen, verschillende exemplaren. Als de Software verschillende platforms of talen ondersteunt, of als u meerdere exemplaren van de Software hebt aangeschaft, is het niet toegestaan versies en exemplaren van de Software te installeren op meer computersystemen dan het aantal dat u hebt gespecificeerd in een order en waarvoor u de verschuldigde Licentiekosten, zoals vermeld in Artikel 17 van deze Overeenkomst, hebt betaald. Het is niet toegestaan versies of exemplaren van de Software die u niet gebruikt, te verkopen, te leasen, te huren, in sublicentie uit te geven, uit te lenen of over te dragen aan andere personen.

10. Aanvang en duur van de Overeenkomst. Deze Overeenkomst gaat in op de eerste dag waarop u de Software installeert. U kunt deze Overeenkomst beëindigen door de Software, alle back-ups, indien van toepassing, en alle bijbehorende materialen die u van de Leverancier of zijn zakelijke partners hebt ontvangen, permanent te verwijderen, te vernietigen of op eigen kosten te retourneren. Uw rechten als Eindgebruiker worden automatisch en onmiddellijk, zonder kennisgeving van de Leverancier, beëindigd als u een willekeurige bepaling van deze Overeenkomst niet naleeft. In een dergelijk geval moet u de Software, alle back-ups, indien van toepassing, en alle bijbehorende materialen onmiddellijk verwijderen, vernietigen of op eigen kosten retourneren aan ESET of naar de locatie waar u de Software hebt aangeschaft.
Deze Overeenkomst geldt in eerste instantie voor een periode van één of twee jaar, conform de periode die u hebt gespecificeerd in uw order voor de Software. De Overeenkomst kan steeds met een periode van één of twee jaar worden verlengd, op voorwaarde dat u de Licentiekosten voor de verlenging van de Licentie betaalt, zoals vermeld in Artikel 17 van deze Overeenkomst.
De bepalingen in Artikel 7, 8, 11, 13 en 20 van deze Overeenkomst blijven zonder tijdsbeperking van kracht, ongeacht de wijze waarop de Overeenkomst wordt beëindigd.

11. VERTEGENWOORDIGINGEN VAN DE EINDGEBRUIKER. ALS EINDGEBRUIKER ERKENT U DAT DE SOFTWARE IN DE “OORSPRONKELIJKE STAAT” IS GELEVERD, ZONDER EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK EN VOOR ZOVER DAT VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETTEN IS TOEGESTAAN. NOCH DE LEVERANCIER, NOCH DE LICENTIEVERLENERS, NOCH DE COPYRIGHTHOUDERS BIEDEN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE VERTEGENWOORDIGINGEN OF GARANTIES, IN HET BIJZONDER VERKOOPGARANTIES, GARANTIES DAT DE SOFTWARE GESCHIKT IS VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GARANTIES DAT DE SOFTWARE GEEN INBREUK MAAKT OP OCTROOIEN, COPYRIGHTS, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN. DE LEVERANCIER OF ENIGE ANDERE PARTIJ GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES IN DE SOFTWARE VOLDOEN AAN UW EISEN OF DAT DE SOFTWARE PROBLEEMLOOS EN FOUTLOOS WERKT. U AANVAARDT DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID EN HET VOLLEDIGE RISICO VOOR UW KEUZE OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN VOOR HET BEHALEN VAN DE DOOR U BEOOGDE RESULTATEN, EN VOOR DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK EN DE RESULTATEN DIE U MET DE SOFTWARE BEHAALT.

12. Geen verdere verplichtingen. Deze Overeenkomst brengt geen verdere verplichtingen voor de Leverancier met zich mee, met uitzondering van de verplichtingen die specifiek in deze Overeenkomst worden vermeld.

13. BEPERKING VAN DE GARANTIE. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETTEN, ZULLEN DE LEVERANCIER, ZIJN WERKNEMERS OF LICENTIEVERLENERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR WINST-, INKOMSTEN- OF OMZETDERVING, VOOR GEGEVENSVERLIES, VOOR KOSTEN DIE ZIJN GEMAAKT OM VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN AAN TE SCHAFFEN, VOOR BESCHADIGING VAN EIGENDOM, LICHAMELIJK LETSEL, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE, OF VOOR ENIGE SPECIALE, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, ECONOMISCHE OF VERVANGENDE SCHADE, SCHADE ALS GEVOLG VAN VERNIELING, OF GEVOLGSCHADE, OP WELKE MANIER DAN OOK VEROORZAAKT, ONGEACHT OF DEZE HET GEVOLG IS VAN EEN CONTRACT, EEN OPZETTELIJKE OVERTREDING, NALATIGHEID OF EEN ANDER FEIT DAT DE SCHADE HEEFT VEROORZAAKT, ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN TOT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, ZELFS ALS DE LEVERANCIER OF ZIJN LICENTIEVERLENERS ZIJN GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. OMDAT IN BEPAALDE LANDEN EN VOLGENS BEPAALDE WETTEN DE AANSPRAKELIJKHEID NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN, MAAR MOGELIJK WEL KAN WORDEN BEPERKT, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LEVERANCIER, ZIJN WERKNEMERS OF LICENTIEVERLENERS BEPERKT TOT DE PRIJS DIE U VOOR DE LICENTIE HEBT BETAALD.

14. Geen enkele bepaling van deze Overeenkomst heeft gevolgen voor de rechten van een dergelijke partij waarvoor de rechten en positie van consument bij wet wordt erkend. De Leverancier zal namens zichzelf, namens zijn wer
knemers en namens zijn licentieverleners handelen om de in Artikel 13 vermelde verplichtingen, aansprakelijkheid en garanties te weigeren, uit te sluiten of te beperken, behalve bij andere doeleinden of andere zaken.

15. Ondersteuning. De Leverancier biedt technische ondersteuning voor de meest recente versie van de Software en alleen in de taal van het land waar de software is aangeschaft. Tijdens de duur van de Licentie heeft de Eindgebruiker het recht gebruik te maken van de volgende diensten:
(a) Technische ondersteuning. De Leverancier of zijn zakelijke partners bieden hulp en ondersteuning bij het opsporen en oplossen van problemen bij het gebruik van de meest recente versie van de Software tijdens de aangegeven uren. Verzoeken om hulp en ondersteuning die buiten deze uren worden ontvangen, worden behandeld als verzoeken die de volgende werkdag worden ontvangen. Een verzoek om hulp en ondersteuning kan per telefoon, fax of e-mail bij de Leverancier worden ingediend via de gereserveerde telefoonnummers of e-mailadressen die worden vermeld in de Documentatie of op de websites van de Leverancier of zijn zakelijke partners. Een verzoek om hulp en ondersteuning moet voldoende zijn onderbouwd en moet gegevens bevatten waarmee het gerapporteerde probleem kan worden gerepliceerd. Indien nodig is de Eindgebruiker verplicht de noodzakelijke assistentie te verlenen bij het oplossen van een gerapporteerd probleem.
(b) Updates. Een Update wordt gedefinieerd als elke nieuwe versie of wijziging van de Software of afzonderlijke onderdelen van de Software, die de Leverancier op zijn websites of op de websites van zijn zakelijke partners ter beschikking stelt. De Leverancier verleent de Eindgebruiker via het internet toegang tot de Update in het beveiligde gebied van zijn websites. De Eindgebruiker moet zich aanmelden met een gebruikersnaam en een wachtwoord (“Identificatie”) om toegang tot de Update te krijgen. De Identificatie van de Eindgebruiker bestaat uit een willekeurige combinatie van alfanumerieke tekens die automatisch wordt gegenereerd met het bedrijfssysteem van de Leverancier. De Identificatie wordt aan de Eindgebruiker verstrekt in de vorm van een e-mailbericht, wordt bijgevoegd in het pakket met het gelicentieerde product of wordt op een andere passende wijze verstrekt. De Eindgebruiker is verplicht de Identificatie te beschermen tegen beschadiging, verlies of misbruik. Als misbruik van de Identificatie van de Eindgebruiker wordt ontdekt, schakelt de Leverancier de functionaliteit van de oorspronkelijke Identificatie van de Eindgebruiker uit en verstrekt hij een nieuwe Identificatie aan de Eindgebruiker (“Vervangende identificatie”). De Eindgebruiker is verplicht om de Leverancier alle gegevens te verstrekken die de Leverancier nodig heeft om het misbruik van de Identificatie te onderzoeken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, toegang tot gegevens over de werking van computersystemen, gegevens over de toegang tot bestanden en andere benodigde gegevens. Als misbruik van de Vervangende identificatie wordt ontdekt, kan de Leverancier naar eigen inzicht een nieuwe Vervangende identificatie aan de Eindgebruiker verstrekken of de Licentie onmiddellijk intrekken zonder schadeloosstelling van de Eindgebruiker. Onmiddellijke intrekking van de Licentie heeft geen gevolgen voor het recht op schadeloosstelling van de Leverancier. De Eindgebruiker is verplicht de Update uitsluitend te downloaden van de websites van de Leverancier of zijn contractuele partners (“Erkende bronnen”). De Eindgebruiker gaat ermee akkoord elke nieuwe versie of wijzigingen van het gelicentieerde product te installeren zodra deze zijn verkregen of niet later dan het tijdstip dat door de Leverancier wordt aangegeven in de Software, de Documentatie voor de Software, of op de websites van de Leverancier of zijn zakelijke partners. De Leverancier is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet nakomen van de verplichting van de Eindgebruiker om elke nieuwe versie of wijzigingen van de Software te installeren en/of de Updates van de Erkende bronnen te installeren.
(c) Geen ondersteuning. De Leverancier is niet verplicht ondersteuning te bieden bij een gerapporteerde fout, met name in de volgende gevallen:
i. De fout is het gevolg van een niet-toegestane aanpassing van de Software of de broncode van de Software, of van het gebruik van onjuiste parameters of instellingen van de Software.
ii. De fout is opgetreden doordat het personeel een fout heeft gemaakt of doordat de Software is gebruikt op een wijze die niet in overeenstemming met de Documentatie is.
iii. De fout is al opgelost door middel van een Update, die de Eindgebruiker niet heeft geïnstalleerd.
iv. De Eindgebruiker heeft de Licentiekosten zoals vermeld in Artikel 17 van deze Overeenkomst niet betaald.
v. Deze Overeenkomst biedt een andere oplossing voor het probleem.

(d) Training. De Eindgebruiker kan aan deze Overeenkomst geen rechten ontlenen voor de verlening van diensten met betrekking tot training en oefening in het gebruik en de installatie van de Software.

16. Wijziging van de Eindgebruiker. De Eindgebruiker kan de Licentie en alle rechten van deze Overeenkomst aan een andere Eindgebruiker overdragen, op voorwaarde dat de Leverancier toestemming verleent en de nieuwe Eindgebruiker verklaart dat deze alle rechten en verplichtingen van de oorspronkelijke Eindgebruiker op grond van deze Overeenkomst overneemt.

17. Licentiekosten en betalingsvoorwaarden. U hebt het recht de Software voor evaluatiedoeleinden te gebruiken. De Licentiekosten voor de Software worden aan de hand van de prijslijst van de Leverancier of zijn zakelijke partners vastgesteld op basis van het aantal computersystemen waarvoor de Software is bestemd (“Licentiekosten”). Nadat de Licentiekosten zijn betaald, krijgt u het recht de Software in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst te gebruiken gedurende de periode waarin dit recht geldig is. Tenzij een andere vervaldatum wordt vermeld op een factuur of een ander vergelijkbaar document dat door de Leverancier of zijn zakelijke partner is verstrekt, moeten de Licentiekosten worden betaald op het moment dat de Software wordt geleverd. U bent aansprakelijk voor de betaling van belastingen en heffingen met betrekking tot de Licentie voor de Software volgens het toepasselijke recht, met uitzondering van de inkomstenbelasting van de Leverancier. Als u de Licentiekosten na de vervaldatum betaalt, wordt uw Licentie voor de Software automatisch ingetrokken en moet u alle kosten betalen die verband houden met de terugvordering van het verschuldigde bedrag, met inbegrip van kosten voor rechtsbijstand en griffierechten. De verplichting om de Licentiekosten te betalen is niet van toepassing wanneer de Software als NFR- of evaluatieversie is verstrekt.

18. NFR- en evaluatieversie. Wanneer de Software als NFR- of evaluatieversie is verstrekt, mag u de Software uitsluitend gebruiken om de functies van de Software te controleren en te testen. U mag de NFR-software tevens voor demonstratiedoeleinden gebruiken.

19. Gegevens over de Eindgebruiker en de bescherming van rechten. Als Eindgebruiker geeft u de Leverancier toestemming voor het overdragen, verwerken en opslaan van gegevens waarmee de Leverancier u kan identificeren. U gaat ermee akkoord dat de Leverancier met eigen middelen mag controleren of u de Software in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst gebruikt. U gaat ermee akkoord dat door communicatie van de Software met de computersystemen van de Leverancier of zijn zakelijke partners, gegevens kunnen worden overgedragen met als doel de functionaliteit van en de machtiging voor het gebruik van de Software te controleren, en de rechten van de Leverancier te beschermen.

20. Controle op uitvoer en wederuitvoer. De Software, de Documentatie of onderdelen daarvan, met inbegrip van de informatie over de Software en onderdelen
daarvan, zijn onderworpen aan de controlemaatregelen voor invoer en uitvoer volgens wettelijke voorschriften die kunnen zijn uitgevaardigd door de overheden die bevoegd zijn voor het uitvaardigen daarvan volgens het toepasselijke recht. U gaat ermee akkoord alle toepasselijke invoer- en uitvoerbepalingen strikt na te leven en u erkent dat u verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van vergunningen voor de uitvoer, wederuitvoer, overdracht of invoer van de Software.

21. Kennisgevingen. Alle kennisgevingen en de geretourneerde Software en Documentatie moeten worden gestuurd naar: ESET, spol. s r. o., Aupark Tower, 16th floor, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic.

22. Toepasselijk recht. Op deze Overeenkomst is het Slowaakse recht van toepassing en deze Overeenkomst wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met het Slowaakse recht. De Eindgebruiker en de Leverancier gaan ermee akkoord dat conflictbepalingen van het toepasselijke recht en het Weens Koopverdrag niet van toepassing zijn. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat de exclusieve jurisdictie voor alle vorderingen of geschillen met de Leverancier of voor alle vorderingen of geschillen die op enige wijze verband houden met uw gebruik van de Software, berust bij de rechtbank te Bratislava I., Slowakije. Voorts gaat u ermee akkoord en stemt u er uitdrukkelijk mee in dat bij een dergelijk geschil of een dergelijke vordering de persoonlijke jurisdictie wordt uitgeoefend door de rechtbank te Bratislava I.

23. Algemene bepalingen. Als enige bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar is, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst. Deze bepalingen blijven geldig en afdwingbaar volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst. Wijzigingen in deze bepalingen moeten schriftelijk worden verstrekt. Een dergelijke wijziging moet worden ondertekend door een wettelijke vertegenwoordiger van de Leverancier.
Deze Overeenkomst tussen u en de Leverancier geldt als de enige en volledige Overeenkomst die op de Software van toepassing is. Deze Overeenkomst vervangt alle voorgaande verklaringen, onderhandelingen, verplichtingen, rapporten of bekendmakingen met betrekking tot de Software.

Licentie