Aktualizacja — okno główne

Nod32 ea update main Aktualizacja

W tej części podano istotne informacje na temat aktualizacji programu. Aktualizacje programu ESET NOD32 Antivirus są istotne w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa. Moduł aktualizacji zapewnia aktualność programu na dwa sposoby – przez aktualizowanie bazy sygnatur wirusów oraz aktualizowanie składników systemu.

Aktualizuj bazę sygnatur wirusów — kliknięcie tego przycisku umożliwia natychmiastowe zaktualizowanie bazy sygnatur wirusów.

W oknie głównym Aktualizacja widoczny jest bieżący stan aktualizacji. Ważne jest, aby w tej sekcji był zawsze wyświetlany komunikat „Baza sygnatur wirusów jest aktualna”. W przeciwnym razie program jest nieaktualny, co zwiększa ryzyko infekcji. Należy wówczas jak najszybciej zaktualizować bazę sygnatur wirusów.

Ustawienia nazwy użytkownika i hasła – powoduje otwarcie okna umożliwiającego wprowadzenie danych uwierzytelniających. Dane uwierzytelniające (nazwa użytkownika i hasło) są wysyłane na adres e-mail po dokonaniu zakupu lub przeprowadzeniu rejestracji.

Ostatnia pomyślna aktualizacja data ostatniej aktualizacji. Powinna to być niedawna data, ponieważ oznacza to aktualność bazy sygnatur wirusów.

Wersja bazy sygnatur wirusów – numer bazy sygnatur wirusów, będący jednocześnie aktywnym łączem do witryny internetowej firmy ESET zawierającej wykaz wszystkich sygnatur dodawanych w ramach danej aktualizacji.

Rejestracja — to łącze umożliwia zarejestrowanie programu w firmie ESET oraz otrzymanie danych uwierzytelniających.

Procedura aktualizacji

Po kliknięciu przycisku Aktualizuj bazę sygnatur wirusów rozpocznie się pobieranie danych. W jego trakcie jest wyświetlany pasek postępu i czas pozostały do końca pobierania. Aby przerwać aktualizację, należy kliknąć przycisk Przerwij.

Nod32 ea page update 02 Aktualizacja

W normalnych okolicznościach, po prawidłowym pobraniu aktualizacji w oknie Aktualizacja pojawia się komunikat „Baza sygnatur wirusów jest aktualna”. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony jeden z następujących komunikatów:

Baza sygnatur wirusów jest nieaktualna

Ten błąd pojawia się po kilku nieudanych próbach aktualizacji bazy sygnatur wirusów. Zalecamy sprawdzenie ustawień aktualizacji — najczęstszym powodem wystąpienia tego błędu jest niewłaściwe wprowadzenie danych uwierzytelniających lub nieprawidłowe skonfigurowanie ustawień połączenia.

Nod32 ea page update 05 Aktualizacja

Poprzednie powiadomienie jest związane z następującymi dwoma komunikatami o niepowodzeniu aktualizacji:

Nod32 ea page update 04 Aktualizacja

Nazwa użytkownika i hasło zostały niewłaściwie wprowadzone w oknie Ustawienia > Aktualizacja. Zalecamy sprawdzenie danych uwierzytelniających.

Nod32 ea page update 03 Aktualizacja

Nie można zaktualizować bazy sygnatur wirusów. Możliwą przyczyną błędu są nieprawidłowe ustawienia połączenia z Internetem. Zalecamy sprawdzenie połączenia z Internetem (np. przez otwarcie w przeglądarce internetowej dowolnej witryny). Jeśli witryna nie zostanie otwarta, prawdopodobnie nie ma nawiązanego połączenia z Internetem lub komputer ma problemy z komunikacją. W takim wypadku należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych (ISP).

 

Aktualizacja