Kopia dystrybucyjna

Nod32 ea config update mirror Kopia dystrybucyjna

Tworzenie kopii dystrybucyjnej, czyli kopii plików aktualizacji w środowisku sieci lokalnej jest wygodne, ponieważ eliminuje potrzebę pobierania tych plików przez każdą stację roboczą bezpośrednio z serwera producenta. Są one pobierane do centralnej lokalizacji na lokalnym serwerze kopii dystrybucyjnych, a następnie dystrybuowane do wszystkich stacji roboczych. Takie postępowanie eliminuje ryzyko wygenerowania nadmiernego ruchu sieciowego.

Okno dialogowe zawiera następujące opcje:

Utwórz kopię dystrybucyjną aktualizacji — zaznaczenie tego pola wyboru powoduje uaktywnienie tworzenia kopii dystrybucyjnych aktualizacji przez odpowiedni moduł.

Udostępnij pliki aktualizacji za pośrednictwem wewnętrznego serwera HTTP włączenie tej opcji powoduje, że do plików aktualizacji można się dostać po prostu za pośrednictwem protokołu HTTP. Aby ustawić zaawansowane opcje kopii zdublowanych, należy kliknąć przycisk Ustawienia zaawansowane.

Folder przechowywania kopii dystrybucyjnych po kliknięciu tej opcji można przejrzeć drzewo dostępnych folderów i wybrać folder docelowy.

Nazwa użytkownika, Hasło jeśli wybrany folder docelowy znajduje się na dysku sieciowym w systemie operacyjnym Windows NT, 2000 lub XP, należy wprowadzić nazwę użytkownika, której przypisano prawa zapisu do tego folderu, oraz skojarzone z nią hasło.

Jeśli jest wybrana opcja Udostępnij pliki aktualizacji za pośrednictwem wewnętrznego serwera HTTP, nazwa użytkownika i hasło nie są wymagane.

Na liście Dostępne wersje są wymienione wszystkie wersje językowe obsługiwane w danej chwili przez serwer kopii dystrybucyjnej skonfigurowany przez użytkownika.

 

Kopia dystrybucyjna