Licencje

WAŻNA INFORMACJA: Przed pobraniem, zainstalowaniem, skopiowaniem lub użyciem produktu należy zapoznać się z poniższymi warunkami dotyczącymi zasad korzystania. POBRANIE, ZAINSTALOWANIE, KOPIOWANIE LUB KORZYSTANIE Z TEGO PRODUKTU OZNACZA WYRAŻENIE ZGODY NA PONIŻSZE WARUNKI.
Umowa licencyjna użytkownika końcowego na korzystanie z oprogramowania.

Niniejsza umowa na korzystanie z oprogramowania („Umowa”) zawarta pomiędzy firmą ESET, spol. s r. o., z siedzibą w Bratysławie (851 01) przy ulicy Einsteinovej 24, zarejestrowaną w rejestrze handlowym Sądu okręgowego Bratislava I. Sekcja Sro pod numerem 3586/B, BIN: 31 333 535 („Dostawca”) oraz licencjobiorcą, osobą fizyczną lub prawną, („Użytkownik końcowy”), uprawnia licencjobiorcę do korzystania z Oprogramowania zdefiniowanego w pkt 1 niniejszej Umowy. Oprogramowanie określone w pkt 1 niniejszej Umowy może się znajdować na dysku CD-ROM lub DVD albo być przesłane pocztą elektroniczną, pobrane z Internetu, pobrane z serwerów Dostawcy lub uzyskane z innych źródeł na opisanych poniżej warunkach.

NINIEJSZY DOKUMENT NIE STANOWI UMOWY ZAKUPU, ALE JEST UMOWĄ DOTYCZĄCĄ PRAW UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO. Dostawca pozostaje właścicielem egzemplarza Oprogramowania i nośnika fizycznego, jeśli taki występuje, na którym dostarczono Oprogramowanie w opakowaniu handlowym, a także wszystkich egzemplarzy Oprogramowania, do których Użytkownik końcowy jest upoważniony w ramach niniejszej Umowy.

Kliknięcie przycisku „Akceptuję” podczas pobierania, instalowania, kopiowania lub używania Oprogramowania oznacza wyrażenie zgody na niniejsze warunki. W przypadku niewyrażania zgody na jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy należy kliknąć przycisk „Odrzuć” lub „Nie akceptuję”, anulować pobieranie lub instalację albo zniszczyć lub zwrócić Oprogramowanie, nośnik instalacyjny, załączoną dokumentację i dowód zakupu do firmy ESET lub miejsca, gdzie uzyskano Oprogramowanie.

UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM POTWIERDZA, ŻE KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA OZNACZA ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, JEJ ZROZUMIENIE ORAZ WYRAŻENIE ZGODY NA ZAWARTE W NIEJ POSTANOWIENIA.

1. Oprogramowanie. W rozumieniu niniejszej Umowy określenie Oprogramowanie oznacza: (i) program komputerowy ESET NOD32 Antivirus, w tym wszystkie jego składniki, (ii) zawartość dysków, płyt CD-ROM, płyt DVD, raportów e-mail wraz ze wszystkimi ewentualnymi załącznikami oraz inne nośniki, do których jest dołączona niniejsza Umowa, w tym Oprogramowanie dostarczane w formie kodu wynikowego na płycie CD-ROM, płycie DVD lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Internet, (iii) wszelkie materiały z instrukcjami i dokumentacją związaną z Oprogramowaniem, w tym między innymi wszystkie opisy Oprogramowania, dane techniczne, opisy właściwości, opisy sposobów używania, opis interfejsu, w którym jest używane Oprogramowanie, podręcznik lub instrukcja instalacji Oprogramowania bądź jakikolwiek opis właściwego korzystania z Oprogramowania („Dokumentacja”), (iv) egzemplarze Oprogramowania, ewentualne poprawki błędów, dodatki do Oprogramowania, rozszerzenia Oprogramowania, zmodyfikowane wersje Oprogramowania, nowe wersje Oprogramowania i wszystkie dostarczone uaktualnienia części Oprogramowania, na które Dostawca udziela Licencji zgodnie z postanowieniami pkt 4 niniejszej Umowy. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Oprogramowanie tylko w postaci kodu wykonywalnego.

2. Przekazywanie informacji i danych z infiltracji do Dostawcy. Oprogramowanie wyposażono w funkcję, która umożliwia zbieranie próbek nowych wirusów komputerowych, innych niebezpiecznych programów komputerowych i podejrzanych lub powodujących problemy plików („Infiltracja”) oraz przekazywanie ich do Dostawcy wraz z informacjami na temat komputera i/lub platformy, na której zainstalowano Oprogramowanie („Informacje”). Informacje mogą zawierać dane (w tym dane osobowe) Użytkownika końcowego i/lub innych użytkowników komputera, na którym zainstalowano Oprogramowanie, informacje na temat komputera, systemu operacyjnego i zainstalowanych programów, plików z komputera, na którym zainstalowano Oprogramowanie, oraz plików objętych Infiltracją, a także wszelkie szczegóły na temat tych plików. Dostawca zobowiązuje się wykorzystywać uzyskane Informacje i dane z Infiltracji jedynie do badań nad Infiltracją i podjąć odpowiednie działania w celu zachowania poufności uzyskanych Informacji. Zaakceptowanie niniejszej Umowy i uaktywnienie powyższej funkcji Oprogramowania oznacza wyrażenie zgody na wysyłanie Informacji i danych z Infiltracji do Dostawcy, a także udzielenie Dostawcy wymaganej zgody na przetwarzanie uzyskanych informacji określonej w odpowiednich przepisach.

3. Instalacja. Oprogramowanie dostarczone na płycie CD-ROM lub DVD, przesłane pocztą elektroniczną albo pobrane z Internetu, serwerów Dostawcy lub innych źródeł wymaga zainstalowania. Oprogramowanie należy zainstalować na odpowiednio skonfigurowanym komputerze zgodnym z wymaganiami minimalnymi określonymi w Dokumentacji. Sposób instalacji opisano w Dokumentacji. Na komputerze, na którym jest instalowane Oprogramowanie, nie można instalować programów ani urządzeń komputerowych, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na Oprogramowanie.

4. Licencja. Po wyrażeniu przez Użytkownika końcowego zgody na niniejszą Umowę i zapłaceniu Opłaty licencyjnej, o której mowa w pkt 17, gdy będzie ona wymagalna i płatna, Dostawca udzieli Użytkownikowi końcowemu niewyłącznego i niepodlegającego przeniesieniu prawa do zainstalowania Oprogramowania na dysku twardym komputera lub podobnym nośniku do trwałego przechowywania danych, do zainstalowania i przechowywania Oprogramowania w pamięci systemu komputerowego oraz do zaimplementowania, przechowywania i wyświetlania Oprogramowania w systemach komputerowych, pod warunkiem jednak, że maksymalna liczba takich systemów komputerowych będzie liczbą określoną w zamówieniu przez Użytkownika końcowego, za którą Użytkownik końcowy zapłacił stosowną opłatę („Licencja”). Określenie „jeden użytkownik” oznacza: (i) instalację Oprogramowania na jednym systemie komputerowym lub (ii) jeśli wielkość licencji jest związana z liczbą skrzynek pocztowych, jeden użytkownik oznacza użytkownika komputera, który odbiera pocztę elektroniczną za pośrednictwem Agenta użytkowników poczty (Mail User Agent (MUA)). Jeśli MUA odbiera pocztę elektroniczną, a następnie rozsyła ją automatycznie do wielu użytkowników, wówczas liczba użytkowników jest wyznaczana na podstawie rzeczywistej liczby użytkowników, do których jest dostarczana poczta. W przypadku produktów chroniących serwery – jeśli serwer pocztowy pełni funkcję bramy pocztowej, liczba użytkowników jest równa ogólnej liczbie użytkowników serwerów pocztowych, dla których są oferowane usługi bramy. Jeśli jakaś liczba adresów poczty elektronicznej (obejmujących na przykład aliasy) jest kierowana do jednego użytkownika i pocztę odbiera tylko jeden użytkownik, a wiadomości nie są automatycznie przesyłane po stronie klienta do dalszych użytkowników, wymagana jest tylko Licencja na jeden komputer. Wersja Business Edition jest wymagana do używania oprogramowania w środowisku korporacyjnym (na stacjach roboczych, serwerach plikowych, serwerach pocztowych, przekaźnikach pocztowych, bramkach pocztowych i internetowych).

5. Korzystanie z praw Użytkownika Końcowego. Użytkownik końcowy może egzekwować uzyskane prawa osobiście lub za pośrednictwem pracowników, jeśli są zatrudnieni. Użytkownik końcowy może używać Oprogramowania tylko do zapewniania sw
ojej działalności i ochrony tylko tych systemów komputerowych, dla których Użytkownik końcowy uzyskał i opłacił Licencję.

6. Ograniczenie praw Użytkownika końcowego. Użytkownik końcowy nie może kopiować, rozpowszechniać, wydzielać części ani tworzyć wersji pochodnych Oprogramowania, z zastrzeżeniem następujących wyjątków:
(a) Na nośniku przeznaczonym do trwałego przechowywania danych można utworzyć na własne potrzeby jedną kopię Oprogramowania stanowiącą kopię zapasową, pod warunkiem że ta archiwalna kopia zapasowa nie będzie instalowana ani używana na żadnym innym komputerze. Utworzenie dowolnej innej kopii Oprogramowania stanowi naruszenie niniejszej Umowy.
(b) Zabrania się używania, modyfikowania, tłumaczenia i powielania Oprogramowania i jego kopii oraz przenoszenia praw do korzystania z nich w sposób inny niż wyraźnie opisany w niniejszej Umowie.
(c) Nie można sprzedawać, udzielać podlicencji ani dzierżawić Oprogramowania innym osobom, a także Oprogramowania wynajmować i wypożyczać.
(d) Nie można analizować, dekompilować, dezasemblować kodu źródłowego Oprogramowania ani podejmować starań zmierzających do uzyskania kodu źródłowego w inny sposób, przy czym zakaz ten nie obowiązuje w zakresie, w jakim takie ograniczenie jest wyraźnie zabronione przez prawo.
(e) Nie można tworzyć produktów pochodnych opartych na Oprogramowaniu.
(f) Użytkownik końcowy wyraża zgodę na korzystanie z Oprogramowania tylko w sposób zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w obrębie którego Oprogramowanie będzie używane, w tym między innymi stosownymi ograniczeniami wynikającymi z przepisów o prawach autorskich i ochronie własności intelektualnej.
(g) Nie można używać Oprogramowania uzyskanego w wersji próbnej lub nieprzeznaczonej do obrotu handlowego w celu unikania uiszczania Opłaty licencyjnej, o której mowa w pkt 17.

7. Prawa autorskie. Oprogramowanie i wszystkie związane z nim prawa, w tym między innymi tytuły prawne i prawa własności intelektualnej, stanowią własność firmy ESET i/lub jej licencjodawców. Firma ESET jest chroniona postanowieniami traktatów międzynarodowych oraz wszelkimi innymi przepisami obowiązującymi w kraju, w którym jest używane Oprogramowanie. Struktura, organizacja i kod Oprogramowania są tajemnicami handlowymi i stanowią informacje poufne firmy ESET i/lub jej licencjodawców. Oprogramowania nie można kopiować z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt 6 (a). Wszelkie utworzone kopie muszą zawierać te same informacje o prawach autorskich i tytułach prawnych, jakie określono w Oprogramowaniu. W przypadku gdy użytkownik będzie analizować, dekompilować, dezasemblować kod źródłowy Oprogramowania lub w inny sposób podejmie starania zmierzające do uzyskania kodu źródłowego, naruszając postanowienia niniejszej Umowy, wszelkie uzyskane w ten sposób informacje będą automatycznie i nieodwołalnie uznane w całości i od chwili ich pojawienia się za należące do Dostawcy i zostaną do niego przekazane.

8. Zastrzeżenie praw. Wszystkie prawa do Oprogramowania, z wyjątkiem praw, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi końcowemu Oprogramowania w niniejszej Umowie, są zastrzeżone przez Dostawcę.

9. Kilka wersji językowych, wersje dla wielu systemów operacyjnych, kilka kopii. Jeśli Oprogramowanie obsługuje kilka platform lub języków albo jeśli Użytkownik końcowy uzyskał więcej kopii Oprogramowania, nie można zainstalować wersji i kopii Oprogramowania na większej liczbie systemów komputerowych niż wynika to z zamówienia i zapłaconej Opłaty licencyjnej, o której mowa w pkt 17. Użytkownik końcowy nie może sprzedawać, dzierżawić, wynajmować, wypożyczać ani przekazywać na zasadzie podlicencji innym osobom nieużywanych przez siebie wersji czy kopii Oprogramowania.

10. Rozpoczęcie i okres obowiązywania Umowy. Niniejsza Umowa wchodzi w życie i jest ważna z chwilą zainstalowania Oprogramowania przez Użytkownika końcowego. Użytkownik końcowy może rozwiązać Umowę, trwale usuwając, niszcząc lub zwracając na koszt własny Oprogramowanie, wszystkie kopie zapasowe, jeśli zostały sporządzone, a także wszystkie powiązane materiały uzyskane od Dostawcy lub jego partnerów biznesowych. W przypadku naruszenia przez Użytkownika końcowego jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy przysługujące mu prawa Użytkownika końcowego automatycznie i bezzwłocznie wygasają bez powiadomienia ze strony Dostawcy. W takim przypadku Użytkownik końcowy musi bezzwłocznie usunąć lub zniszczyć Oprogramowanie, wszystkie kopie zapasowe, jeśli zostały sporządzone, a także wszystkie powiązane materiały albo zwrócić je na swój koszt do firmy ESET lub miejsca, gdzie uzyskano Oprogramowanie.
Niniejsza Umowa zostaje zawarta na początkowy okres roku, dwóch lub trzech lat, określany przez Użytkownika końcowego na zamówieniu Oprogramowania, i może być sukcesywnie przedłużana na kolejne okresy roczne lub dwuletnie pod warunkiem opłacenia Opłaty licencyjnej za przedłużenie, o której mowa w pkt 17.
Niezależnie od sposobu zakończenia Umowy postanowienia zawarte w pkt 7, 8, 11, 13 i 20 obowiązują bez ograniczeń czasowych.

11. OGRANICZONE PRAWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO. UŻYTKOWNIK KOŃCOWY PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE, „W JAKIM ZOSTAŁO WYTWORZONE”, BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK TYPU, JAWNYCH CZY DOMNIEMANYCH, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ORAZ ŻE ANI DOSTAWCA, ANI JEGO LICENCJODAWCY, ANI WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE ZAPEWNIAJĄ ŻADNYCH JAWNYCH ANI DOMNIEMANYCH GWARANCJI, A W SZCZEGÓLNOŚCI ŻADNYCH GWARANCJI HANDLOWYCH CZY W ZAKRESIE PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW ANI TEŻ GWARANCJI NIENARUSZANIA PRZEZ OPROGRAMOWANIE PATENTÓW, PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW HANDLOWYCH CZY INNYCH PRAW STRON TRZECICH. ANI DOSTAWCA ANI ŻADNA INNA STRONA NIE GWARANTUJĄ, ŻE FUNKCJE OPROGRAMOWANIA BĘDĄ ZGODNE Z WYMAGANIAMI UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA ORAZ ŻE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA BĘDZIE PŁYNNE I WOLNE OD BŁĘDÓW. UŻYTKOWNIK KOŃCOWY PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYBÓR OPROGRAMOWANIA ODPOWIEDNIEGO DO OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONYCH REZULTATÓW ORAZ ZA INSTALACJĘ, UŻYWANIE I SKUTKI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA.

12. Brak dodatkowych zobowiązań. Niniejsza Umowa nie nakłada żadnych dodatkowych zobowiązań na Dostawcę z wyjątkiem zobowiązań wymienionych wyraźnie w jej treści.

13. OGRANICZENIE GWARANCJI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO DOSTAWCA I JEGO PRACOWNICY ORAZ LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY ZYSKÓW CZY PRZYCHODÓW, UTRATĘ DANYCH, KOSZTY PONIESIONE NA ZAKUP ZAPASOWYCH TOWARÓW CZY USŁUG, USZKODZENIA MIENIA, SZKODY OSOBISTE, PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATĘ INFORMACJI EKONOMICZNYCH ANI ZA ŻADNE SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE, EKONOMICZNE, KRYMINALNE CZY NASTĘPCZE NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY, CZY TO W WYNIKU ZAWARCIA UMOWY, CZY ROZMYŚLNEGO PRZEWINIENIA, ZANIEDBANIA CZY INNEGO ZDARZENIA, KTÓRE MOGŁOBY OZNACZAĆ POWSTANIE TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM LUB NIEMOŻLIWOŚCIĄ UŻYCIA OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI DOSTAWCA BĄDŹ JEGO LICENCJODAWCY ZOSTANĄ POWIADOMIENI O RYZYKU POWSTANIA TAKICH SZKÓD. PONIEWAŻ NIEKTÓRE KRAJE I PRAWODAWSTWA NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, ALE MOGĄ ZEZWALAĆ NA JEJ OGRANICZANIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY, JEGO PRACOWNIKÓW LUB LICENCJODAWCÓW JEST OGRANICZONA DO CENY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA LICENCJĘ.

14. Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie wpływa na prawa strony, którą prawodawstwo sytuuje jako konsumenta i której przyznaje prawa konsumenckie. Dostawca w imieniu własnym, swoich pracowników i licencjodawców będzie zmierzał do odmowy, wykl
uczenia lub wyeliminowania zobowiązań, odpowiedzialności i gwarancji określonych w pkt 13, z wyłączeniem innych celów i innych spraw.

15. Wsparcie. Dostawca zobowiązuje się zapewnić wsparcie dla najbardziej aktualnej wersji Oprogramowania tylko w języku kraju, w którym Oprogramowanie zostało nabyte. W okresie obowiązywania Licencji Użytkownikowi końcowemu przysługuje prawo do korzystania z następujących usług:
(a) Pomoc techniczna. Dostawca lub jego partnerzy biznesowi zobowiązują się zapewnić pomoc i wsparcie przy rozwiązywaniu problemów i usuwaniu błędów dotyczących korzystania z najbardziej aktualnej wersji Oprogramowania w podanych do publicznej wiadomości godzinach pracy. Wszelkie zgłoszenia po pomoc i wsparcie otrzymane po godzinach pracy uznaje się za otrzymane w następnym dniu roboczym. Zgłoszenie po pomoc i wsparcie można przekazać Dostawcy telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną za pośrednictwem wyznaczonych numerów telefonicznych i adresów e-mail określonych w Dokumentacji lub na stronach internetowych Dostawcy bądź jego partnerów biznesowych. Zgłoszenie po pomoc i wsparcie musi być stanowcze i musi zawierać dane umożliwiające odtworzenie zgłoszonego problemu. W razie potrzeby Użytkownik końcowy jest zobowiązany dostarczyć niezbędną pomoc w rozwiązywaniu zgłoszonego problemu.
(b) Aktualizacja. Aktualizacja obejmuje każdą nową wersję lub zmianę Oprogramowania bądź jego składników, które Dostawca udostępnia na swoich witrynach internetowych lub witrynach partnerów biznesowych. Dostawca udostępni Użytkownikowi końcowemu Aktualizację przez Internet z chronionej części swoich witryn internetowych. Dostęp do Aktualizacji wymaga zalogowania się przez podanie nazwy użytkownika i hasła („Dane identyfikacyjne”). Dane identyfikacyjne Użytkownika końcowego obejmują losową kombinację znaków alfanumerycznych i są generowane automatycznie przez system obsługi informatycznej Dostawcy. Dane identyfikacyjne zostaną przekazane Użytkownikowi końcowemu w formie wiadomości e-mail, dołączone do opakowania handlowego Licencjonowanego produktu lub dostarczane w inny sposób. Użytkownik końcowy jest zobowiązany chronić Dane identyfikacyjne przed uszkodzeniem, zgubieniem i niewłaściwym użyciem. W przypadku wykrycia pierwszego niewłaściwego użycia Danych identyfikacyjnych Użytkownika końcowego Dostawca zablokuje je i przekaże Użytkownikowi końcowemu nowe Dane identyfikacyjne („Zastępcze dane identyfikacyjne”). Użytkownik końcowy jest zobowiązany dostarczyć Dostawcy wszelkie dane wymagane przez Dostawcę w trakcie dochodzenia niewłaściwego użycia Danych identyfikacyjnych, w tym między innymi zapewnić dostęp do zapisów działania systemów komputerowych, rejestrów dostępów do plików i innych niezbędnych danych. W przypadku wykrycia niewłaściwego użycia Zastępczych danych identyfikacyjnych Dostawca może według własnego uznania przekazać Użytkownikowi końcowemu nowe Zastępcze Dane identyfikacyjne albo unieważnić Licencję natychmiast i bez prawa do odszkodowania dla Użytkownika końcowego. Natychmiastowe unieważnienie Licencji nie ma wpływu na prawo Dostawcy do odszkodowania za szkody. Użytkownik końcowy jest zobowiązany do uzyskiwania Aktualizacji tylko z witryn internetowych Dostawcy lub jego partnerów („Autoryzowane źródła”). Użytkownik końcowy zgadza się zainstalować każdą nową wersję lub zmiany Licencjonowanego produktu natychmiast po ich otrzymaniu lub nie później niż w czasie określonym przez Dostawcę w Oprogramowaniu, jego Dokumentacji lub witrynach internetowych Dostawcy lub jego partnerów biznesowych. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania zobowiązania Użytkownika końcowego do instalowania nowych wersji i zmian Oprogramowania i/lub instalowania Aktualizacji z Autoryzowanych źródeł.
(c) Brak wsparcia. Dostawca nie jest zobowiązany do zapewniania wsparcia, w szczególności gdy zgłoszony błąd:
i. stanowi wynik nieautoryzowanej ingerencji w Oprogramowanie lub jego kod źródłowy albo użycia nieodpowiednich parametrów bądź ustawień Oprogramowania;
ii. wystąpił z winy personelu obsługującego Oprogramowanie lub z powodu korzystania z Oprogramowania niezgodnie z Dokumentacją;
iii. został usunięty przez wydanie Aktualizacji, której Użytkownik końcowy nie zainstalował albo
iv. gdy Użytkownik końcowy nie zapłacił Opłaty licencyjnej, o której mowa w pkt 17 lub która
v. jest w inny sposób uwzględniony w zapisach niniejszej Umowy.
(d) Szkolenie. Z niniejszej Umowy dla Użytkownika końcowego nie wynika żadne prawo do świadczenia usług związanych ze szkoleniami i ćwiczeniami dotyczącymi korzystania i instalowania Oprogramowania.

16. Zmiana Użytkownika końcowego. Użytkownik końcowy może przenieść Licencję i wszystkie prawa wynikające z niniejszej Umowy na innego Użytkownika końcowego wyłącznie za zgodą Dostawcy i tylko w przypadku, gdy nowy Użytkownik końcowy oświadczy, że przyjmuje wszystkie prawa i obowiązki pierwotnego Użytkownika końcowego wynikające z niniejszej Umowy.

17. Postanowienia dotyczące Opłaty licencyjnej i płatności. Przedmiotem umowy nie jest sprzedaż programu komputerowego lecz korzystanie z egzemplarza tego programu na warunkach określonych w niniejszej umowie licencyjnej. Opłata licencyjna za korzystanie z Oprogramowania jest określana na podstawie cennika Dostawy lub jego partnerów biznesowych według liczby systemów komputerowych, dla których jest przeznaczone Oprogramowanie („Opłata licencyjna”). Uiszczenie Opłaty licencyjnej uprawnia Użytkownika końcowego do używania Oprogramowania zgodnie z warunkami niniejszej Umowy w okresie, na jaki nabyto prawo do korzystania z Oprogramowania. O ile na fakturze lub podobnym dokumencie wystawionym przez Dostawcę lub jego partnera biznesowego nie określono innego terminu płatności, Opłata licencyjna staje się należna po dostarczeniu Oprogramowania. Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za odprowadzenie odpowiednich prawnie obowiązujących podatków i opłat celnych związanych ze sprzedażą Licencji na Oprogramowanie, z wyjątkiem podatku dochodowego Dostawcy. W przypadku niezapłacenia Opłaty licencyjnej w terminie Licencja na korzystanie Oprogramowanie jest automatycznie unieważniana i Użytkownik końcowy jest zobowiązany pokryć wszystkie koszty związane z odzyskiwaniem należności, w tym honoraria adwokackie i koszty sądowe. Obowiązek zapłacenia Opłaty licencyjnej nie dotyczy Oprogramowania w wersji próbnej lub nieprzeznaczonej do obrotu handlowego.

18. Wersje próbne i nieprzeznaczone do obrotu handlowego. Oprogramowania dostarczanego w wersji próbnej lub nieprzeznaczonej do obrotu handlowego można używać wyłącznie do sprawdzenia i przetestowania funkcji Oprogramowania. Oprogramowanie dostarczane w wersji próbnej lub nieprzeznaczonej do obrotu handlowego może być także stosowane do celów pokazowych.

19. Dane Użytkownika końcowego i ochrona praw. Użytkownik końcowy upoważnia Dostawcę do przesyłania, przetwarzania i zapisywania danych umożliwiających Dostawcy zweryfikowanie tożsamości Użytkownika końcowego. Dostawca może sprawdzać za pomocą własnych środków, czy Użytkownik końcowy korzysta z Oprogramowania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Użytkownik końcowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dzięki komunikacji Oprogramowania z systemami komputerowymi Dostawcy lub jego partnerów biznesowych w celu zapewniania działania Oprogramowania, autoryzacji jego używania i ochrony praw Dostawcy.

20. Eksport i reeksport. Oprogramowanie, Dokumentacja lub jej części, w tym informacje o Oprogramowaniu i jego składnikach, podlegają czynnościom monitorowania importu i eksportu wynikającym z przepisów, które mogą by
ć przyjmowane przez właściwe organy państwowe odpowiedzialne za ustawodawstwo. Użytkownik końcowy wyraża zgodę na ścisłe stosowanie się do wszystkich obowiązujących przepisów importowych i eksportowych oraz przejęcie odpowiedzialności za uzyskanie licencji na eksport, reeksport, transfer lub import Oprogramowania.

21. Zawiadomienia. Wszystkie zawiadomienia oraz zwroty Oprogramowania oraz Dokumentacji należy dostarczać na adres: ESET, spol. s r. o., Aupark Tower, 16th floor, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic.

22. Prawo nadrzędne. Niniejsza Umowa została napisana zgodnie z prawem słowackim i według niego będzie interpretowana. Użytkownik końcowy i Dostawca zgadzają się, że niniejszej Umowy nie obowiązują postanowienia dotyczące konfliktów przepisów prawnych ani konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych dotycząca zawierania umów na międzynarodową sprzedaż towarów. Użytkownik końcowy wyraża niniejszym zgodę, że wyłączną jurysdykcję nad wszelkimi roszczeniami czy sporami z Dostawcą lub związanymi w jakikolwiek sposób z korzystaniem z Oprogramowania ma Sąd okręgowy Bratislava I w Słowacji. Użytkownik ponadto wyraża zgodę na poddanie się jurysdykcji Sądu okręgowego Bratislava I. w przypadku jakichkolwiek sporów lub roszczeń.

23. Postanowienia ogólne. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy za nieważne lub nieskuteczne nie wpływa na ważność jej pozostałych postanowień. Pozostają one ważne i skuteczne zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami i warunkami. Wszelkie poprawki do niniejszej Umowy muszą mieć postać pisemną i muszą być podpisane przez statutowego przedstawiciela Dostawcy.
Niniejsza Umowa zawarta między Użytkownikiem końcowym a Dostawcą stanowi całość porozumienia dotyczącego Oprogramowania, które całkowicie zastępuje wszelkie wcześniejsze stanowiska, negocjacje, zobowiązania, raporty czy reklamy związane z Oprogramowaniem.

Licencje