Licenţă

NOTĂ IMPORTANTĂ: Înainte de descărcare, instalare, copiere sau utilizare vă rugăm să citiţi următorii termeni pentru aplicaţia produs. PRIN DESCĂRCAREA, INSTALAREA, COPIEREA SAU UTILIZAREA PRODUSULUI VĂ EXPRIMAŢI CONSIMŢĂMÂNTUL PRIVITOR LA ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII.

Acord de licenţă pentru utilizatorul final pentru utilizarea software-ului.

Acest acord privind utilizarea software-ului (“Acord”) încheiat de şi între ESET, spol. s r. o., cu domiciliul în Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, înregistrată în Registrul Comerţului la Judecătoria de sector Bratislava I. Secţia Sro, cu nr. de înregistrare 3586/B, BIN: 31 333 535 (“Furnizor”) şi dvs., o persoană fizică sau juridică (“Utilizator final”), vă acordă dreptul de utilizare a Software-ului definit în Articolul 1 din document. Software-ul definit în Articolul 1 din document poate fi stocat pe un CD-ROM sau DVD, poate fi trimis prin poştă electronică, descărcat de pe Internet, descărcat de pe servere ale Furnizorului sau obţinut din alte surse în baza termenilor şi condiţiilor menţionate mai jos.

ACESTA NU ESTE UN CONTRACT DE ACHIZIŢIE, CI UN ACORD ASUPRA DREPTURILOR UTILIZATORULUI FINAL. Furnizorul rămâne proprietarul copiei Software şi al mediului fizic de stocare, dacă acesta există, pe care este furnizat Software-ul în ambalaj comercial, cât şi al tuturor copiilor Software-ului la care are dreptul Utilizatorul final, în baza prezentului Acord.

Executând clic pe butonul “Accept” în timpul descărcării, instalării, copierii sau utilizării Software-ului, vă exprimaţi acordul privind prevederile şi termenii din acest document. Dacă nu sunteţi de acord cu oricare din prevederile acestui Acord, faceţi clic pe butonul “Refuz” sau “Nu accept”, renunţaţi la descărcare sau la instalare sau distrugeţi sau returnaţi Software-ul, mediul de instalare, documentaţia însoţitoare şi o chitanţă de achiziţie către ESET sau către locul de unde aţi obţinut Software-ul.

SUNTEŢI DE ACORD CĂ UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI INDICĂ FAPTUL CĂ AŢI CITIT ACEST ACORD, L-AŢI ÎNŢELES ŞI SUNTEŢI DE ACORD SĂ RESPECTAŢI PREVEDERILE ACESTUIA.

1. Software. Software în acest Acord înseamnă (i) programul pentru calculator ESET NOD32 Antivirus, ce cuprinde toate părţile sale, (ii) conţinutul discurilor, CD-ROM-urilor, DVD-urilor, rapoarte email şi toate ataşamentele acestora, dacă există, sau alt mediu la care este anexat acest Acord, inclusiv Software-ul furnizat sub forma unui cod de obiect pe un CD-ROM, DVD sau prin poştă electronică prin Internet, (iii) orice materiale cu instrucţiuni şi orice documentaţie legată de Software, incluzând aici (fără a se limita la): orice descriere a Software-ului, specificaţiile acestuia, descrierea proprietăţilor, descrierea utilizării, descrierea interfeţei în care este utilizat Software-ul, un manual sau un ghid de instalare a Software-ului sau orice descriere a utilizării corecte a Software-ului (“Documentaţie”), (iv) copii ale Software-ului, remedii pentru erori ale Software-ului, dacă există, adăugări la Software, extensii ale Software-ului, versiuni modificate ale Software-ului, versiuni noi ale Software-ului şi toate upgrade-urile părţilor Software-ului, dacă sunt furnizate, pentru care Furnizorul vă acordă Licenţa în conformitate cu Articolul 4 din acest document. Furnizorul va furniza Software-ul numai sub formă de cod executabil.Z

2. Transmiterea infiltrărilor şi informaţiilor către Furnizor. Software-ul conţine o funcţie care colectează mostre de viruşi noi de computer, alte programe de computer similare dăunătoare şi fişiere suspecte sau problematice (denumite în continuare „Infiltraţii”) şi apoi le trimite la Furnizor împreună cu informaţii despre computerul şi/sau platforma pe care este instalat software-ul (denumite în continuare „Informaţii”). Informaţiile pot conţine date (inclusiv date personale) despre Utilizatorul final şi/sau alţi utilizatori ai computerului pe care este instalat Software-ul, informaţii despre computer, sistemul de operare şi programele instalate, fişierele de pe computerul pe care este instalat Software-ul, fişierele afectate de către Infiltraţie şi detalii despre astfel de fişiere. Furnizorul va utiliza Informaţiile şi Infiltraţiile primite numai pentru cercetarea Infiltraţiilor şi va lua măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că Informaţiile primite rămân confidenţiale. Acceptând acest Acord şi activând funcţia Software-ului descrisă mai sus, sunteţi de acord cu trimiterea de Infiltraţii şi Informaţii către Furnizor şi, de asemenea, îi acordaţi Furnizorului aprobarea necesară, conform specificaţiilor din reglementările legale relevante, pentru procesarea Informaţiilor obţinute.

3. Instalare. Software-ul furnizat pe un CD-ROM sau DVD, trimis prin poştă electronică, descărcat de pe Internet, descărcat de pe servere ale Furnizorului sau obţinut din alte surse necesită instalare. Trebuie să instalaţi Software-ul pe un computer configurat corect, care este cel puţin conform cu cerinţelor stabilite în Documentaţie. Modalitatea de instalare este specificată în Documentaţie. Pe computerul pe care instalaţi Software-ul nu se vor instala programe de computer sau componente hardware care ar putea afecta negativ Software-ul.

4. Licenţă. Dacă sunteţi de acord cu acest Acord şi achitaţi Taxa de licenţă prevăzută la Articolul 17 la termenul şi în condiţiile stabilite, Furnizorul vă acordă dreptul neexclusiv şi netransferabil de a instala Software-ul pe hard disk-ul unui computer sau pe un mediu similar pentru stocarea permanentă a datelor, pentru instalarea şi stocarea Software-ului în memoria unui sistem de computer şi pentru a implementa, stoca şi afişa Software-ul pe sisteme de computer, dar cu condiţia ca numărul maxim al acestor sisteme de computer să fie acelaşi cu numărul specificat de Utilizatorul final într-o comandă şi pentru care Utilizatorul final a achitat taxa respectivă (“Licenţă”). Un utilizator înseamnă: (i) instalarea Software-ului pe un singur sistem de computer sau, (ii) dacă licenţei este limitată de numărul de căsuţe poştale, atunci un utilizator înseamnă un utilizator de computer care acceptă poştă electronică prin Mail User Agent (“MUA”). Dacă MUA acceptă poştă electronică şi o distribuie ulterior automat către mai mulţi utilizatori, atunci numărul de utilizatori se va stabili în funcţie de numărul efectiv de utilizatori pentru care se distribuie poşta electronică. Dacă un server de mail funcţionează ca poartă poştală, numărul de utilizatori va fi egal cu numărul de servere de mail pentru care o astfel de poartă oferă servicii. Dacă orice număr de adrese de poştă electronică (cu alte cuvinte, incluzând aliasurile) sunt direcţionate către un utilizator şi acesta le acceptă, iar mesajele nu sunt distribuită automat de către client către mai mulţi utilizatori, atunci Licenţa este necesară pentru un singur computer.

5. Exercitarea drepturilor Utilizatorului final. Trebuie să vă exercitaţi drepturile de Utilizator final personal sau prin intermediul angajaţilor, dacă aceştia există. În calitate de Utilizator final, puteţi utiliza Software-ul numai pentru a vă desfăşura activitatea şi numai pentru a proteja acele sisteme de computer pentru care aţi obţinut şi aţi achitat Licenţa.

6. Limitarea drepturilor Utilizatorului final. Nu puteţi copia, distribui, separa în componente sau crea versiuni derivate ale Software-ului, cu următoarele excepţii:
(a) Puteţi crea o singură copie a Software-ului pentru dvs
. pe un mediu de stocare permanentă a datelor drept copie de rezervă, cu condiţia ca arhiva copiei de rezervă să nu fie instalată sau utilizată pe un alt computer. Crearea oricărei alte copii a Software-ului reprezintă o încălcare a acestui Acord.
(b) Nu puteţi utiliza, modifica, interpreta, reproduce sau transfera drepturile de utilizare a Software-ului sau a copiilor Software-ului sub nicio altă formă decât cea stabilită în mod expres în acest Acord.
(c) Nu puteţi vinde Software-ul, nu-l puteţi sublicenţia sau închiria unei alte persoane şi nu puteţi să-l închiriaţi de la o altă persoană.
(d) Nu puteţi sub nicio formă analiza, decompila, dezasambla un cod sursă sau încerca să obţineţi un cod sursă al Software-ului, cu excepţia scopurilor pentru care o astfel de limitare este interzisă în mod explicit prin lege.
(e) Nu puteţi crea niciun fel de lucrări derivate pe baza Software-ului.
(f) Sunteţi de acord cu utilizarea Software-ului numai într-un mod ce respectă reglementările legale în vigoare conform cărora utilizaţi Software-ul, incluzând aici, fără a se limita însă: conformarea cu limitările aplicabile ce rezultă din Legea dreptului de autor şi din alte drepturi de proprietate intelectuală.
(g) Nu puteţi utiliza Software-ul obţinut ca versiune de încercare sau fără drepturi de revânzare (“NFR”) în vederea evitării achitării Taxei de licenţă prevăzute în Articolul 17.

7. Drept de autor. Software-ul şi toate drepturile, incluzând aici (fără a se limita la ele) titlul de proprietate şi drepturile de proprietate intelectuală prevăzute aici sunt proprietatea ESET şi/sau a furnizorilor săi de licenţă. ESET este protejată prin prevederile tratatelor internaţionale şi prin toate celelalte legi în vigoare în ţara în care este utilizat Software-ul. Structura, organizarea şi codul Software-ului se constituie în secrete de firmă şi informaţii confidenţiale ale ESET şi/sau ale furnizorilor săi de licenţă. Nu puteţi copia Software-ul, cu excepţia specificată în Articolul 6 (a). Orice copie creată în acest mod trebuie să conţină aceleaşi înştiinţări privind dreptul de autor şi titlul de proprietate precum cele specificate pentru Software. Dacă analizaţi, decompilaţi sau dezasamblaţi un cod sursă sau încercaţi să obţineţi un cod sursă prin orice altă modalitate, încălcând prevederile acestui Acord, orice informaţie obţinută astfel va fi considerată automat şi irevocabil transferabilă Furnizorului şi va fi pe deplin deţinută de Furnizor din momentul apariţiei acesteia.

8. Rezervarea drepturilor. Toate drepturile asupra Software-ului, cu excepţia drepturilor ce neacordate în mod expres prin acest Acord în calitate de Utilizator final al Software-ului, sunt rezervate de Furnizor.

9. Versiuni multiple de limbă, versiuni pentru sisteme de operare multiple, copii multiple. Dacă Software-ul acceptă mai multe platforme sau limbi sau dacă aţi obţinut mai multe copii ale Software-ului, nu puteţi instala versiunile şi copiile Software-ului pe mai multe sisteme de computer decât cele pe care le-aţi specificat printr-o comandă şi pentru care aţi achitat Taxa de licenţă respectivă prevăzută în Articolul 17 în cauză. Nu puteţi vinde, închiria, ceda licenţa, împrumuta sau transfera altor persoane nicio versiune sau copie a Software-ului neutilizată de dvs.

10. Intrarea în vigoare şi termenii Acordului. Acest Acord este valabil şi are efect din prima zi în care aţi instalat Software-ul. Puteţi înceta acest Acord prin ştergerea permanentă, distrugerea sau returnarea Software-ului cu suportarea cheltuielilor, pentru toate copiile de rezervă, dacă există, şi a tuturor materialelor aferente pe care le-aţi obţinut de la Furnizor sau de la partenerii săi comerciali. Drepturile dvs. de Utilizator final vor înceta automat şi imediat, fără înştiinţare din partea Furnizorului, dacă nu respectaţi prevederile acestui Acord. În acest caz, trebuie să ştergeţi, să distrugeţi sau să returnaţi imediat, cu suportarea cheltuielilor, Software-ul, toate copiile de rezervă, dacă există, şi toate materialele aferente către ESET sau către locul din care aţi obţinut Software-ul.
Acest Acord este valabil pentru o perioadă iniţială de unu sau doi ani, potrivit perioadei specificate în comanda pentru Software, şi se poate extinde în mod repetat pentru o altă perioadă de unu sau doi ani, cu condiţia să achitaţi Taxa de licenţă pentru prelungirea Licenţei prevăzute în Articolul 17 în cauză.
Indiferent de modalitatea de încetare a acestui Acord, prevederile din Articolele 7, 8, 11, 13 şi 20 rămân valabile fără limită de timp.

11. REPREZENTĂRI PENTRU UTILIZATORUL FINAL. ÎN CALITATE DE UTILIZATOR FINAL, AŢI LUAT LA CUNOŞTINŢĂ CĂ SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT “AŞA CUM ESTE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANŢIE EXPRIMATĂ SAU IMPLICITĂ ŞI ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGILE ÎN VIGOARE, ŞI CĂ NICI FURNIZORUL, NICI FURNIZORII SĂI DE LICENŢĂ ŞI NICI DEŢINĂTORII DREPTULUI DE AUTOR NU OFERĂ VREO REPREZENTARE SAU GARANŢIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, ÎN SPECIAL NICIUN FEL DE GARANŢIE LA VÂNZARE SAU ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU GARANŢIE CĂ SOFTWARE-UL NU ÎNCALCĂ PATENTE, DREPTURI DE AUTOR, MĂRCI COMERCIALE SAU ALTE DREPTURI ALE UNOR PĂRŢI TERŢE. NU EXISTĂ GARANŢII DIN PARTEA FURNIZORULUI SAU A UNOR PĂRŢI TERŢE CĂ FUNCŢIILE CUPRINSE ÎN SOFTWARE SE VOR CONFORMA CU CERINŢELE DVS. SAU CĂ FUNCŢIONAREA SOFTWARE-ULUI VA FI NORMALĂ ŞI FĂRĂ ERORI. VĂ ASUMAŢI ÎNTREAGA RESPONSABILITATE ŞI RISCUL PENTRU ALEGEREA SOFTWARE-ULUI, PENTRU A OBŢINE REZULTATELE DORITE DE DVS. ŞI PENTRU INSTALAREA, UTILIZAREA ŞI REZULTATELE OBŢINUTE CU AJUTORUL SOFTWARE-ULUI.

12. Lipsa altor obligaţii. Acest Acord nu impune alte obligaţii din partea Furnizorului, cu excepţia obligaţiilor prezentate în mod specific în acest Acord.

13. LIMITAREA GARANŢIEI.ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ PRIN LEGILE ÎN VIGOARE FURNIZORUL, ANGAJAŢII SAU FURNIZORII SĂI DE LICENŢĂ NU VOR FI CONSIDERAŢI ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERE DE PROFIT, BENEFICII SAU VÂNZĂRI SAU PENTRU ORICE PIERDERE DE DATE, COSTURI PENTRU A PROCURA PIESE SAU SERVICII DE SCHIMB, DAUNE ADUSE PROPRIETĂŢII, DAUNE PERSONALE, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII, PIERDEREA DE INFORMAŢII DE AFACERI SAU PENTRU ORICE DAUNĂ SPECIALĂ, DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, ECONOMICĂ, ASIGURATĂ, PENALĂ, SPECIALĂ SAU ULTERIOARĂ CAUZATĂ PRIN ORICE MIJLOACE, INDIFERENT DACĂ A REZULTAT DINTR-UN CONTRACT, DIN PROASTĂ ADMINISTRARE VOITĂ, DIN NEGLIJENŢĂ SAU DIN ALTĂ FAPTĂ CE ATRAGE DUPĂ SINE ASUMAREA RESPONSABILITĂŢII, APĂRUTĂ DATORITĂ UTILIZĂRII SAU IMPOSIBILITĂŢII DE A UTILIZA SOFTWARE-UL, CHIAR ŞI ÎN CAZUL ÎN CARE FURNIZORUL SAU FURNIZORII SĂI DE LICENŢĂ AU FOST NOTIFICAŢI DESPRE POSIBILITATEA UNEI ASTFEL DE DAUNE. DEOARECE ANUMITE ŢĂRI ŞI LEGI NU PERMIT EXCLUDEREA RESPONSABILITĂŢII, DAR POT PERMITE LIMITAREA ACESTEIA, RESPONSABILITATEA FURNIZORULUI, A ANGAJAŢILOR ACESTUIA ŞI A FURNIZORILOR SĂI DE LICENŢĂ SE VA LIMITA LA PREŢUL ACHITAT DE DVS. PENTRU LICENŢĂ.

14. Nicio prevedere a acestui Acord nu va afecta drepturile unei părţi pentru care legea recunoaşte drepturile şi poziţia de consumator. În numele său, al angajaţilor săi şi al furnizorilor săi de licenţă, Furnizorul va acţiona cu scopul de a refuza, exclude sau limita obligaţiile, responsabilitatea şi garanţiile, aşa cum se prevede în Articolul 13, cu excepţia oricărui alt scop sau oricăror alte chestiuni.

15. Asistenţă. Furnizorul va asigura suportul tehnic pentru cele mai recente versiuni ale Software-ului numai în limba ţării în care a fost obţinut Software-ul. Prin termenii Licenţei, Utilizatorul final va avea dreptul de fo
losinţă pentru următoarele servicii:
(a) Ajutor tehnic. Furnizorul sau partenerii săi comerciali vor asigura ajutor şi sprijin pentru depanarea şi rezolvarea problemelor la utilizarea celor mai recente versiuni ale Software-ului, pe parcursul orelor de program anunţate. Orice cerere de ajutor sau asistenţă primită în afara orelor de program va fi considerată ca fiind primită în următoarea zi lucrătoare. O cerere de ajutor sau asistenţă se poate trimite către Furnizor prin telefon, fax sau email la numerele de telefon alocate sau la adresele de email specificate în Documentaţie sau pe site-urile Web ale Furnizorului sau ale partenerilor săi comerciali. O cerere de ajutor sau asistenţă trebuie să fie suficient de sigură şi trebuie să cuprindă date ce permit replicarea problemei raportate. Dacă este necesar, Utilizatorul final va fi obligat să furnizeze asistenţa necesară pentru rezolvarea problemei raportate.
(b) Actualizarea. Actualizarea va include fiecare versiune nouă sau modificare a Software-ului sau a unor părţi ale acestuia, pe care Furnizorul le va publica pe site-urile sale Web sau pe cele ale partenerilor săi comerciali. Furnizorul va face Actualizarea accesibilă pentru Utilizatorul final din zona protejată a site-urilor sale Web, prin reţeaua Internet. Accesul la Actualizare va necesita conectarea cu un nume de utilizator şi o parolă (“Identificare”). Identificarea Utilizatorului final constă într-o combinaţie aleatorie de caractere alfanumerice ce va fi generată automat de sistemul comercial al Furnizorului. Identificarea va fi livrată Utilizatorului final sub forma unui mesaj de email, va fi introdusă în ambalajul comercial al produsului cu licenţă sau va fi livrată pe o altă cale adecvată. Utilizatorul final va fi obligat să protejeze Identificarea împotriva deteriorării, pierderii sau utilizării necorespunzătoare. La descoperirea primei utilizări necorespunzătoare a Identificării pentru Utilizatorul final, Furnizorul va face inutilizabilă Identificarea originală şi va emite o nouă Identificare pentru Utilizatorul final (“Identificare de rezervă”). Utilizatorul final va fi obligat să pună la dispoziţia Furnizorului toate datele cerute de acesta pentru a investiga utilizarea necorespunzătoare a Identificării, incluzând aici, fără a se limita însă la: accesul la înregistrări privind funcţionarea sistemelor de computere, înregistrări despre accesul la fişiere, precum şi alte date necesare. În cazul descoperirii utilizării necorespunzătoare a Identificării de rezervă, Furnizorul poate elibera, la discreţia sa, o nouă Identificare de rezervă pentru Utilizatorul final sau poate revoca imediat Licenţa, fără niciun fel de compensaţie pentru Utilizatorul final. Dreptul Furnizorului la despăgubiri pentru daune nu va fi afectat prin revocarea imediată a Licenţei. Utilizatorul final are obligaţia de a obţine Actualizarea exclusiv de le site-urile Web ale Furnizorului sau ale partenerilor contractuali ai acestuia (“Surse autorizate”). Utilizatorul final îşi dă acordul pentru instalarea fiecărei versiuni noi sau modificări a Produsului cu licenţă imediat ce le-a obţinut sau nu mai târziu de data stabilită de Furnizor în Software, în Documentaţia acestuia sau pe site-urile Web ale Furnizorului sau ale partenerilor săi comerciali. Furnizorul nu va fi considerat responsabil pentru daunele apărute datorită încălcării de către Utilizatorul final a obligaţiilor sale privind instalarea fiecărei versiuni noi sau a modificărilor Software-ului şi/sau instalarea Actualizărilor din Surse Autorizate.
(c) Lipsa asistenţei. Furnizorul nu este obligat să acorde niciun fel de asistenţă, în special atunci când o eroare raportată:
i. rezultă din interferenţa neautorizată cu Software-ul, cu codurile sale sursă sau din utilizarea incorectă a parametrilor sau setărilor Software-ului,
ii. a apărut din cauza personalului de service sau prin utilizarea Software-ului fără a se conforma cu Documentaţia,
iii. a fost deja rezolvată prin publicarea Actualizării pe care Utilizatorul final nu a instalat-o,
iv. Utilizatorul final nu a achitat Taxa de licenţă prevăzută la Articolul 17 din acest document sau
v. este prevăzut altfel prin prezentul Acord.
(d) Instruirea. Pentru Utilizatorul final nu rezultă din acest Acord niciun fel de drept privind furnizarea de servicii privind instruirea şi practica pentru utilizarea şi instalarea Software-ului.

16. Schimbarea Utilizatorului final. Utilizatorul final poate transfera Licenţa şi toate drepturile din prezentul Acord unui alt Utilizator final numai cu acordul Furnizorului şi numai dacă noul Utilizator final consimte să îşi asume toate drepturile şi obligaţiile ce au aparţinut Utilizatorului final iniţial în baza prezentului Acord.

17. Taxa de licenţă şi termenii de plată. Aveţi dreptul de utiliza Software-ul pentru evaluare. Se va specifica o Taxă de licenţă pentru Software în baza listei de preţuri a Furnizorului sau a partenerilor săi comerciali, în funcţie de numărul de sisteme de computere pentru care este destinat Software-ul (“Taxa de licenţă”). La plata Taxei de licenţă veţi avea dreptul să utilizaţi Software-ul conform termenilor şi condiţiilor din prezentul Acord, pentru perioada pentru care aţi obţinut dreptul de a utiliza Software-ul. Dacă nu este specificată o altă dată scadentă pe o factură sau pe un alt document similar eliberat de Furnizor sau de partenerii săi comerciali, Taxa de licenţă se va achita la livrarea Software-ului. Sunteţi răspunzător pentru achitarea taxelor vamale şi aferente legate de furnizarea Licenţei pentru Software stipulate prin legile în vigoare, cu excepţia impozitului pe venit pentru Furnizor. Dacă nu achitaţi Taxa de licenţă până la data scadentă, Licenţa pentru Software va fi retrasă în mod automat şi va trebui să achitaţi toate costurile legate de recuperarea unei datorii neachitate, inclusiv taxele juridice şi cheltuielile de judecată. Obligaţia de a achita Taxa de licenţă nu se aplică pentru Software-ul oferit fără drepturi de revânzare (NFR) sau ca versiune de încercare.

18. NFR şi versiunea de încercare. Puteţi utiliza Software-ul furnizat ca NFR sau ca versiune de încercare exclusiv pentru verificarea şi testarea caracteristicilor Software-ului. De asemenea, puteţi utiliza Software-ul NFR în scopuri demonstrative.

19. Date despre Utilizatorul final şi protejarea drepturilor. În calitate de Utilizator final autorizaţi Furnizorul să transfere, să proceseze şi să salveze date ce permit Furnizorului să vă identifice. Sunteţi de acord ca Furnizorul să poată verifica prin mijloace proprii dacă utilizaţi Software-ul conform prevederilor din prezentul Acord. Sunteţi de acord ca prin comunicarea Software-ului cu sistemele de computere ale Furnizorului sau ale partenerilor săi comerciali să se poată transmite date, scopul fiind asigurarea funcţionării şi autorizarea utilizării Software-ului şi protejarea drepturilor Furnizorului.

20. Verificarea exportului şi re-exportului. Acest Software, Documentaţia sau părţi ale acesteia, inclusiv informaţiile despre Software şi părţi ale acestuia, se supun măsurilor de monitorizare pentru importuri şi exporturi, conform reglementărilor legale ce pot fi emise de autorităţile guvernamentale responsabile cu publicarea acestora, conform legilor în vigoare. Sunteţi de acord să respectaţi cu stricteţe toate reglementările în vigoare privind importul şi exportul şi luaţi la cunoştinţă că veţi fi considerat responsabil pentru obţinerea licenţelor de export, re-export, transfer sau import al Software-ului.

21. Înştiinţări. Toate înştiinţările, Software-ul returnat şi Documentaţia trebuie livrate la: ESET, spol. s r. o., Aupark Tower, 16th floor,
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic.

22. Legi de reglementare. Prezentul Acord este reglementat şi interpretat în conformitate cu legile din Slovacia. Utilizatorul final şi Furnizorul sunt de acord că prevederile conflictuale ale legilor de reglementare şi cele ale Convenţiei Naţiunilor Unite privind Contractele Internaţionale pentru Comercializarea Bunurilor nu se aplică. Vă exprimaţi în mod expres acordul că jurisdicţia exclusivă pentru orice reclamaţie sau dispută cu Furnizorul sau care este legată în orice mod de utilizarea Software-ului este de competenţa Judecătoriei de sector Bratislava I., Slovacia, şi sunteţi în continuare de acord şi vă exprimaţi consimţământul pentru ca Judecătoria de sector Bratislava I. să-şi exercite atribuţiile în legătură cu orice dispută sau reclamaţie.

23. Prevederi generale. Dacă o prevedere din prezentul Acord nu este valabilă sau aplicabilă, acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale Acordului. Celelalte prevederi vor rămâne valabile şi aplicabile conform termenilor şi condiţiilor stipulate aici. Orice amendament în această privinţă se poate face numai în scris, iar un reprezentant statutar trebuie să semneze un astfel de amendament în numele Furnizorului.
Prezentul Acord încheiat între dvs. şi Furnizor reprezintă unicul şi întregul Acord aplicabil pentru Software şi înlocuieşte în întregime orice reprezentări, negocieri, obligaţii, rapoarte sau anunţuri anterioare legate de Software.

24. Clauze penale. Prin acceptarea livrării pachetului de servicii informatice detaliat în prezentul accord, utilizatorul final admite şi recunoaşte pe deplin cuprinderea în sfera sa obligaţională a tuturor sarcinilor Juridice şi îndeosebi a celor materializate la punctele 6 şi 7 privind limitele utilizării software-ului, a drepturilor de autor şi a celor de proprietate intelectuală obţinute de ESET şi/sau a furnizorilor săi de licenţă, care în cazul încălcării voite ori din culpa presupuşilor săi deservanţi inculpă răspunderea pentru daune interese conform art. 1082 din Codul Civil Român, ce vor putea fi cuantificate în funcţie de întinderea consecinţelor.

Licenţă