Pripojenie do LAN

Upozornenie

Pri použití volieb Aktuálne prihlásený používateľ a Špecifikovaný používateľ môže nastať chyba pri zmene identity programu na požadovaného používateľa. Z toho dôvodu odporúčame pri pripojení do LAN nastaviť autorizačné údaje v hlavných nastaveniach aktualizácie. V týchto nastaveniach je potrebné uviesť údaje v tvare názov_domény\užívateľ (v prípade workgroupy: názov_workgroupy\užívateľ) a heslo užívateľa. Pri aktualizácií cez HTTP nie je štandardne potrebné zadávať autorizačné údaje.

Pri aktualizácii z lokálneho servera, na ktorom beží NT systém, je štandardne vyžadovaná autorizácia pre vytvorenie spojenia. Štandardne lokálny systémový účet nemá definované práva pre prístup do adresára s mirrorom (lokálnou kópiou aktualizačných súborov). V takomto prípade je potrebné zadať prístupové meno a heslo v nastavení aktualizácie, pripadne je potrebné špecifikovať účet, pod ktorým bude program pristupovať k serveru.
Nastavenie tohto konta je možné uskutočniť v záložke LANPre pripojenie do LAN vystupovať ako sú k dispozícii voľby Systémový účet, Aktuálne prihlásený používateľ, Špecifikovaný používateľ.

Voľba Systémový účet spôsobí, že sa program bude autorizovať pod systémovým účtom. Za normálnych okolností autorizácia neprebehne, ak nie sú nastavené autorizačné údaje v hlavných nastaveniach aktualizácie.
Voľbou Aktuálne prihlásený používateľ sa dosiahne, že sa program bude autorizovať pod účtom aktuálne prihláseného používateľa. Nevýhodou v prípade tohto nastavenia je nemožnosť pripojenia na server a následnej aktualizácie, ak nie je na počítači prihlásený žiaden používateľ.
Voľbou Špecifikovaný používateľ sa zabezpečí autorizácia pod zadaným užívateľom.

Predvolená pri štandardnej inštalácii je voľba Systémový účet.        

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripojenie do LAN