HTTP, HTTPs

Ochrana prístupu na web spočíva hlavne v monitorovaní komunikácie prehliadačov internetových stránok so servermi, ktorá prebieha podľa pravidiel protokolu HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Konfigurácia kontroly HTTP je možná v časti Ochrana prístupu na web, položka HTTP. V hlavnom okne konfigurácie kontroly HTTP protokolu môže používateľ túto kontrolu aktivovať alebo deaktivovať možnosťou Aktivovať kontrolu protokolu HTTP. Tiež je možné definovať čísla portov, na ktorých v systéme prebieha HTTP komunikácia. Štandardne sú prednastavené hodnoty 80, 8080 a 3128.
Popri štandardnej kontrole HTTP je možné aktivovať aj kontrolu HTTPs (Hypertext Transfer Protocol Secure), ktorý je zabezpečenou verziou protokolu HTTP. HTTPS šifruje prenos dát použitím SSL (Secure Socket Layer) protokolu čím zabezpečuje ochranu pred odpočúvaním komunikácie. Pre HTTPs komunikáciu sa štandardne používa port 443.

HTTPs je možné filtrovať v troch režimoch:

Nepoužívať kontrolu protokolu HTTPs
Šifrovaná komunikácia nebude kontrolovaná.

Používať kontrolu protokolu HTTPs pre vybrané porty
Kontrolovaná bude len komunikácia cez porty definované v nastavení Porty používané protokolom HTTPs.

Používať kontrolu protokolu HTTPs pre aplikácie označené ako prehliadače a používajúce vybrané porty
Kontrolovaná bude len komunikácia aplikácií označených ako prehliadače a používajúca porty definované v nastavení Porty používané protokolom HTTPs.

 

HTTP, HTTPs