Manažment adries

Poznámka

Adresy vylúčené zo skenovania sa nekontrolujú proti hrozbám a preto by mal zoznam obsahovať iba overené a dôveryhodné adresy. Rovnako je potrebné dbať na opatrnosť pri používaní špeciálnych znakov v tomto zozname, keďže ich nesprávne použitie môže zamedziť kontrole komunikácie z nedôveryhodného servera.

Kontrola protokolu HTTP vo svojich nastaveniach dovoľuje definovať zoznamy adries, ktoré budú blokované, povolené, alebo vylúčené z kontroly.
Pri každom zozname sú k dispozícií tlačidlá Pridať, Zmeniť, OdstrániťExport, ktoré umožňujú pohodlne spravovať a uchovávať zoznam definovaných adries. V prípade, ak sa používateľom požadovaná adresa nachádza v zozname blokovaných adries, nebude prístup na túto adresu povolený. Ak je adresa aktívna v zozname adries vylúčených z filtrovania, bude zobrazená bez akejkoľvek kontroly na škodlivý kód. Pokiaľ sa adresa nachádza v zozname povolených adries, bude na ňu (a na dalšie adresy v tomto zozname) umožnený prístup pokiaľ je aktívna voľba Povoliť prístup iba na HTTP adresy zaradené do zoznamov povolených adries. V zoznamoch je možné používať špeciálne znaky * a ?, pričom znak * nahrádza ľubovoľný reťazec a znak ? nahrádza ľubovoľný znak. Opatrnosť zo strany používateľa si vyžaduje hlavne možnosť vylúčených adries, pretože zoznam by mal obsahovať len dôveryhodné adresy. Rovnako je potrebné dbať na opatrnosť pri používaní špeciálnych znakov v tomto zozname. Aktiváciu zoznamu zabezpečuje voľba Zoznam je aktívny. Pri aplikovaní adresy zo zoznamu je možné nastaviť upozornenie o tejto udalosti prostredníctvom voľby Upozorniť pri aplikovaní adresy zo zoznamu.

 

Manažment adries