Manažment HTTP adries

Nod32 ea config epfw scan http excludelist Manažment HTTP adries

 

Manažment HTTP adries

V tejto sekcii je možné definovať zoznamy adries, ktoré budú blokované, povolené, alebo vylúčené z kontroly – tomu zodpovedajú aj tri zoznamy, ktoré sú štandardne k dispozícií.

V sekcii Zoznamy je možné definovať vlastné zoznamy.

 

Povoliť prístup iba na HTTP adresy zaradené do zoznamov povolených adries
Ak je táto voľba aktívna, bude umožnený prístup na adresy nachádzajúce sa v zozname povolených adries, ostatné adresy budú blokované.

Zoznam je aktívny

Aktivovaním tejto voľby zabezpečíme, že na adresy z daného zoznamu sa aplikuje princíp vylúčenia, povolenia alebo zakázania (v závislosti od typu zoznamu).

Upozorniť pri aplikovaní adresy zo zoznamu

Ak je táto voľba aktívna a užívateľ navštívi stránku pridanú do niektorého z aktívnych zoznamov, bude o tejto udalosti informovaný vo výstražnom okienku.

 

Pridať/Pridať zo súboru

Umožňuje pridať adresu buď manuálne (Pridať) alebo z jednoduchého textového súboru (Zo súboru). Pridanie zo súboru má význam hlavne vtedy ak chceme pridať väčšie množstvo adries naraz a máme ich k dispozícií v textovom súbore.

 

Zmeniť

Umožňuje manuálne zmeniť adresu – napríklad pridať masku (znaky ´*´ a ´?´).

 

Odobrať/Odobrať všetky

Pomocou tohto tlačítka môžeme odobrať zo zoznamu jednu alebo všetky adresy naraz.

 

Export

Táto voľba umožňuje uložiť adresy z daného zoznamu do jednoduchého textového súboru.

 

V zoznamoch je možné používať špeciálne znaky * a ?, pričom znak * nahrádza ľubovoľný reťazec a znak ? nahrádza ľubovoľný znak. Opatrnosť zo strany používateľa si vyžaduje hlavne možnosť vylúčených adries, pretože zoznam by mal obsahovať len dôveryhodné adresy. Rovnako je potrebné dbať na opatrnosť pri používaní špeciálnych znakov v tomto zozname.

Manažment HTTP adries