Rozšírené nastavenia

 

Nod32 ea config advanced amon Rozšírené nastavenia

Doplňujúce parametre ThreatSense pre novovytvorené a modifikované súbory

Nasledujúce nastavenia sa z dôvodu veľkej náročnosti na výkon procesora uplatňujú iba na novo vytváraných a modifikovaných súboroch:

Runtime archívy

Zapne / vypne kontrolu vnútorne komprimovaných spustiteľných súborov.

Samorozbaľovacie archívy

Zapne / vypne kontrolu samorozbaľovacích archívov typu self-extracting archives (SFX)

Rozšírená heuristika

Zapne / vypne kontrolu rozšírenou heuristikou, ktorá je silným nástrojom na detekciu novovytvorených hrozieb ešte pred aktualizáciou vírusovej databázy

Štandardné nastavenie archívov

Pri kontrole archívov budú použité štandardné nastavenia definované vyrobcom.

Úroveň vnorenia archívov

Nastavenie maximálnej hĺbky vnorenia sa do archívov.

Maximálna veľkosť súboru

Nastavenie maximálnej velkosti archívu, do ktorej má byť vykonávaná kontrola.

Doplňujúce parametre ThreatSense pre vykonávané súbory

Rozšírená heuristika pri vykonaní súboru

Pri spustení súboru sa štandardne nepoužíva rozšírená heuristika, túto voľbu je však možné v opodstatnených prípadoch aktivovať. Treba mať na pamäti, že môže spôsobiť spomalenie spúšťania programov a chod celého počítača.

Rozšírená heuristika pri vykonaní súboru z výmenného média
Pri spustení spustiteľného súboru z výmenného média bude vykonaná kontrola súboru s použitím rozšírenej heuristiky. V časti Výnimky je možné definovať výmenné médiá pre ktoré sa použijú nastavenia rozšírenej heuristiky definované v paramteroch skenovacieho jadra ThreatSense (tu je rozšírená heuristika štandardne vypnutá).

Výmenné médiá

Blokovať výmenné médiá
Zapne / vypne blokovanie všetkých výmenných médií pripájaných k počítaču. Ak je potrebné aby pri blokovaní výmenných medií bolo niektoré médium dostupné je preň možné vytvoriť výnimku v dialógu zobrazenom po kliknutí na tlačidlo Výnimky….

 

Rozšírené nastavenia