Licencia

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred stiahnutím, inštaláciou, kopírovaním alebo použitím si pozorne prečítajte nižšie uvedené podmienky používania produktu. INŠTALÁCIOU, STIAHNUTÍM, KOPÍROVANÍM ALEBO POUŽITÍM PRODUKTU VYJADRUJETE SVOJ SÚHLAS S TÝMITO PODMIENKAMI.

Dohoda s koncovým používateľom o používaní softvéru.

Táto Dohoda o používaní softvéru (ďalej len „Dohoda“) uzatvorená medzi spoločnosťou ESET, spol. s r. o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v oddieli Sro, vložke číslo 3586/B, IČO 31 333 535 (ďalej len „Poskytovateľ“) a Vami, fyzickou alebo právnickou osobou, (ďalej len „Koncový používateľ“) Vás oprávňuje na používanie Softvéru definovaného v článku 1 tejto Dohody. Softvér definovaný v článku 1 tejto Dohody môže byť uložený na CD-ROM alebo DVD médiu, zaslaný elektronickou poštou, stiahnutý z počítačovej siete internet, stiahnutý zo serverov Poskytovateľa alebo získaný z iných zdrojov za podmienok a okolností uvedených nižšie.

TOTO NIE JE KÚPNA ZMLUVA ALE DOHODA O PRÁVACH KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA. Poskytovateľ zostáva vlastníkom kópie Softvéru a prípadného fyzického média na ktorom sa Softvér dodáva v obchodnom balení ako aj všetkých kópií Softvéru na ktoré má Koncový používateľ právo podľa tejto Dohody.

Kliknutím na tlačidlo “I Accept”/”Súhlasím” počas inštalácie, sťahovania, kopírovania alebo používania Softvéru vyslovujete súhlas s ustanoveniami a podmienkami tejto Dohody. Ak nesúhlasíte s niektorými ustanoveniami tejto Dohody, ihneď kliknite na tlačidlo “Decline” alebo “I Do Not Accept” alebo “Nesúhlasím”, zrušte inštaláciu alebo sťahovanie, alebo zničte, prípadne vráťte Softvér, inštalačné médiá, sprievodnú dokumentáciu a doklad o nákupe spoločnosti ESET alebo na miesto, kde ste Softvér získali.

SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE VAŠE POUŽÍVANIE SOFTVÉRU JE ZNAKOM TOHO, ŽE STE SI PREČÍTALI TÚTO DOHODU, ROZUMIETE JEJ, A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE STE VIAZANÝ JEJ USTANOVENIAMI.

1. Softvér. Softvér v tejto Dohode znamená (i) počítačový program ESET NOD32 Antivirus, vrátane všetkých jeho súčastí, (ii) obsah diskov, CD-ROM, DVD médií, správ elektronickej pošty a ich všetkých prípadných príloh, alebo iných médií ku ktorým je priložená táto Dohoda vrátane Softvéru dodaného vo forme objektového kódu na CD-ROM, DVD médiu, elektronickou poštou cez počítačovú sieť internet, (iii) so Softvérom súvisiace vysvetľujúce materiály a akúkoľvek dokumentáciu, najmä akýkoľvek popis Softvéru, jeho špecifikáciu, popis vlastností, popis ovládania, popis operačného prostredia v ktorom sa Softvér používa, návod na použitie alebo inštaláciu Softvéru alebo akýkoľvek popis správneho používania Softvéru (ďalej len „Dokumentácia“), (iv) kópie Softvéru, opravy prípadných chýb Softvéru, dodatky ku Softvéru, rozšírenia Softvéru, modifikované verzie Softvéru, nové verzie Softvéru a všetky aktualizácie súčastí Softvéru, ak sú dodané na ktoré Vám Poskytovateľ udeľuje Licenciu v zmysle článku 4. tejto Dohody. Softvér Poskytovateľ dodáva výlučne vo forme objektového spustiteľného kódu.

2. Zasielanie infiltrácií a informácií Poskytovateľovi. Softvér obsahuje funkciu, ktorá slúži na zhromažďovanie vzoriek nových počítačových vírusov, iných obdobných škodlivých počítačových programov, podozrivých alebo problematických súborov (ďalej len „Infiltrácia“) a ich následné odoslanie Poskytovateľovi vrátene informácie o počítači a/alebo platforme na ktorej je Softvér nainštalovaný (ďalej len „Informácie“). Informácie môžu obsahovať údaje (vrátane osobných údajov) o Koncovom používateľovi a/alebo iných používateľoch počítača na ktorom je nainštalovaný Softvér, informácie o počítači, operačnom systéme a nainštalovaných programoch, súbory z počítača na ktorom je Softvér nainštalovaný, súbory postihnuté Infiltráciou a informácie o takýchto súboroch. Poskytovateľ použije získané Informácie a Infiltrácie iba na preskúmanie Infiltrácie, pričom vykoná primerané opatrenia na zachovanie dôverného charakteru získaných Informácii. V prípade, že prijmete túto Dohodu a aktivujete vyššie popísanú funkciu Softvéru, súhlasíte s tým, aby boli Poskytovateľovi zasielané Infiltrácie a Informácie a súčasne udeľujete Poskytovateľovi súhlas potrebný v zmysle príslušných právnych noriem na spracovávanie získaných Informácii.

3. Inštalácia. Softvér dodaný na CD-ROM alebo DVD médiu, zaslaný elektronickou poštou, stiahnutý z počítačovej siete internet, stiahnutý zo serverov Poskytovateľa alebo získaný z iných zdrojov vyžaduje inštaláciu. Softvér musíte nainštalovať na správne nakonfigurovaný počítač spĺňajúci minimálne požiadavky uvedené v Dokumentácii. Spôsob inštalácie je popísaný v Dokumentácii. Na počítači, na ktorý Softvér inštalujete nesmú byť nainštalované žiadne počítačové programy alebo technické vybavenie, ktoré by mohlo nepriaznivo ovplyvniť Softvér.

4. Licencia. Za predpokladu, že ste súhlasili s touto Dohodou a zaplatíte Licenčný poplatok podľa článku 17. v termíne splatnosti Vám Poskytovateľ udeľuje nevýhradné a neprevoditeľné právo inštalovať Softvér na pevný disk počítača alebo na iné podobné médium slúžiace na trvalé ukladanie dát, inštaláciu a na ukladanie Softvéru do pamäte počítačového systému, na vykonávanie, na ukladanie a na zobrazovanie Softvéru na počítačových systémoch, avšak najviac na takom počte počítačových systémov, ktorý Koncový používateľ uviedol v objednávke a za ktorý zaplatil príslušný poplatok (ďalej len „Licencia“). Jedným používateľom sa pritom rozumie: (i) inštalácia Softvéru na jednom počítačovom systéme, alebo (ii) ak sa rozsah licencie viaže na počet poštových schránok, potom sa rozumie jedným užívateľom používateľ počítača, ktorý si pomocou Mail User Agent (ďalej len „MUA“) preberá elektronickú poštu. Ak MUA preberá elektronickú poštu a následne ju automaticky rozdeľuje viacerým používateľom potom sa počet používateľov stanovuje podľa skutočného počtu používateľov, pre ktorých je elektronická pošta rozdeľovaná. V prípade, že poštový server vykonáva funkciu poštovej brány, je počet používateľov zhodný s počtom používateľov poštových serverov, pre ktoré poskytuje táto brána služby. Pokiaľ je jednému používateľovi smerovaný ľubovoľný počet adries elektronickej pošty (napríklad pomocou aliasov) a preberá si ich jeden používateľ, a správy nie sú automaticky na strane klienta rozdeľované pre viac používateľov je potrebná Licencia pre jeden počítač. Na používanie Softvéru v podnikovom prostredí (na pracovných staniciach, mailových serveroch, mail relay serveroch, mailových bránach alebo internetových bránach) musíte získať Softvér vo verzii Business Edition.

5. Výkon práv Koncového používateľa. Práva Koncového používateľa musíte vykonávať osobne alebo prostredníctvom svojich prípadných zamestnancov. Ako Koncový používateľ môžete Softvér použiť výlučne iba na zabezpe

Licencia