Používateľské rozhranie

Nastavenia prostredia ponúkajú možnosti pre prispôsobenie grafického prostredia svojim potrebám.

Nod32 ea config environment Používateľské rozhranie

Prvky používateľského rozhrania

Rozšírený režim

Zapína / vypína rozšírený režim. Rozšírený režim je vhodný pre pokročilých používateľov, sprístupňuje ďalšie nástroje pre prácu s programom, ale taktiež vyžaduje väčšiu interaktivitu s používateľom.

Grafické rozhranie

Zapína / vypína grafické rozhranie programu. Po inštalovaní je táto voľba v tzv. treťom stave (v zaškrtávacom políčku je štvorček). Znamená to, že táto voľba je závislá od nastavenia funkcie Vysoký kontrast vo Windows. Ak je Vysoký kontrast aktivovaný, používateľské rozhranie ESET NOD32 Antiviru bude po nainštalovaní automaticky nastavené do negrafického režimu. Negrafický režim v produktoch ESET, ako aj funkcia Vysoký kontrast vo Windows sú využívané najmä ľuďmi s poškodením zraku, ktorým uľahčujú prácu na počítači.

Zobrazovať úvodný obrázok pri štarte

Umožňuje vypnúť úvodný obrázok (logo) zobrazované pri spúšťaní programu.

Zobrazovať menu v jednoduchom režime
Zapnutia/vypnutia zobrazenia menu vo vrchnom panely programu pri jednoduchom režime zobrazenia.

Zobrazovať menu v rozšírenom režime
Zapnutia/vypnutia zobrazenia menu vo vrchnom panely programu pri rozšírenom režime zobrazenia.

Používať štandardné menu

Výber zobrazovania programového menu.

Zobrazovať názvy tlačidiel

Umožňuje na tlačidlách okrem ikonky zobraziť aj popis ich funkcie.

Označovať aktívny ovládací prvok

Označené položky v menu programu budú zvýraznené (orámované).

Efekty

Používať animované ovládacie prvky

Zapína / vypína použitie animovaných prvkov a nastavuje rýchlosť animácie.

Používať animované ikony pre priebeh spracovania

Počas vykonávania určitej činnosti budú v okne animovať niektoré ikony.

Použiť zvukové znamenia

Umožňuje použiť zvukové znamenie v prípade nájdenia vírusu.

Používateľské rozhranie