Vzdialená správa

Pre administrátorov väčších sietí program ponúka možnosť vzdialenej správy prostredníctvom produktu ESET Remote Administrator. Pomocou neho je možné vykonávať všetky úlohy podobne ako z lokálneho počítača, tj. je možné program vzdialene inštalovať, konfigurovať, sledovať protokoly, plánovať úlohy pre aktualizáciu, kontrolu disku a iné. Aby sa program pripájal na server vzdialenej správy (RAS), musí byť tento správne nakonfigurovaný.

Nod32 ea config ra Vzdialená správa

Pripájať sa k serveru pre vzdialenú správu

Zapína / vypína pripájanie na server vzdialenej správy (RAS)

Interval pripájania

Špecifikuje časový interval v minútach, v ktorom sa bude program pripájať na server vzdialenej správy (RAS).

Primárny server, Sekundárny server
Nastavenie sekundárneho servera je vhodné ak sa klient pripája na server z dvoch rôznych miest, pričom server je z každého miesta dostupný s inými nastaveniami. V prípade, že sa klient z nejakého dôvodu nedokáže pripojiť na server s nastaveniami primárneho servera, automaticky sa pripojí s nastaveniami sekundárneho servera, pričom priebežne testuje spojenie podľa nastavení primárneho servera. Ak sa toto spojenie obnoví, klient sa automaticky pripojí podľa nastavení primárneho servera. Sekundárny server má využitie hlavne u mobilných klientov (Notebooky), kde sa klient často pripája raz z vnútornej siete a inokedy z vonkajšieho prostredia.

Adresa servera

Špecifikuje meno (resp. IP adresu) servera vzdialenej správy (RAS)

Port

Špecifikuje port, cez ktorý sa program pripája na server vzdialenej správy (RAS)

Server vzdialenej správy vyžaduje autorizáciu

Nastavuje sa ak pre pripojenie k serveru vzdialenej správy je potrebná autorizácia.

 

Nikdy sa nepripájať na server bez šifrovania

Pokiaľ je na servery povolený neautorizovaný prístup pre klientov (Server Options > Security > Enable unauthenticated access for Clients), pri aktivovaní tejto voľby sa klient na server nepripojí.

Vzdialená správa