Kontrola z príkazového riadka

Antivírusový modul ESET NOD32 Antivírus možno spustiť cez príkazový riadok – manuálne (príkazom „ecls“) alebo pomocou súboru typu „bat“.

Použitie: ecls [PARAMETER..] SUBOR..

Pri spúštaní od-demand skeneru cez príkazový riadok môžete použiť niekoľko parametrov a prepínačov:

Všeobecné:   
–help zobrazenie nápovedy
–version zobrazenie verzie skenera
–base-dir=FOLDER nahranie modulov z priečinka FOLDER
–quar-dir=FOLDER uloženie priečinka FOLDER do karantény
–aind zobrazenie ukazovateľa priebehu kontroly
–auto spustenie kontroly všetkých pevných diskov v liečiacom režime
   
Ciele:  
–files kontrola súborov (štandardne)
–no-files nekontrolovanie súborov
–boots kontrola boot sektorov (štandardne)
–no-boots nekontrolovanie boot sektorov
–arch kontrola archívov (štandardne)
–no-arch nekontrolovanie archívov
–max-archive-level=LEVEL úroveň hĺbky kontroly archívu ak je tento viacnásobne spakovaný
–scan-timeout=LIMIT LIMIT je maximálny čas (v sekundách) kontroly archívu. Ak čas kontroly presiahne tento limit, kontrola archívu sa preruší a pokračuje nasledujúcim súborom.
–max-arch-size=SIZE SIZE je počet prvých bajtov archívu ktoré majú byť kontrolované (štandardne 0 = bez obmedzenia)
–mail kontrola emailových súborov
–no-mail nekontrolovanie emailových súborov
–sfx kontrolovanie samorozbaľovacích archívov
–no-sfx nekontrolovanie samorozbaľovacích archívov
–rtp kontrolovanie runtime archívov
–no-rtp nekontrolovanie runtime archívy
–exclude=FOLDER vylúčenie priečinka FOLDER z kontroly (príklad vylúčenia viacerých objektov: –exclude <prvý>,<druhý>,…)
–subdir zapnutie kontrolovania podpriečinkov (štandardne)
–no-subdir vypnutie kontrolovania podpriečinkov
–max-subdir-level=LEVEL úroveň kontroly podpriečinkov (štandardne 0 – bez obmedzenia)
–symlink nasledovanie symbolického odkazu (štandardne)
–no-symlink ignorovanie symbolického odkazu
–ext-exclude=EXTENSIONS vylúčenie z kontroly súbory s koncovkou uvedenou v zozname (koncovky oddeliť dvojbodkou)
   
Metódy:   
–adware zapnutie detekcie Adware/Spyware/Riskware
–no-adware vypnutie detekcie Adware/Spyware/Riskware
–unsafe zapnutie detekcie potenciálne nebezpečných aplikácií
–no-unsafe vypnutie detekcie potenciálne nebezpečných aplikácií
–unwanted zapnutie detekcie potenciálne nechcených aplikácií
–no-unwanted vypnutie detekcie potenciálne nechcených aplikácií
–pattern zapnutie použitia vzoriek pri detekcii
–no-pattern vypnutie použitia vzoriek pri detekcii
–heur zapnutie použitia heuristiky pri detekcii
–no-heur vypnutie použitia heuristiky pri detekcii
–adv-heur zapnutie použitia rozšírenej heuristiky pri detekcii
–no-adv-heur vypnutie použitia rozšírenej heuristiky pri detekcii
   
Liečenie:   
–action=ACTION akcia, ktorá má byť vykonaná na infikovaných súboroch. Možnosti: none, clean, prompt
–quarantine kopírovanie infikovaných súborov do karantény (doplnok k prepínaču action)
–no-quarantine nekopírovanie infikovaných súborov do karantény
   
Protokol:   
–log-file=FILE uloženie výsledkov kontroly do log súboru FILE
–log-rewrite premazanie pôvodného log súbor (štandardne: pripojenie k pôvodnému log súboru)
–log-all zaznamenanie aj neinfikovaných súborov do logu
–no-log-all zaznamenanie iba infikovaných súborov do logu (štandard)

Kontrola može skončiť s nasledovnými výstupnými kódmi:

Poznámka

Výstupné kódy vačšie ako 100 znamenajú, že súbor nebol skontrolovaný a teda môže byť infikovaný.

0 – nenašla sa žiadna infekcia
1

Kontrola z príkazového riadka