Upozornenia a udalosti

Dialóg Upozornenia a udalosti, patriaci pod položku Používateľské prostredie, konfiguruje výstražné a informačné hlásenia ESET NOD32 Antivírus.

Prvou položkou je Zobrazovať výstražné upozornenia. Jej vypnutie spôsobí nezobrazovanie výstražných okien, čo je vhodné aplikovať len v úzkom kruhu špecifických situácií. Pre väčšinu používateľov je odporúčané túto voľbu ponechať aktívnu.

Dĺžku zobrazenia informačných okien ovplyvňuje prvok Oznamovacie okná zatvárať automaticky po (v sekundách). Po uplynutí nastavenej časovej jednotky sa upozorňujúce okno zatvorí, ak tak neurobí používateľ sám.

Upozornenia na pracovnej ploche a bublinové tipy sú informačnými prostriedkami, ktoré neponúkajú a ani nevyžadujú interakciu používateľa. Zobrazujú sa v pravom dolnom rohu obrazovky. Zobrazovanie upozornení na pracovnej ploche aktivuje možnosť Zobrazovať upozornenia na pracovnej ploche, kde bližšie možnosti ako dĺžka zobrazenia upozornenia a transparentnosť tohoto okna smie používateľ zmeniť pomocou tlačidla Nastaviť upozornenia. V tomto dialógu je možné si úkážku nastavenia prezrieť po kliknutí na tlačidlo Ukážka. Pri bublinových tipoch je možné konfigurovať dĺžku zobrazenia v možnosti Zobrazovať bublinové tipy na paneli úloh po dobu (v sekundách).

V spodnej časti okna Upozornenia a udalosti sa nachádza možnosť Zobrazovať iba upozornenia vyžadujúce interakciu používateľa. Po aktivácii tejto voľby sa budú zobrazovať len tie hlásenia, ktoré vyžadujú aktívnu účasť používateľa a očakávajú jeho pokyn. Poslednou možnosťou konfigurácie v tomto okne je nastavenie príjemncu správ vo viacužívateľských systémoch, ktorá má názov Vo viacužívateľskom prostredí posielať systémové oznámenia používateľovi: a predstavuje meno používateľa, ktorému budú zasielané dôležité systémové hlásenia. Štandardne je týmto používateľom administrátor systému alebo siete. Voľbu je vhodné použiť na terminálovom serveri, kde všetky systémové hlásenia budú chodiť len administrátorovi.

 

Upozornenia a udalosti