Licenca

POMEMBNO OBVESTILO: Pred prenosom, namestitvijo, kopiranjem ali uporabo preberite spodnje pogoje za uporabo izdelka. S PRENOSOM, NAMESTITVIJO, KOPIRANJEM ALI UPORABO IZDELKA SOGLAŠATE S TEMI POGOJI IN DOLOČILI.

Licenčna pogodba za končnega uporabnika za uporabo programske opreme.

Ta pogodba o uporabi programske opreme (»pogodba«), sklenjena med družbo ESET, spol. s r. o., s sedežem na naslovu Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, registrirano v trgovinskem registru okrožnega sodišča v Bratislavi, I. razdelek Sro, vnos št. 3586/B, BIN: 31 333 535 (»ponudnik«), in vami, fizično ali pravno osebo (»končni uporabnik«), vam podeljuje pravico do uporabe programske opreme, določene v 1. členu te pogodbe. Programsko opremo, navedeno v 1. členu te pogodbe, lahko shranite na CD ali DVD, pošljete po elektronski pošti, prenesete iz interneta, prenesete iz strežnikov ponudnika ali pridobite od drugih virov v skladu s spodaj navedenimi pogoji in določili.

TO NI KUPOPRODAJNA POGODBA, TEMVEČ POGODBA O PRAVICAH KONČNEGA UPORABNIKA. Ponudnik ostaja lastnik izvoda programske opreme in fizičnega nosilca podatkov, na katerem je programska oprema dobavljena v prodajni embalaži, in vseh izvodov programske opreme, do katerih je končni uporabnik upravičen v okviru te pogodbe.

Ko med prenosom, namestitvijo, kopiranjem ali uporabo programske opreme kliknete gumb »Sprejmem«, soglašate s temi določili in pogoji. Če se ne strinjate s katerim koli določilom te pogodbe, kliknite gumb »Zavrni« ali »Ne sprejmem«, prekličite prenos ali namestitev oz. uničite ali vrnite programsko opremo, namestitveni nosilec podatkov, priloženo dokumentacijo in potrdilo o nakupu ESET-u ali na mesto, kjer ste pridobili programsko opremo.

SOGLAŠATE, DA VAŠA UPORABA PROGRAMSKE OPREME POMENI, DA STE PREBRALI TO POGODBO, JO RAZUMETE IN BOSTE RAVNALI V SKLADU Z DOLOČILI V NJEJ.

1. Programska oprema Programska oprema v tej pogodbi je/so (i) računalniški program ESET NOD32 Antivirus, vključno z vsemi njegovimi deli, (ii) vsebina diskov, CD-jev, DVD-jev, e-poštnih poročil in njihovih morebitnih prilog ali drugih nosilcev podatkov, ki jim je priložena pogodba, vključno s programsko opremo, dobavljeno v obliki predmetne kode na CD-ju, DVD-ju ali prek elektronske pošte v internetu, (iii) vsa gradiva z navodili in dokumentacijo, povezana s programsko opremo, vključno z – in brez omejitve na – opise programske opreme, njene specifikacije, opis lastnosti, opis uporabe, opis vmesnika, v katerem se uporablja programska oprema, priročnik ali navodila za namestitev programske opreme ali opis pravilne uporabe programske opreme (»dokumentacija«), (iv) izvode programske opreme, popravke za morebitne napake v programski opremi, dodatke programski opremi, razširitve programske opreme, spremenjene različice programske opreme, nove različice programske opreme in vse nadgradnje delov programske opreme, če so na voljo, skladno s katerimi vam ponudnik podeljuje licenco v skladu s 4. členom te pogodbe. Ponudnik dobavlja programsko opreme le v obliki izvedljive kode.

2. Posredovanje infiltracij in podatkov ponudniku. Programska oprema vključuje funkcijo, ki omogoča zbiranje vzorcev novih računalniških virusov, drugih podobnih škodljivih računalniških programov in sumljivih ali spornih datotek (v nadaljnjem besedilu »infiltracije«), ki jih nato pošlje ponudniku skupaj s podatki o računalniku in/ali platformi, na kateri je nameščena programska oprema (v nadaljnjem besedilu »informacije«). Informacije lahko vsebujejo podatke (vključno z osebnimi) o končnem uporabniku in/ali drugih uporabnikih računalnika, v katerem je nameščena programska oprema, podatke o računalniku, nameščenem operacijskem sistemu in programih, datoteke iz računalnika, v katerem je nameščena programska oprema, in datoteke, na katere je vplivala infiltracija, ter podatke o teh datotekah. Ponudnik bo uporabil prejete informacije in infiltracije za raziskave o infiltracijah ter bo sprejel ustrezne ukrepe, da zagotovi ohranjanje zaupnosti v zvezi s prejetimi informacijami. S sprejetjem te pogodbe in aktiviranjem zgoraj opisane funkcije programske opreme se strinjate, da se infiltracije in informacije pošljejo ponudniku ter tudi dodeljujete ponudniku potrebno potrditev, kot je določena z ustreznimi zakonitimi predpisi, za obdelavo pridobljenih informacij.

3. Namestitev. Programsko opremo, dobavljeno na CD-ju ali DVD-ju, poslano po elektronski pošti, preneseno iz interneta, preneseno iz strežnikov ponudnika ali pridobljeno pri drugih virih, je treba namestiti. Programsko opremo morate namestiti v pravilno konfiguriran računalnik, ki vsaj izpolnjuje zahteve, navedene v dokumentaciji. Način namestitve je naveden v dokumentaciji. V računalnik, v katerega namestite programsko opremo, ne smete namestiti nobenih računalniških programov ali strojne opreme, ki bi neugodno vplivala na programsko opremo.

4. Licenca. Pod pogojem, da soglašate s to pogodbo in da do postavljenega roka plačate licenčnino, določeno v 17. členu, vam ponudnik podeli neizključno in neprenosljivo pravico, da namestite programsko opremo na trdi disk računalnika ali na podoben nosilec podatkov za trajno shranjevanje podatkov, da namestite in shranite programsko opremo v pomnilnik računalniškega sistema ter da uporabljate, shranite in prikazujete programsko opremo v računalniških sistemih, vendar pod pogojem, da največje število takšnih računalniških sistemov ne presega števila, ki ga je končni uporabnik določil pri naročilu in za katere je končni uporabnik plačal ustrezno pristojbino (»licenca«). En uporabnik pomeni: (i) namestitev programske opreme v en računalniški sistem oziroma (ii) če je obseg licence vezan na število poštnih predalov, en uporabnik pomeni uporabnika računalnika, ki sprejme elektronsko sporočilo prek poštnega uporabniškega agenta (»MUA«). Če agent MUA sprejme elektronsko sporočilo in ga samodejno posreduje več uporabnikom, je število uporabnikov določeno skladno z dejanskim številom uporabnikov, ki jim je posredovano elektronsko sporočilo. Če ima poštni strežnik funkcijo poštnih vrat, je število uporabnikov enako številu poštnih strežnikov, za katere ta vrata ponujajo storitve. Če je poljubno število elektronskih naslovov (npr. vključno z vzdevki) usmerjeno na enega uporabnika in jih sprejme en uporabnik ter odjemalec teh sporočil ne posreduje samodejno več uporabnikom, je zahtevana licenca le za en računalnik.

5. Uporaba pravic končnega uporabnika. Pravice končnega uporabnika uporabljajte vi osebno ali vaši zaposleni, če jih imate. Kot končni uporabnik lahko programsko opremo uporabljate le za zagotavljanje dejavnosti in za zaščito le tistih računalniških sistemov, za katere ste pridobili in plačali licenco.

6. Omejitev pravic končnega uporabnika. Programske opreme ne smete kopirati, distribuirati, ločevati njenih delov ali ustvariti različic, ki izhajajo iz nje, pri čemer veljajo te izjeme:
(a) Zase lahko ustvarite eno kopijo programske opreme na nosilcu podatkov za trajno shranjevanje podatkov kot varnostno kopijo pod pogojem, da arhivske varnostne kopije ne boste namestili v drug računalnik ali je uporabljali v njem. Izdelava kakršne koli druge kopije programske opreme pomeni kršitev te pogodbe.
(b) Pravic za uporabo programske opreme ali kopij programske opreme ne smete uporabljati, spreminjati, interpretirati, reproducirati ali prenašati na kakršen koli način, razen kot je izrecno navedeno v tej pogodbi.
(c) Programske opreme ne smete prodajati, je podlicencirati ali dati v zakup drugi osebi ali je najeti od druge osebe ali posojati.
(d) Izvorne kode ne smete analizirati, obratno prevajati, razstavlj
ati ali je poskušati pridobiti na kakršen koli drug način, razen za namen, za katerega so navedene omejitve izrecno zakonsko prepovedane.
(e) Ne smete ustvarjati kakršnih koli izdelkov, ki izhajajo iz programske opreme in temeljijo na njej.
(f) Soglašate, da boste programsko opremo uporabljali le na način, skladen z vsemi veljavnimi pravnimi določili zakonodaje, ki velja za uporabo programske opreme, vključno z veljavnimi omejitvami, ki izhajajo iz zakona o avtorskih pravicah in iz drugih pravic za intelektualno lastnino, vendar ne omejeno na našteto.
(g) Programske opreme, ki ste jo pridobili kot preskusno različico ali različico »Ni za prodajo« (Not-For-Resale – »NFR«), ne smete uporabljati z namenom, da bi se izognili plačilu licenčnine, določene v 17. členu.

7. Avtorske pravice. Programska oprema in vse pravice, vključno s pravicami pravnega naslova in pravicami intelektualne lastnine, vendar ne omejeno nanje, so v lasti družbe ESET in/ali njenih ponudnikov licenc. ESET je zaščiten z določili mednarodnih sporazumov in s celotno veljavno zakonodajo države, v kateri se uporablja programska oprema. Struktura, organizacija in koda programske opreme so poslovne skrivnosti in zaupni podatki družbe ESET in/ali njenih ponudnikov licenc. Programske opreme ne smete kopirati, z izjemo, navedeno v členu 6 (a). Kopije, ki jih ustvarite skladno s tem členom, morajo vsebovati enaka obvestila o avtorskih pravicah in pravnem naslovu, kot so navedena v programski opremi. Če analizirate, obratno prevajate ali razstavljate izvorno kodo ali poskušate pridobiti izvorno kodo na kateri koli način, ki krši določila te pogodbe, bodo vse informacije, pridobljene na takšen način, samodejno in nepreklicno prenesene na ponudnika in bo ponudnik v celoti postal njihov lastnik od trenutka izvajanja takšnega dejanja.

8. Pridržanje pravic. Vse pravice do programske opreme, razen pravic, ki vam kot končnemu uporabniku programske opreme niso izrecno podeljene v tej pogodbi, ponudnik pridržuje zase.

9. Več jezikovnih različic, različice za več operacijskih sistemov, več izvodov. Če programska oprema podpira več platform ali jezikov ali če ste pridobili več izvodov programske opreme, ne smete namestiti različic in izvodov programske opreme v več računalniških sistemov, kot ste jih navedli v naročilu in za katere ste plačali ustrezno licenčnino, določeno v 17. členu te pogodbe. Različic ali izvodov programske opreme, ki je ne boste uporabljali vi sami, ne smete prodajati, dati v zakup, najeti, podlicencirati, posoditi ali prenesti na druge osebe.

10. Začetek in obdobje veljavnosti pogodbe. Ta pogodba je veljavna in izvršljiva od prvega dne, ko namestite programsko opremo. Pogodbo lahko prekinete tako, da trajno izbrišete, uničite ali na svoje stroške vrnete programsko opremo, vse varnostne kopije, če ste jih ustvarili, in vsa povezana gradiva, ki ste jih pridobili od ponudnika ali njegovih poslovnih partnerjev. Če kršite katero koli določilo te pogodbe, bodo vaše pravice končnega uporabnika samodejno in takoj prenehale brez ponudnikovega obvestila. V tem primeru morate takoj izbrisati, uničiti ali na svoje stroške vrniti programsko opremo, vse varnostne kopije, če ste jih ustvarili, in vsa povezana gradiva ESET-u ali na mesto, kjer ste pridobili programsko opremo.
Pogodba velja za začetno obdobje enega ali dveh let, kot ste sami določili ob naročilu programske opreme, lahko pa jo podaljšujete za dodatna obdobja enega ali dveh let, in sicer pod pogojem, da plačate licenčnino za podaljšanje licence, ki je določena v 17. členu te pogodbe.
Ne glede na način prekinitve te pogodbe določila 7., 8., 11., 13. in 20. člena veljajo brez časovnih omejitev.

11. ZAGOTOVILA KONČNEGA UPORABNIKA. KOT KONČNI UPORABNIK SOGLAŠATE, DA JE PROGRAMSKA OPREMA NA VOLJO V »TAKŠNEM STANJU, KOT JE«, BREZ KAKRŠNEGA KOLI IZRECNEGA ALI NAZNAČENEGA JAMSTVA; V NAJVEČJI MOŽNI MERI, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, NITI PONUDNIK, NJEGOVI PONUDNIKI LICENC NITI LASTNIKI AVTORSKIH PRAVIC NE DAJEJO NIKAKRŠNIH IZRECNIH ALI NAZNAČENIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, ŠE POSEBEJ NE JAMSTEV GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN ALI JAMSTEV, DA PROGRAMSKA OPREMA NE KRŠI NOBNIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB. PONUDNIK ALI KATERA KOLI DRUGA STRANKA NE DAJE NOBENIH JAMSTEV, DA SO FUNKCIJE V PROGRAMSKI OPREMI SKLADNE Z VAŠIMI POTREBAMI ALI DA JE DELOVANJE PROGRAMSKE OPREME NEMOTENO IN BREZ NAPAK. NASE PREVZEMATE POLNO ODGOVORNOST IN TVEGANJE PRI IZBIRI PROGRAMSKE OPREME ZA DOSEGANJE ŽELENIH REZULTATOV TER ZA NAMESTITEV, UPORABO IN REZULTATE, KI JIH BOSTE DOSEGLI S PROGRAMSKO OPREMO.

12. Brez nadaljnjih obveznosti. S to pogodbo ponudnik nima nobenih nadaljnjih obveznosti, razen obveznosti, ki so izrecno navedene v tej pogodbi.

13. OMEJITEV JAMSTVA. V NAJVEČJI MOŽNI MERI, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, PONUDNIK, NJEGOVI ZAPOSLENI ALI PONUDNIKI LICENC V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO DOBIČKA, PRIHODKA ALI PRODAJE ALI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI ZA STROŠKE, KI SO POSLEDICA NABAVE DODATNIH IZDELKOV ALI STORITEV, ZA POŠKODBO LASTNINE, OSEBNO POŠKODBO, PREKINITEV POSLOVANJA, IZGUBO POSLOVNIH PODATKOV ALI ZA KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NEPOSREDNO, POSREDNO, NENAMERNO, GOSPODARSKO, KAZENSKO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KI JE POVZROČENA NA KATERI KOLI NAČIN, NE GLEDE NA TO, ALI IZHAJA IZ POGODBE, NAMERNE KRŠITVE, MALOMARNOSTI ALI DRUGEGA DEJSTVA, KI JE POVZROČILO NASTANEK ODGOVORNOSTI IN JE POSLEDICA UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE JE BIL PONUDNIK ALI NJEGOVI PONUDNIKI LICENC OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE. NEKATERE DRŽAVE IN ZAKONODAJE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE ODGOVORNOSTI, OMOGOČAJO PA NJENO OMEJITEV, ZATO JE ODGOVORNOST PONUDNIKA, NJEGOVIH ZAPOSLENIH ALI PONUDNIKOV LICENC OMEJENA NA ZNESEK, KI STE GA PLAČALI ZA LICENCO.

14. Določila v tej pogodbi ne vplivajo na pravice stranke, ki ji zakonodaja priznava pravice in položaj potrošnika. Ponudnik v svojem imenu, v imenu svojih zaposlenih in v imenu svojih ponudnikov licenc ravna z namenom zavrnitve, izključitve ali omejitve obveznosti, odgovornosti in jamstev, kot so navedena v 13. členu, razen za druge namene in v drugih zadevah.

15. Podpora. Ponudnik zagotavlja tehnično podporo za najnovejšo različico programske opreme le v jeziku države, kjer je bila programska oprema pridobljena. Med veljavnostjo licence ima končni uporabnik pravico, da uporablja te storitve:
(a) Tehnična pomoč. Ponudnik ali njegovi poslovni partnerji zagotavljajo pomoč in podporo pri odpravljanju težav in iskanju napak v najnovejši različici programske opreme med objavljenim delovnim časom. Vse zahteve za pomoč in podporo, prejete izven delovnega časa, se obravnavajo, da so bile prejete naslednji delovni dan. Zahtevo za pomoč in podporo je ponudniku mogoče poslati po telefonu, telefaksu ali e-pošti prek rezerviranih telefonskih številk ali e-poštnih naslovov, ki so navedeni v dokumentaciji ali na spletnih mestih ponudnika ali njegovih poslovnih partnerjev. Zahteva za pomoč in podporo mora biti upravičena in mora vsebovati podatke, s katerimi lahko tehniki podvojijo sporočeno težavo. Po potrebi je končni uporabnik dolžan zagotavljati potrebno pomoč pri odpravljanju sporočene težave.
(b) Posodabljanje. Posodabljanje vključuje vsako novo različico ali spremembo programske opreme ali njenih delov, ki jo ponudnik objavi na svojih spletnih mestih ali spletnih mestih svojih poslovnih partnerjev. Ponudnik končnemu uporabniku omogoča dostop do posodobitve prek internetnega omrežja, in sicer z zaščitenega območja svojih spletnih mest. Dostop do posodobitve zahteva prijavo z uporabniškim imenom in prijavnim geslom (»identifikacija«). Identifikacija končnega uporabnika je sestavljena iz naključne ko
mbinacije alfanumeričnih znakov in jo samodejno ustvari ponudnikov poslovni sistem. Identifikacija je končnemu uporabniku dostavljena v obliki e-poštnega sporočila, vstavljena v prodajno embalažo licenciranega izdelka ali dostavljena na drug ustrezen način. Končni uporabnik je obvezan zaščititi identifikacijo pred škodo, izgubo ali zlorabo. Če uporabnik odkrije zlorabo identifikacije končnega uporabnika, bo ob prvi takšni zlorabi onemogočil delovanje prvotne identifikacije in izdal novo identifikacijo za končnega uporabnika (»nadomestna identifikacija«). Končni uporabnik je dolžan ponudniku zagotoviti vse podatke, ki jih ponudnik utegne zahtevati pri preiskavi zlorabe identifikacije, vključno z dostopom do zapisov o delovanju računalniških sistemov in zapisov o dostopanju do datotek ter drugimi potrebnimi podatki, vendar ne omejeno na našteto. Če ponudnik odkrije zlorabo nadomestne identifikacije, lahko po lastni presoji izda novo nadomestno identifikacijo za končnega uporabnika ali takoj prekliče licenco brez kakršnega koli nadomestila za končnega uporabnika. Takojšen preklic licence ne vpliva na pravico ponudnika do nadomestila za škodo. Končni uporabnik je obvezan, da posodobitev pridobiva le s spletnega mesta ponudnika ali njegovih pogodbenih partnerjev (»pooblaščeni viri«). Končni uporabnik soglaša, da bo vsako novo različico ali spremembe licenciranega izdelka namestil takoj, ko jih pridobi, in ne pozneje od časa, ki ga ponudnik določi v programski opremi, njeni dokumentaciji ali na svojih spletnih mestih ali spletnih mestih poslovnih partnerjev. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki nastane kot posledica kršitve obveznosti končnega uporabnika, da namesti novo različico ali spremembe programske opreme in/ali posodobitve pooblaščenih virov.
(c) Brez podpore. Ponudnik ni dolžan zagotavljati podpore, še posebej v teh primerih:
i. če je sporočena napaka posledica nepooblaščenega spreminjanja programske opreme, njene izvorne kode ali uporabe nepravilnih parametrov ali nastavitev programske opreme;
ii. če je sporočena napaka nastala po krivdi serviserjev ali zaradi uporabe programske opreme v nasprotju z dokumentacijo;
iii. če je bila sporočena napaka že odpravljena z izdajo posodobitve, ki je končni uporabnik ni namestil;
iv. če končni uporabnik ni plačal licenčnine, določene v 17. členu te pogodbe;
v. če je v tej pogodbi drugače določeno.

(d) Izobraževanje. S to pogodbo končni uporabnik ne pridobi nobene pravice do omogočanja storitev, povezanih z izobraževanjem in vajami za uporabo in namestitev programske opreme.

16. Zamenjava končnega uporabnika. Končni uporabnik lahko licenco in vse pravice iz te pogodbe prenese na drugega končnega uporabnika le s soglasjem ponudnika in le, če novi končni uporabnik prevzame vse pravice in obveznosti prvotnega končnega uporabnika skladno s to pogodbo.

17. Licenčnina in plačilni pogoji. Pravico imate, da programsko opremo uporabljate za preskus. Licenčnina za programsko opremo je določena glede na cenik ponudnika ali njegovih poslovnih partnerjev skladno s številom računalniških sistemov, v katerih bo programska oprema uporabljena (»licenčnina«). Ob plačilu licenčnine pridobite pravico do uporabe programske opreme skladno s pogoji in določili te pogodbe v obdobju, za katerega ste pridobili pravico do uporabe programske opreme. Če na računu ali podobnem dokumentu, ki ga izda ponudnik ali njegov poslovni partner, ni naveden drug datum zapadlosti, je rok za plačilo licenčnine ob dostavi programske opreme. Zavezani ste k plačilu davkov in dajatev, ki so povezani z dobavo licence za programsko opremo in ki jih določa veljavna zakonodaja, razen ponudnikovega davka na prihodek. Če licenčnine ne plačate do datuma zapadlosti, je licenca za programsko opremo samodejno preklicana in plačati morate vse stroške, povezane z izterjavo terjatev, vključno z odvetniškimi in sodnimi taksami. Obveznost plačila licenčnine ne velja za programsko opremo, pridobljeno kot NFR ali preskusno različico.

18. NFR in preskusna različica. Programsko opremo, pridobljeno kot NFR ali preskusno različico, lahko uporabljate izključno za preverjanje in preskušanje njenih funkcij. Programsko opremo NFR lahko uporabljate tudi z namenom predstavitve.

19. Podatki o končnem uporabniku in varovanje pravic. Vi kot končni uporabnik ponudniku dovoljujete prenos, obdelavo in shranjevanje podatkov, s katerimi vas ponudnik lahko identificira. Soglašate, da lahko ponudnik na poljuben način preveri, ali uporabljate programsko opremo skladno z določili te pogodbe. Soglašate, da se pri komunikaciji programske opreme z računalniškimi sistemi ponudnika ali njegovih poslovnih partnerjev lahko prenesejo podatki, katerih namen je zagotoviti delovanje programske opreme in dovoljenje za uporabo programske opreme ter zavarovati pravice ponudnika.

20. Preverjanje izvoza in vnovičnega izvoza. Za programsko opremo, njeno dokumentacijo ali njene dele, vključno s podatki o programski opremi in njenih delih, veljajo ukrepi za nadzor uvoza in izvoza skladno z veljavnimi določili, ki jih lahko izdajo pristojni organi v skladu z veljavno zakonodajo. Soglašate, da boste ravnali v skladu z vsemi veljavnimi določili o uvozu in izvozu, in potrjujete, da odgovarjate za pridobivanje licenc za izvoz, vnovičen izvoz, prenos ali uvoz programske opreme.

21. Obvestila. Vsa obvestila, vrnjena programska oprema in dokumentacija naj bodo vrnjeni na: ESET, spol. s r. o., Aupark Tower, 16th floor, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic.

22. Uporaba prava. To pogodbo ureja slovaška zakonodaja, skladno s katero se ta pogodba tudi razlaga. Končni uporabnik in ponudnik soglašata, da nasprotujoča določila veljavne zakonodaje in Konvencija Združenih narodov o pogodbah glede mednarodne prodajo blaga ne veljajo. Izrecno soglašate, da ima okrožno sodišče v Bratislavi I., Slovaška, izključno pravno pristojnost za kakršno koli terjatev ali spor s ponudnikom oz. za terjatev ali spor, ki je na kakršen koli način povezan z uporabo programske opreme; nadalje soglašate in se izrecno strinjate, da ima okrožno sodišče v Bratislavi I. vso osebno pravno pristojnost v zvezi z vsakim takšnim sporom ali terjatvijo.

23. Splošna določila. Če je katero koli določilo te pogodbe neveljavno ali neizvršljivo, to ne vpliva na veljavnost ostalih določil pogodbe. Ta ostanejo veljavna in izvršljiva pod pogoji in določili, določenimi tukaj. Vsa dopolnila te pogodbe so lahko le pisna; vsako takšno dopolnilo mora podpisati ponudnikov zakoniti zastopnik.
Ta pogodba med vami in ponudnikom predstavlja edino in celotno pogodbo, ki velja za programsko opremo in v celoti nadomesti vse predhodne pravice, pogajanja, obveznosti, poročila ali oglase, povezane s programsko opremo.

Licenca