Funktioner för virusskydd och användarinteraktion

Fönstret Virusvarning visas när ett hot (skadlig kod) har identifierats av någon av skyddsmodulerna i ESET NOD32 Antivirus. I ESET NOD32 Antivirus visas två typer av varningsfönster.

1. Virusvarningar som inte kräver någon användarinteraktion

Denna varning visas om ESET NOD32 Antivirus har utfört en åtgärd på en infekterad fil. Syftet med den här varningen är endast att meddela användaren.

Nod32 ea antivirus behavior and user interaction Funktioner för virusskydd och användarinteraktion

Objekt

Namn på filen som har identifierats som en infiltrering.

Obs!

Terminologin varierar mellan olika antivirusproducenter. Besök vår webbplats om du vill ha mer detaljerad information om infiltrationer.

Hot

Namn på infiltreringen (enligt ESET:s terminologi).

Information

Åtgärden som utfördes av programmet när infiltreringen upptäcktes.

Stäng

Klicka på x om du vill stänga varningsfönstret innan det stängs automatiskt

Visa inställningar

Klicka på v om du snabbt vill inaktivera visningen av meddelanden och konfigurera visningsläget.

 

2. Virusvarningar som kräver användarinteraktion

Beroende på inställningarna som har definierats i Inställningar för ThreatSense kan ESET NOD32 Antivirus begära att en åtgärd vidtas.

Nod32 ea antivirus behavior and user interaction 01 Funktioner för virusskydd och användarinteraktion

Objekt

Namn på filen som har identifierats som en infiltration.

Hot

Namn på infiltrationen (enligt ESET:s terminologi).

Kommentar

Information om den infekterade filen.

Kopiera till karantän
När det här alternativet anges lagras en kopia av den infekterade filen på ett säkert sätt i karantän.

Obs!

Filerna sparas till Karantän oavsett vilken åtgärd du vidtar.

Skicka in för analys

Markera det här alternativet om du vill skicka in filen till ESET för analys.

Undanta från detektering

Välj det här alternativet om du vill undanta filen från genomsökning avseende ett specifikt hot och lägga till filen i exkluderingslistan. Den aktuella filen kommer inte längre kommer att genomsökas baserat på det specifika hotet, men den kommer inte att undantas från normal genomsökning. Om filen infekteras med annan skadlig kod vid ett senare tillfälle kommer denna skadliga kod att detekteras av antivirusmodulen. Den här typen av undantag kan endast användas för vissa typer av infiltrationer.

Rensa

Den här åtgärden är tillgänglig när en rensningsbar infekterad fil har identifierats. Den visas även för icke rensningsbara infiltrationer som har lämnat kvar poster i Windows-registret. Om du anger den här åtgärden för en sådan infiltration tas den infekterade filen bort tillsammans med skadliga poster i Windows-registret.

Ta bort

Med den här åtgärden tas identifierade filer bort. Om det går att rensa ett infekterat objekt visas inte åtgärden för borttagning.

Varning

Om du klickar på den här knappen riskerar du att datorn infekteras! Gör detta endast om du är helt säker på att filen är ofarlig. Du kan även kontakta teknisk support för att få mer information om den misstänkta filen.

Lämna

Varningsfönstret stängs utan att någon åtgärd utförs.

 

 

 

 

Visa inställningar

Klicka på v om du vill visa ytterligare inställningar.

 

 

 

Varning

Om du har stängt av visning av varningsfönster och en infiltrering identifieras där användarinteraktion krävs vidtas ingen åtgärd alls!

Visa varningsfönster

Växlar visning av varningsfönster.

 

 

 

 

 

Funktioner för virusskydd och användarinteraktion