HTTP-adressbehandling

Nod32 ea config epfw scan http excludelist HTTP adressbehandling

 

HTTP-adressbehandling

Här kan du definiera listor över adresser som kommer att blockeras, tillåtas eller undantas från kontroll. Dessa tre listor hittar du på menyn Listor.

Klicka på Listor för att skapa anpassade HTTP-listor.

 

Tillåt endast åtkomst till HTTP-adresser i listan över tillåtna adresser
Om det här alternativet aktiverats kommer det automatiskt att blockera alla adresser som inte finns med på listan över tillåtna adresser.

Visa aktiva

Markera det här alternativet för att verkställa den aktuella listan (så att de angivna adresserna tillåts, blockeras eller undantas från genomsökning – beroende på typ av lista).

Meddela när adresser från listan används

Om det här alternativet är aktiverat och användaren besöker en webbplats som finns med under ”Visa aktiva” visas ett meddelandefönster.

 

Lägg till…/Från fil

Här kan du lägga till en adress i listan, antingen manuellt (Lägg till), eller från en enkel textfil (Från fil). Med alternativet Från fil kan du lägga till flera e-postadresser som sparas i en textfil.

 

Redigera…

Här kan du redigera adresser manuellt – t.ex. genom att lägga till en mask (”*” och ”?”).

 

Ta bort/Ta bort alla

Klicka på Ta bort för att ta bort den valda adressen från listan. Välj Ta bort alla om du vill ta bort alla adresser.

 

Exportera…

Med det här alternativet kan du spara adresser från den aktuella listan till en enkel textfil.

 

In all lists, the special symbols * (asterisk) and ? (frågetecken). Asterisken motsvarar alla teckensträngar, och frågetecknet motsvarar alla tecken. Du bör vara mycket försiktig när du anger undantagna adresser, eftersom den listan endast bör innehålla betrodda och säkra adresser. På samma sätt är det nödvändigt att kontrollera att symbolerna * och ? används på ett korrekt sätt i den listan.

HTTP-adressbehandling