Licens

VIKTIGT: Innan du hämtar, installerar, kopierar eller använder produkten bör du läsa igenom villkoren nedan. GENOM ATT HÄMTA, INSTALLERA, KOPIERA ELLER ANVÄNDA PRODUKTEN, GODKÄNNER DU DESSA VILLKOR.

Licensavtal för användning av programvara.

Det här avtalet om programvaruanvändning (”Avtalet”) som gäller mellan ESET, spol. s r. o., med adress Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, och som registrerats i handelsregistret hos regiondomstolen Bratislava I. avdelning Sro, diarienummer 3586/B, BIN: 31 333 535 (”Leverantören”) och dig, en fysisk eller juridisk person, (”Slutanvändaren”), ger dig rätten att använda den programvara som definieras i paragraf 1 i avtalet. Den programvara som definierats i paragraf 1 i Avtalet kan levereras på CD-ROM eller DVD, skickas via e-post, hämtas från Internet, hämtas från Leverantörens servrar eller erhållas på annat sätt enligt de villkor som anges nedan.

DETTA ÄR INGET KÖPEKONTRAKT UTAN ETT AVTAL GÄLLANDE SLUTANVÄNDARENS RÄTTIGHETER. Leverantören förblir ägare av Programvarukopian och den eventuella fysiska media, på vilken Programvaran levererats samt alla de kopior av Programvaran som Slutanvändaren har rätt att göra enligt detta avtal.

Genom att klicka på knappen “Jag accepterar” under hämtning, installation, kopiering eller användning av Programvaran accepterar du villkoren i det här avtalet. Om det finns någon del av avtalet som du inte accepterar klickar du på knappen “Nekar” eller “Jag accepterar inte”, avbryter hämtningen eller installationen eller förstör eller returnerar Programvaran, installationsmedia, medföljande dokumentation tillsammans med ett inköpskvitto till ESET eller till den plats där Programvaran införskaffades.

DU ÄR MEDVETEN OM ATT DU GENOM DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN MEDGER ATT DU HAR LÄST DETTA AVTAL, ATT DU FÖRSTÅTT DET OCH ACCEPTERAR ATT FÖLJA DESS VILLKOR.

1. Programvaran. Med Programvaran i detta Avtal avses (i) datorprogrammet ESET NOD32 Antivirus med alla dess komponenter, (ii) innehållet på skivor, CD-skivor, DVD-skivor, e-postrapporter med alla eventuella bilagor eller annan media som omfattas av det här Avtalet, inklusive Programvaran i form av objektkod på CD-ROM, DVD eller via e-post över Internet, (iii) all dokumentation gällande Programvaran, inklusive all beskrivning av Programvaran, specifikationer, egenskapsbeskrivningar, användningsbeskrivningar, beskrivning av Programvarans gränssnitt, en manual eller installationshandbok för Programvaran eller en beskrivning av rätt handhavande av Programvaran (”Dokumentationen”), (iv) kopior av Programvaran, eventuella felkorrigeringar, tillägg eller utökningar av Programvaran, modifierade eller nya versioner av Programvaran samt alla eventuella uppgraderingar av Programvarans olika komponenter, för vilken Leverantören utfärdar en Licens till dig enligt paragraf 4 i detta Avtal. Leverantören ska endast leverera Programvaran som körbar kod.

2. Vidarebefordran av infiltreringar och information till Leverantören. I Programvaran finns en funktion som samlar in exempel på nya datavirus, andra skadliga program och misstänkta eller problematiska filer (i det följande kallade ”Infiltreringar”) och därefter skickar dem till Leverantören, tillsammans med information om datorn och/eller plattformen som Programvaran installerats på (i det följande kallat ”Information”). Informationen kan innehålla information (inklusive personliga uppgifter) om Slutanvändaren och/eller andra användare av den dator där Programvaran finns installerad, information om dator, operativsystem, installerade program och filer på den dator där Programvaran finns installerad samt de filer som påverkats av en Infiltrering och uppgifter om dessa filer. Leverantören förbinder sig att endast använda erhållen Information och Infiltreringar till att granska infiltreringar och att vidta lämpliga åtgärder för att hålla den erhållna Informationen hemlig. Genom att acceptera detta Avtal och aktivera den funktion i Programvaran som beskrivs ovan samtycker du till att Infiltreringar och Information skickas till Leverantören och godkänner att Leverantören vidtar nödvändiga åtgärder för att bearbeta erhållen Information i enlighet med gällande lagbestämmelser.

3. Installation. Den programvara som levererats på CD-ROM eller DVD, skickas via e-post, hämtas från Internet, hämtas från Leverantörens servrar eller erhållas på annat sätt kräver installation. Programvaran måste installeras på en korrekt konfigurerad dator som minst uppfyller de systemkrav som beskrivs i Dokumentationen. Installationsmetoden beskrivs i Dokumentationen. Ingen program- eller maskinvara som kan påverka Programvaran negativt får installeras på den dator där Programvaran installerats.

4. Licensavtalet. Förutsatt att du godkänt det här Avtalet och att du betalar in licensavgiften som nämns i paragraf 17 i rätt tid, ger Leverantören dig den icke-exklusiva och ej överförbara rätten att installera Programvaran på hårddisken i en dator eller liknande media för permanent datalagring, att installera och lagra Programvaran i minnet i ett datasystem och att implementera, lagra och visa Programvaran på datorsystem, så länge det maximala antalet datorsystem motsvarar det antal Slutanvändaren angett i sin order och som Slutanvändaren betalat motsvarande avgift för (”Licensavgiften”). En användare betyder: (i) att Programvaran kan installeras på ett datorsystem eller (ii) om licensavtalet gäller antalet e-postkonton betyder en användare en datoranvändare som erhåller e-post via en e-postagent (”MUA”). Om e-postagenten tar emot e-post och sedan automatiskt distribuerar den till flera användare så motsvarar antalet användare det antal användare e-posten distribueras till. Om en e-postserver fungerar som “mail gate” motsvarar antalet användare det antal mailservrar som denna mail gate betjänar. Om ett antal e-postadresser (med t.ex. aliasadresser) är ämnade för en och samma användare och e-posten inte automatiskt distribueras till andra användare, gäller Licensavtalet endast en dator.

5. Slutanvändarens rättigheter. Dina rättigheter som Slutanvändare måste utövas av dig själv eller av dina anställda. Som Slutanvändare kan du endast använda Programvaran för att skydda de datorsystem du har ett giltigt och betalt Licensavtal för.

6. Begränsning av Slutanvändarens rättigheter. Du får inte kopiera, distribuera, dela upp eller skapa nya versioner av Programvaran utom i följande undantagsfall:
(a) Du får för eget bruk skapa en kopia av Programvaran som en säkerhetskopia på media för permanent datalagring, förutsatt att säkerhetskopian inte installeras eller används på någon annan dator. All annan kopiering av Programvaran strider mot det här Avtalet.
(b) Du får inte använda, ändra, tolka, reproducera eller överföra rättigheterna att använda Programvaran eller kopior av Programvaran på något annat sätt än som uttryckligen anges i detta Avtal.
(c) Du får inte sälja Programvaran eller licensen eller hyra ut den till någon annan person. Du får heller inte hyra eller låna Programvaran från en annan person.
(d) Du får inte analysera, dekompilera eller disassemblera Programvaran eller på något annat sätt försöka att erhålla källkoden för Programvaran, utom i de fall där denna begränsning uttryckligen är förbjuden enligt gällande lagstiftning.
(e) Du får inte skapa några produkter som baseras på Programvaran.
(f) Du förbinder dig att endast använda Programvaran på ett sätt som är i överensstämmelse med den lagstiftning som din användning av Programvaran lyder under och i enligh
et med gällande upphovsrättslagstiftning.
(g) Du får inte använda en provversion eller Not For Resale-version (”NFR”) av Programvaran som ett sätt att undvika att betala Licensavgiften enligt paragraf 17.

7. Copyright. Programvaran tillsammans med alla rättigheter inklusive rätten till namnet och immaterialrättigheterna tillhör ESET och/eller dess licensutgivare. ESET skyddas av överenskommelser och internationella avtal och alla andra tillämpbara lagar i det land där Programvaran används. Programvarans struktur, organisation och kod utgör affärshemligheter och är hemlig information som tillhör ESET och/eller dess licensutfärdare. Du får inte kopiera Programvaran utom enligt de undantag som beskrivs i paragraf 6 (a). De kopior du skapar enligt dessa undantag måste innehålla samma meddelande om copyright och namnrättigheter som de som anges i Programvaran. Om du analyserar, dekompilerar eller disassemblerar Programvaran eller på annat sätt försöker att återskapa dess källkod i strid med detta Avtal, skall den information som därvid erhållits automatiskt och oåterkalleligen överföras till Leverantören och helt ägas av Leverantören från tidpunkten för dess uppkomst.

8. Förbehållna rättigheter. Alla rättigheter till Programvaran förutom de rättigheter som uttryckligen ges till Slutanvändaren i detta Avtal reserveras för Leverantören.

9. Flera språkversioner, versioner för flera operativsystem, flera kopior. Om Programvaran stöder flera plattformar eller språk eller om du har anskaffat flera kopior av Programvaran får du inte installera versioner och kopior av Programvaran på fler datorsystem än som angetts av dig i en order och för vilka du betalt rätt Licensavgift enligt paragraf 17. Du får inte sälja, hyra ut, vidarelicensiera, låna ut eller överföra de versioner eller kopior av Programvaran som inte används av dig till andra personer.

10. Avtalets giltighet och varaktighet Det här Avtalet gäller från den första dagen då du installerar Programvaran. Du kan avsluta det här Avtalet genom att permanent radera, förstöra eller på egen bekostnad returnera Programvaran tillsammans med eventuella säkerhetskopior och övrigt relaterat material som erhållits från Leverantören eller dess partner. Dina rättigheter som Slutanvändare upphör automatisk och med omedelbar verkan, utan något meddelande från Leverantören, om du bryter mot något av villkoren i det här Avtalet. I så fall måste du genast radera, förstöra eller på egen bekostnad returnera Programvaran tillsammans med eventuella säkerhetskopior och övrigt relaterat material till ESET eller till den plats där Programvaran anskaffades.
Det här Avtalet gäller under en ursprunglig period på ett eller två år, enligt den period som angetts på din order av Programvaran. Avtalet kan sedan utökas upprepade gånger för en period om ett eller två år förutsatt att du betalat Licensavgiften för den utökade Licensen enligt paragraf 17.
Oberoende av på vilket sätt Avtalet avbryts skall villkoren i paragraf 7, 8, 11, 13 och 20 fortsätta att gälla utan tidsbegränsning.

11. SLUTANVÄNDARENS UTFÄSTELSER. SOM SLUTANVÄNDARE ÄR DU MEDVETEN OM ATT PROGRAMVARAN LEVERERAS “I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI AV NÅGOT SLAG. VARKEN LEVERANTÖREN, LICENSGIVAREN ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA GER NÅGRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, INTE HELLER FÖRSÄLJNINGSGARANTIER ELLER GARANTIER AV LÄMPLIGHET FÖR VISSA SYFTEN ELLER GARANTIER ATT PROGRAMVARAN INTE BRYTER MOT NÅGRA PATENT, COPYRIGHT-RÄTTIGHETER, VARUMÄRKEN ELLER ANDRA TREDJEPARTSRÄTTIGHETER. DET FINNS INGEN GARANTI FRÅN LEVERANTÖREN ELLER NÅGON ANNAN PART FÖR ATT PROGRAMMETS FUNKTIONER TILLGODOSER DINA BEHOV ELLER ATT PROGRAMMET KOMMER ATT FUNGERA AVBROTTS- OCH FELFRITT. DU TAR DET FULLA ANSVARET FÖR ATT VALET AV PROGRAMVARA MOTSVARAR DINA BEHOV SAMT FÖR INSTALLATION, ANVÄNDNING OCH DE RESULTAT SOM ÅSTADKOMMS MED HJÄLP AV PROGRAMVARAN.

12. Inga ytterligare skyldigheter. Det här Avtalet medför inga ytterligare skyldigheter från Leverantörens sida, förutom de skyldigheter som uttryckligen beskrivits i Avtalet.

13. BEGRÄNSAD GARANTI.MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG, ANSVARAR LEVERANTÖREN, DESS ANSTÄLLDA ELLER LICENSGIVAREN UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖR EVENTUELLA UTEBLIVNA VINSTER, INTÄKTER ELLER FÖRSÄLJNINGSVOLYMER ELLER FÖRLUST AV INFORMATION ELLER FÖR KOSTNADER SOM UPPSTÅR FÖR ANSKAFFANDE AV RESERVMATERIAL ELLER TJÄNSTER, FÖR SKADA PÅ EGENDOM, PERSONSKADA, DRIFTAVBROTT, FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION ELLER FÖR ÖVRIG DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, EKONOMISKA, KRIMINELLA, SPECIFIKA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR OAVSETT HUR DE UPPKOMMIT, TILL EXEMPEL FRÅN ETT KONTRAKT, UPPSÅTLIG SKADA, TILL FÖLJD AV VÅRDSLÖSHET ELLER ANDRA OMSTÄNDIGHETER SOM IMPLICERAR ANSVAR, SOM UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV ELLER OMÖJLIGHET ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN. DETTA GÄLLER ÄVEN OM LEVERANTÖREN ELLER NÅGON AV DESS LICENSGIVARE HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. EFTERSOM DET I VISSA LÄNDER OCH UNDER VISSA LAGAR INTE ÄR TILLÅTET ATT HELT FRISKRIVA SIG FRÅN ANSVAR SAMTIDIGT SOM DET GÅR ATT BEGRÄNSA ANSVARET HOS LEVERANTÖREN, SKALL ANSVARET HOS LEVERANTÖREN, DESS ANSTÄLLDA ELLER DESS LICENSGIVARE BEGRÄNSAS TILL DET PRIS DU BETALT FÖR PROGRAMVARANS LICENS.

14. Ingen del av det här Avtalet ska påverka rättigheterna hos en part som enligt lagen har samma rättigheter som en konsument. Leverantören kan, för egen räkning, för dess anställdas räkning eller för dess licensgivares räkning, agera för att neka till, friskriva sig från eller begränsa sina åtaganden, sitt ansvar och sina garantier enligt paragraf 13, såvida detta inte sker i annat syfte eller med annan avsikt.

15. Support. Leverantören ska säkerställa tillgången på teknisk support för den senaste versionen av Programvaran endast på språket i det land där Programvaran införskaffades. Under licensens giltighetstid har slutanvändaren rätt att utnyttja följande tjänster:
(a) Teknisk hjälp. Leverantören eller dess partner skall säkerställa tillgången på hjälp och support för problemlösning och felsökning av den senaste versionen av Programvaran under de aviserade öppettiderna. En förfrågan om hjälp och support som inkommit efter öppettiden anses ha tagits emot följande arbetsdag. En begäran om hjälp och support kan ges till Leverantören via telefon, fax eller e-post via de reserverade telefonnummer och e-postadresser som anges i Dokumentationen eller på Leverantörens eller dess partners webbplats. En begäran om hjälp och support måste vara tillräckligt specifik och innehålla information som gör det möjligt att upprepa det rapporterade problemet. Om det är nödvändigt är Slutanvändaren skyldig att hjälpa till med att lösa det rapporterade problemet.
(b) Uppdatering. Uppdateringarna ska omfatta varje ny version eller ändring av Programvaran eller dess ingående delar, och göras tillgänglig av på Leverantörens webbplatser eller på dess partners webbplatser. Uppdateringen ska göras tillgänglig för Slutanvändaren från en skyddad del av Leverantörens webbplatser på Internet. Åtkomst till uppdateringen ska kräva inloggning med användarnamn och lösenord (“Identitet”). Slutanvändarens Identitet ska bestå av en slumpvis vald kombination av alfanumeriska tecken som genereras automatiskt av Leverantörens affärssystem. Identiteten ska levereras till Slutanvändaren i ett e-postmeddelande, medfölja i paketet till den licensierade produkten eller levereras på annat lämpligt sätt. Slutanvändaren är skyldig att skydda Identiteten mot förlust eller missbruk. Om det upptäcks att Slutanvändarens Identitet missbrukas, kommer Leverantören att inaktivera den ursprungliga Ident
iteten och utfärda en ny Identiteten åt Slutanvändaren (“Ersättningsidentitet”). Slutanvändaren är skyldig att bistå Leverantören med all information som krävs för att undersöka missbruket av Identiteten inklusive, men inte begränsat till, tillgång till driftsloggar för datorsystem, filåtkomstloggar samt annan nödvändig information. Om det upptäcks att även Ersättningsidentiteten missbrukas, kan Leverantören besluta att antingen utfärda en ny Ersättningsidentitet åt Slutanvändaren eller att dra in Licensen med omedelbar verkan och utan kompensation för Slutanvändaren.. Leverantörens rätt till kompensation för skador påverkas inte av att licensen dras in. Slutanvändaren är skyldig att hämta Uppdateringar endast från Leverantörens webbplatser eller dess partners webbplatser (“Auktoriserade källor”). Slutanvändaren är skyldig att installera varje ny version eller ändring av den licensierade produkten så snart den har erhållits och senast vid den tidpunkt som anges av Leverantören i Programvaran, dess Dokumentation eller på Leverantörens eller dess partners webbplatser. Leverantören kan inte hållas ansvarig för skador som uppstått på grund att Slutanvändaren underlåtit att installera varje ny version eller ändring av Programvaran och/eller att installera Uppdateringarna från de Auktoriserade källorna.
(c) Ingen support. Leverantören behöver inte bistå med support om ett rapporterat fel:
i. är resultatet av icke auktoriserad hantering av Programvaran, dess källkod eller på grund av att Programvaran körs med felaktiga parametrar eller inställningar,
ii. har uppstått på grund av misstag från underhållspersonal eller genom att Programvaran inte använts i enlighet med Dokumentationen,
iii. redan lösts med hjälp av en Uppdatering som inte installerats av Slutanvändaren,
iv. Slutanvändaren inte har betalat Licensavgiften enligt paragraf 17 nedan eller
v. på annat sätt omfattas av detta Avtal.
(d) Utbildning. Slutanvändaren har ingen rätt att erhålla tjänster i samband med utbildning och träning i handhavande och installation av Programvaran enligt detta Avtal.

16. Byte av Slutanvändare. Slutanvändaren kan endast överföra Licensen och alla rättigheter i det här Avtalet till en annan Slutanvändare efter medgivande från Leverantören och endast i de fall då den nya Slutanvändaren accepterar att ta över alla rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal från den ursprungliga Slutanvändaren.

17. Licensavgift och betalningsvillkor. Du kan erhålla rätten att använda Programvaran för utvärdering. En Licensavgift för Programvaran ska fastställas i enlighet med Leverantörens eller dess partners prislista baserat på det antal datorsystem Programvaran är avsedd för (“Licensavgift”). När du erlagt Licensavgiften, får du rätt att använda Programvaran i enlighet med villkoren i det här Avtalet under den period för vilken du förvärvat rätten att använda Programvaran. Såvida inget annat förfallodatum anges på en faktura eller liknande dokument utfärdat av Leverantören eller dess partner förfaller Licensavgiften till betalning samtidigt som Programvaran levereras. Du är skyldig att betala de skatte- och tullavgifter som härrör från anskaffandet av programvarulicensen i enlighet med gällande lagar, bortsett från Leverantörens inkomstskatt. Om du inte betalar Licensavgiften senast på förfallodagen kommer din Programvarulicens automatiskt att dras in och du får betala alla kostnader som kan sättas i samband med återtagandet av skulden, inklusive advokat- och rättegångskostnader. Kravet att betala Licensavgiften gäller inte Programvara som tillhandahållits som Not For Resale-version (NFR) eller provversion.

18. Not For Resale-version och provversion. Du får endast använda Programvaran som erhålls som NFR-version eller provversion för att testa funktionerna i Programvaran. Du får även använda NFR-Programvaran för demonstartionsändamål.

19. Data om Slutanvändare och skydd av rättigheter. I egenskap av Slutanvändare ger du Leverantören rätt att överföra, bearbeta och spara information som gör det möjligt för Leverantören att identifiera dig. Du medger att Leverantören har rätt att med egna metoder kontrollera att du använder Programvaran i enlighet med villkoren i detta Avtal. Du är medveten om och accepterar att vid Programvarans kommunikation med Leverantörens eller dess partners datasystem, kan data överföras vars avsikt är att säkerställa Programmets funktion och auktorisera dess användning samt att skydda Leverantörens rättigheter.

20. Exportrestriktioner. Programvaran, Dokumentationen eller delar av dessa, inklusive informationen om Programvaran och dess komponenter, kan omfattas av import- och exportrestriktioner som utfärdas av berörda myndigheter under gällande lagar. Du accepterar att rätta dig efter alla tillämpliga import- och exportrestriktioner och är införstådd med att du är skyldig att anskaffa gällande licenser för export, vidareexport, överföring eller import av Programvaran.

21. Meddelanden. Alla meddelanden, den returnerade Programvaran och Dokumentationen måste skickas till: ESET, spol. s r. o., Aupark Tower, 16th floor, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic.

22. Tillämplig lag. Det här Avtalet styrs av och tolkas i enlighet med slovakisk lagstiftning. Slutanvändaren och Leverantören är överens om att villkor som står i konflikt med gällande lagstiftning eller med FN:s internationella köplag (Convention on Contracts for the International Sale of Goods) inte gäller. Du accepterar att eventuella anspråk på eller konflikter med Leverantören ska hanteras av distriktsdomstolen Bratislava I. i Slovakien. Du accepterar vidare och godkänner uttryckligen den personliga jurisdiktion som tillämpas i distriktsdomstolen Bratislava I. i samband med eventuella tvister eller anspråk.

23. Allmänna bestämmelser. Om något villkor i detta Avtal anses ogiltigt eller icke-verkställbart, skall de återstående villkoren fortsätta att gälla till fullo. Dessa ska fortsätta att gälla enligt de beskrivna villkoren. Eventuella tillägg till det här Avtalet kan endast göras skriftligen och i så fall signeras av en representant för Leverantören.
Det här Avtalet mellan dig och Leverantören utgör det enda och fullständiga Avtalet gällande Programvaran och ersätter helt eventuella tidigare uppgifter, förhandlingar, skyldigheter, rapporter eller uttalanden rörande Programvaran.

Licens