ขีดจำกัด

Nod32 config limit ขีดจำกัด

ส่วนขีดจำกัดช่วยให้คุณสามารถระบุขนาดสูงสุดของวัตถุ และระดับของอาร์ไคฟ์ที่ซ้อนที่จะสแกน:

ขนาดวัตถุสูงสุด (ไบต์)
กำหนดขนาดสูงสุดของวัตถุที่จะสแกน โมดูลป้องกันไวรัสที่กำหนดจะสแกนเฉพาะวัตถุที่เล็กกว่าขนาดที่ระบุเท่านั้น เราไม่แนะนำให้แก้ไขค่าเริ่มต้น เนื่องจากไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะต้องแก้ไขค่านี้ ผู้ที่สามารถแก้ไขตัวเลือกนี้ควรเป็นผู้ใช้ขั้นสูง ซึ่งอาจมีเหตุผลบางอย่างสำหรับการยกเว้นวัตถุขนาดใหญ่จากการสแกน

เวลาสแกนสูงสุดสำหรับวัตถุ (วินาที)
กำหนดค่าเวลาสูงสุดสำหรับการสแกนวัตถุ หากมีการป้อนค่าที่ผู้ใช้กำหนดไว้ โมดูลป้องกันไวรัสจะหยุดสแกนวัตถุเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว โดยไม่คำนึงว่าการสแกนจะเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ การตั้งค่านี้เกี่ยวข้องกับการสแกนอาร์ไคฟ์

ระดับการซ้อนของอาร์ไคฟ์
ระบุความลึกสูงสุดของการสแกนอาร์ไคฟ์ เราไม่แนะนำให้แก้ไขค่า 10 ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น เนื่องจากไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องแก้ไขค่านี้ในสถานการณ์ปกติ หากการสแกนสิ้นสุดลงก่อนกำหนด เนื่องจากจำนวนอาร์ไคฟ์ที่ซ้อนกัน อาร์ไคฟ์จะไม่ได้รับการตรวจสอบ

ขนาดไฟล์สูงสุดในอาร์ไคฟ์ (ไบต์)
ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถระบุขนาดไฟล์สูงสุดสำหรับไฟล์ที่อยู่ในอาร์ไคฟ์ (เมื่อดึงข้อมูล) ที่จะสแกน ถ้าการสแกนอาร์ไคฟ์สิ้นสุดก่อนกำหนดด้วยเหตุผลดังกล่าว อาร์ไคฟ์จะไม่ได้รับการตรวจสอบ

 

ขีดจำกัด