ใบอนุญาต

คำชี้แจงสำคัญ:ก่อนที่จะดาวน์โหลด ติดตั้ง คัดลอก หรือใช้งาน โปรดอ่านข้อกำหนดของการใช้งานผลิตภัณฑ์ด้านล่าง ในการดาวน์โหลด ติดตั้ง คัดลอก หรือใช้ผลิตภัณฑ์ ให้ถือว่าคุณแสดงการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ปลายทาง

ข้อตกลงการใช้ซอฟต์แวร์นี้ (“ข้อตกลง”) ทำขึ้นระหว่าง ESET, spol. s r. o. มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ Einsteinova 24, 851 01 Bratislava และจดทะเบียนกับ Commercial Register of the District Court Bratislava I. Section Sro, Insertion No 3586/B, BIN: 31,333,532 (“ผู้ให้บริการ”) และคุณ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล (“ผู้ใช้ปลายทาง”) เพื่อให้สิทธิแก่คุณในการใช้ซอฟต์แวร์ที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ในที่นี้ ซอฟต์แวร์ที่กำหนดในข้อ 1 ในเอกสารนี้อาจจัดเก็บอยู่ในแผ่นซีดีรอมหรือดีวีดี ส่งทางอีเมล ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต ดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ หรือได้รับจากแหล่งอื่นๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่กล่าวถึงด้านล่างนี้

ข้อตกลงนี้ไม่ใช่สัญญาซื้อขาย แต่เป็นข้อตกลงว่าด้วยสิทธิของผู้ใช้ปลายทาง ผู้ให้บริการยังคงเป็นเจ้าของสำเนาของซอฟต์แวร์ และสื่อทางกายภาพที่บรรจุซอฟต์แวร์ที่ให้ในบรรจุภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ถ้ามี ตลอดจนสำเนาทั้งหมดของซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้ปลายทางได้รับสิทธิตามข้อตกลงนี้

เมื่อคลิกที่ปุ่ม “ฉันยอมรับ” ระหว่างการดาวน์โหลด ติดตั้ง คัดลอก หรือใช้ซอฟต์แวร์ ถือเป็นการแสดงการยอมรับข้อบัญญัติของข้อกำหนดทั้งหมดในที่นี้ ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อบัญญัติของข้อตกลงนี้ โปรดคลิกที่ปุ่ม “ปฏิเสธ” หรือ “ฉันไม่ยอมรับ” ยกเลิกการดาวน์โหลดหรือติดตั้ง หรือทำลายหรือส่งคืนซอฟต์แวร์ สื่อการติดตั้ง เอกสารประกอบ และใบเสร็จของการซื้อให้แก่ ESET หรือสถานที่ซึ่งคุณได้รับซอฟต์แวร์

คุณยอมรับว่าการใช้ซอฟต์แวร์ของคุณแสดงว่าคุณได้อ่านข้อตกลงนี้ ทำความเข้าใจและยอมรับที่จะมีข้อผูกพันตามข้อบัญญัติของข้อตกลงนี้

1. ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ภายใต้ข้อตกลงนี้รวมถึง (i) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ESET NOD32 Antivirus รวมถึงส่วนต่างๆ ทั้งหมด (ii) เนื้อหาของดิสก์ ซีดีรอม ดีวีดี รายงานอีเมลและเอกสารแนบทั้งหมด ถ้ามี หรือสื่อที่ข้อตกลงนี้แนบอยู่ รวมถึงซอฟต์แวร์ที่มีให้ในรูปของรหัสวัตถุในแผ่นซีดีรอม ดีวีดี หรือทางอีเมลผ่านทางอินเทอร์เน็ต (iii) เอกสารอธิบายประกอบและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง คำอธิบายซอฟต์แวร์ ข้อมูลจำเพาะ คำอธิบายคุณสมบัติ คำอธิบายการใช้งาน คำอธิบายส่วนติดต่อที่ใช้กับซอฟต์แวร์ คู่มือหรือหนังสือคำแนะนำการติดตั้งของซอฟต์แวร์ หรือคำอธิบายเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง (“เอกสารประกอบ”) (iv) สำเนาของซอฟต์แวร์ การแก้ไขข้อผิดพลาด ถ้ามี ส่วนเพิ่มของซอฟต์แวร์ ส่วนขยายของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์รุ่นที่แก้ไข ซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ และการปรับรุ่นของซอฟต์แวร์ ถ้ามีให้ ตามที่ผู้ให้บริการให้สิทธิแก่คุณตามข้อ 4 ในข้อตกลงนี้ ผู้ให้บริการจะให้ซอฟต์แวร์ในรูปของรหัสที่เรียกใช้งานได้เท่านั้น

2. การส่งต่อการบุกรุกและข้อมูลแก่ผู้ให้บริการ ซอฟต์แวร์นี้มีฟังก์ชันที่เก็บตัวอย่างไวรัสคอมพิวเตอร์ชนิดใหม่ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดอื่นๆ ที่เป็นอันตรายในลักษณะเดียวกัน และไฟล์ที่น่าสงสัยหรือเป็นปัญหา (ในที่นี้จะเรียกว่า “การบุกรุก”) จากนั้นส่งให้กับผู้ให้บริการ พร้อมด้วยข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ/หรือแพลตฟ
อร์มที่ติดตั้งซอฟต์แวร์อยู่ (ในที่นี้จะเรียกว่า “ข้อมูล”) ข้อมูลอาจประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) เกี่ยวกับผู้ใช้ปลายทาง และ/หรือผู้ใช้อื่นของคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ ไฟล์ที่น่าสงสัยจากคอมพิวเตอร์ที่ซอฟต์แวร์นั้นติดตั้งอยู่ และไฟล์ที่ได้รับผลกระทบจากการบุกรุก และรายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ดังกล่าว ผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลและการบุกรุกที่ได้รับ เพื่อการวิจัยเกี่ยวกับการบุกรุกเท่านั้น และจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้รับมีการรักษาไว้เป็นความลับ เมื่อยอมรับข้อตกลงนี้และเปิดใช้ฟังก์ชันของซอฟต์แวร์ตามที่อธิบายข้างต้น ถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขของการส่งการบุกรุกและข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริการ และคุณให้การอนุญาตเท่าที่จำเป็นแก่ผู้ให้บริการ ตามที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับ

3. การติดตั้ง ซอฟต์แวร์ที่ให้บนแผ่นซีดีรอมหรือดีวีดี ส่งทางอีเมล ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต ดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ หรือได้รับจากแหล่งอื่นๆ จะต้องมีการติดตั้ง คุณจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง ตามข้อกำหนดขั้นต่ำที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ รูปแบบของการติดตั้งจะมีระบุไว้ในเอกสารประกอบ ห้ามติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ที่อาจมีผลเสียต่อซอฟต์แวร์ไว้ในคอมพิวเตอร์ที่คุณติดตั้งซอฟต์แวร์

4. ใบอนุญาต เมื่อคุณยอมรับข้อตกลงนี้ และชำระค่าใบอนุญาตตามข้อ 17 เมื่อครบกำหนดชำระ ผู้ให้บริการจะให้สิทธิแก่คุณอันเป็นสิทธิที่ไม่จำกัดเฉพาะตัวและไม่สามารถโอนสิทธิได้ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์หรือในสื่อที่คล้ายกัน สำหรับการเก็บข้อมูลอย่างถาวร เพื่อติดตั้งและเก็บซอฟต์แวร์ไว้ในหน่วยความจำของระบบคอมพิวเตอร์ และเพื่อใช้ จัดเก็บและแสดงซอฟต์แวร์ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยที่จำนวนสูงสุดของระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวคือจำนวนที่ผู้ใช้ปลายทางระบุไว้ในใบสั่ง และผู้ใช้ปลายทางได้ชำระค่าบริการที่เกี่ยวข้องแล้ว (“ใบอนุญาต”) ผู้ใช้หนึ่งรายหมายถึง: (i) การติดตั้งซอฟต์แวร์ในระบบคอมพิวเตอร์หนึ่งระบบ หรือ (ii) ถ้าขอบเขตของใบอนุญาตเชื่อมโยงกับจำนวนกล่องจดหมาย คำว่าผู้ใช้หนึ่งรายจะหมายถึงผู้ใช้คอมพิวเตอร์หนึ่งรายที่ยอมรับอีเมลผ่านทางโปรแกรมตัวแทนผู้ใช้อีเมล (“MUA”) ถ้า MUA ยอมรับอีเมลและส่งต่อไปยังผู้ใช้หลายรายโดยอัตโนมัติ จำนวนของผู้ใช้จะพิจารณาตามจำนวนผู้ใช้ตามจริงที่มีการส่งอีเมลถึง ถ้าเซิร์ฟเวอร์อีเมลดำเนินการเป็นเกตเวย์ของอีเมล จำนวนผู้ใช้จะต้องเท่ากับจำนวนเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่เกตเวย์นั้นให้บริการอยู่ ถ้ามีการส่งอีเมลสำหรับที่อยู่อีเมลจำนวนหนึ่ง (เช่น การใช้ชื่อแทน) ให้แก่ผู้ใช้รายเดียวและผู้ใช้เพียงรายเดียวเป็นผู้รับ และอีเมลนั้นไม่มีการส่งต่อโดยอัตโนมัติไปยังผู้ใช้อื่นอีกในด้านของไคลเอ็นต์ จะต้องใช้ใบอนุญาตเฉพาะสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเท่านั้น

5. การใช้สิทธิของผู้ใช้ปลายทาง คุณต้องใช้สิทธิของผู้ใช้ปลายทางในนามบุคคลหรือผ่านพนักงาน ถ้ามี ในฐานะผู้ใช้ปลายทางคุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์เพื่อคุ้มครองการใช้งานและระบบคอมพิวเตอร์ที่คุณได้รับและชำระค่าใบอนุญาตเท่านั้น

6. การจำกัดสิทธิข
องผู้ใช้ปลายทาง
ห้ามมิให้คัดลอก แจกจ่าย แยกส่วน หรือสร้างผลงานต่อเนื่องจากซอฟต์แวร์ ทั้งนี้มีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้:
(ก) คุณสามารถสร้างสำเนาของซอฟต์แวร์เก็บไว้เองหนึ่งฉบับ ในสื่อสำหรับการจัดเก็บข้อมูลถาวร เพื่อเป็นสำเนาสำรอง โดยที่สำเนาสำหรับสำรองข้อมูลนี้จะต้องไม่มีการติดตั้งหรือใช้ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น การสร้างสำเนาอื่นๆ ของซอฟต์แวร์จะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้
(ข) ห้ามใช้ ปรับเปลี่ยน ตีความ สร้างซ้ำ หรือโอนสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์หรือสำเนาของซอฟต์แวร์ในลักษณะใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้
(ค) ห้ามจำหน่ายซอฟต์แวร์ ให้การอนุญาตช่วงหรือให้เช่าแก่บุคคลอื่น หรือเช่าซื้อหรือหยิบยืมซอฟต์แวร์จากบุคคลอื่น
(ง) ห้ามวิเคราะห์ ย้อนการคอมไพล์ แยกส่วนประกอบของรหัสที่มา หรือแสวงหาวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งรหัสที่มาของซอฟต์แวร์ในลักษณะใดๆ ก็ตาม ยกเว้นภายในขอบเขตที่ข้อจำกัดนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(จ) ห้ามสร้างผลงานที่ต่อเนื่องมาจากซอฟต์แวร์นี้
(ฉ) คุณยอมรับที่จะใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะในลักษณะที่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลกับการใช้ซอฟต์แวร์ของคุณ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ตามข้อจำกัดที่มีผลบังคับที่เกิดจากกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
(ช) ห้ามใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับเป็นฉบับทดลองใช้หรือไม่ใช่สำหรับจำหน่าย (“NFR”) โดยขัดกับเจตนาอันสุจริต โดยมุ่งที่จะหลีกเลี่ยงการชำระเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามข้อ 17

7. ลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์และสิทธิทั้งปวง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรรมสิทธิ์ตามกฏหมายและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของ ESET และ/หรือผู้ให้การอนุญาตของ ESET ESET ได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ และโดยกฎหมายอื่นที่มีอำนาจบังคับในประเทศที่ใช้ซอฟต์แวร์นี้ โครงสร้าง การจัดระเบียบและรหัสของซอฟต์แวร์และความลับของธุรกิจและข้อมูลลับเฉพาะของ ESET และ/หรือผู้ที่ให้การอนุญาต คุณไม่สามารถคัดลอกซอฟต์แวร์ ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 (ก) สำเนาทั้งหมดที่คุณอาจสร้างขึ้นตามข้อกำหนดในที่นี้จะต้องมีคำชี้แจงลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายเช่นเดียวกันกับที่ระบุไว้กับซอฟต์แวร์ ถ้าคุณวิเคราะห์ ย้อนการคอมไพล์ หรือแยกการประกอบรหัสที่มาหรือแสวงหาวิธีได้มาซึ่งรหัสที่มาในลักษณะอื่น ที่เป็นการละเมิดบทบัญญัติของข้อตกลงนี้ ข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจะถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้บริการ และเป็นของผู้ให้บริการโดยสมบูรณ์ นับจากที่มีขึ้นเป็นต้นไป โดยปริยายและไม่สามารถเพิกถอนได้

8. การสงวนสิทธิ สิทธิทั้งหมดในซอฟต์แวร์ ยกเว้นสิทธิที่มีการให้อย่างชัดเจนในข้อตกลงนี้แก่คุณในฐานะผู้ใช้ปลายทางของซอฟต์แวร์ จะถูกสงวนสิทธิไว้โดยผู้ให้บริการ

9. ฉบับภาษาต่างๆ ฉบับสำหรับระบบปฏิบัติการ สำเนาต่างๆ หลายสำเนา ถ้าซอฟต์แวร์รองรับหลายแพลตฟอร์มหรือภาษา หรือถ้าคุณได้รับสำเนาเพิ่มเติมของซอฟต์แวร์ คุณต้องไม่ติดตั้งซอฟต์แวร์ฉบับหรือสำเนาต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์มากกว่าจำนวนที่คุณระบุในใบสั่ง และคุณได้ชำระเงินค่าใบอนุญาตตามข้อ 17 ของข้อตกลงนี้ ห้ามจำหน่าย ให้เช่า เช่าซื้อ ให้การอนุญาตช่วง ให้หยิบยืมหรือโอนซอฟต์แวร์ไม่ว่าฉบับหรือสำเนาใดๆ ที่คุณไม่ได้ใช้ให้แก่บุคคลอื่น

10. การเริ่มต้นและข้อกำหนดของข้อตกลง ข้อตกลงนี้มีผลบังคับนับจากวันแรกที่คุณติดตั้งซอฟต์แวร์
คุณสามารถยุติข้อตกลงนี้ได้ด้วยการลบ ทำลาย หรือส่งคืนซอฟต์แวร์ สำเนาทั้งหมดที่มี ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการ หรือจากหุ้นส่วนธุรกิจของผู้ให้บริการ โดยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง สิทธิของคุณในฐานะผู้ใช้ปลายทางจะหมดลงโดยปริยายและในทันที โดยไม่มีการแจ้งเตือนจากผู้ให้บริการ หากคุณไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของข้อตกลงนี้ ในกรณีดังกล่าว คุณจะต้องลบ ทำลาย หรือส่งคืนซอฟต์แวร์ สำเนาที่มี และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ ESET หรือสถานที่ซึ่งคุณได้รับซอฟต์แวร์ โดยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง
ข้อตกลงนี้ทำขึ้นโดยมีระยะเวลาเริ่มต้นหนึ่งหรือสองปี ตามระยะเวลาที่คุณระบุในใบสั่งสำหรับซอฟต์แวร์ และสามารถขยายได้อีกหนึ่งหรือสองปี โดยที่คุณต้องชำระค่าใบอนุญาตสำหรับการขยายระยะเวลาตามข้อ 17 ในที่นี้
ไม่ว่าการยุติข้อตกลงนี้จะเกิดขึ้นด้วยสาเหตุใด บทบัญญัติของข้อ 7, 8, 11, 13 และ 20 จะยังคงมีผลบังคับโดยไม่จำกัดเวลา

11. การรับรองของผู้ใช้ปลายทาง ในฐานะผู้ใช้ปลายทาง คุณรับทราบว่าซอฟต์แวร์นี้มีให้แก่คุณแบบ “ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ไม่ว่าในประเภทใดภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ผู้ให้บริการ ผู้ให้การอนุญาตแก่ผู้ให้บริการ หรือผู้ถือลิขสิทธิ์ ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัย โดยเฉพาะการรับประกันการขาย หรือความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ หรือการรับประกันว่าซอฟต์แวร์ไม่ได้ละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่นไม่มีการรับประกันใดๆ ว่าฟังก์ชันที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์นี้จะเป็นไปตามความต้องการ หรือการทำงานของซอฟต์แวร์จะราบรื่นและปราศจากข้อผิดพลาด คุณต้องรับผิดและความเสี่ยงทั้งหมดสำหรับการเลือกซอฟต์แวร์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเจตนารมณ์ของคุณ และสำหรับการติดตั้ง การใช้งาน และผลที่จะได้รับจากซอฟต์แวร์

12. ไม่มีภาระหน้าที่เพิ่มเติม ข้อตกลงนี้ไม่ได้กำหนดถึงภาระหน้าที่อื่นใดในส่วนของผู้ให้บริการ ยกเว้นภาระหน้าที่ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงนี้

13. ข้อจำกัดของการรับประกัน ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ให้บริการ พนักงาน หรือผู้ให้ใบอนุญาตของผู้ให้บริการจะไม่มีความรับผิดต่อการสูญเสียผลกำไร รายได้ หรือการขาย หรือการสูญเสียข้อมูล ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน สำหรับความเสียหายของสินทรัพย์ บุคคล การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียข้อมูลธุรกิจหรือความเสียหายเป็นกรณีพิเศษ ทางตรง ทางอ้อม เกิดขึ้นเอง ทางเศรษฐกิจ การชดเชย อาญา หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในภายหลัง อันเกิดขึ้นด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม จากการทำสัญญา การปฏิบัติมิชอบโดยเจตนา ความประมาทหรือข้อเท็จจริงอื่นๆ ที่แสดงถึงความรับผิด อันเกิดจากการใช้หรือไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ แม้ในกรณีที่ผู้ให้บริการหรือผู้ให้ใบอนุญาตแก่ผู้ให้บริการได้รับแจ้งถึงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายนั้นแล้วก็ตาม เนื่องจากในบางประเทศและกฎหมายบางฉบับไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นความรับผิด แต่อาจอนุญาตให้มีการจำกัดความรับผิด ความรับผิดของผู้ให้บริการ พนักงานหรือผู้ให้ใบอนุญาตแก่ผู้ให้บริการจะจำกัดอยู่เพียงไม่เกินราคาที่คุณชำระเป็นค่าใบอนุญาตเท่านั้น

14. บทบัญญัติในข้อตกลงนี้จะไม่มีผล

ใบอนุญาต