การเตือนและการแจ้งเตือน

Nod32 ea config notice การเตือนและการแจ้งเตือน

ส่งการแจ้งเตือนเหตุการณ์ทางอีเมล

เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดใช้การแจ้งเตือนทางอีเมล

เซิร์ฟเวอร์ SMTP - เซิร์ฟเวอร์ SMTP ที่ใช้สำหรับส่งการแจ้งเตือน
เซิร์ฟเวอร์ SMTP ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ – ถ้าเซิร์ฟเวอร์ SMTP ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ ให้กรอกข้อมูลในฟิลด์เหล่านี้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้อง เพื่อให้สิทธิ์ในการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ SMTP
ที่อยู่ของผู้ส่ง – ฟิลด์นี้จะระบุที่อยู่ของผู้ส่ง ซึ่งจะปรากฏที่ส่วนหัวของอีเมลการแจ้งเตือน
ที่อยู่ของผู้รับ – ฟิลด์นี้จะระบุที่อยู่ของผู้รับ ซึ่งจะปรากฏที่ส่วนหัวของอีเมลการแจ้งเตือน

ส่งการแจ้งเตือนเหตุการณ์ไปยังคอมพิวเตอร์ LAN โดยใช้บริการส่งข้อความ

เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อส่งข้อความไปยังคอมพิวเตอร์ LAN ผ่านบริการส่งข้อความของ Windows?

ส่งการแจ้งเตือนเหตุการณ์ไปยังคอมพิวเตอร์ต่อไปนี้ (คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค) – ป้อนชื่อคอมพิวเตอร์ที่จะรับการแจ้งเตือนผ่านบริการส่งข้อความของ Windows?
ช่วงเวลาในการส่งข้อความ (วินาที) – เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงเวลาระหว่างการแจ้งเตือนที่ส่งผ่าน LAN ให้ป้อนช่วงเวลาที่ต้องการเป็นจำนวนวินาที

ความละเอียดขั้นต่ำสำหรับการแจ้งเตือน

ระบุระดับความละเอียดต่ำสุดของการแจ้งเตือนที่จะส่ง

แก้ไขรูปแบบ…

การสื่อสารระหว่างโปรแกรมและผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบระยะไกลจะกระทำผ่านอีเมลหรือข้อความ LAN (โดยใช้บริการส่งข้อความของ Windows?) รูปแบบเริ่มต้นของข้อความเตือนและข้อความแจ้งเตือน เป็นรูปแบบที่เหมาะกับสถานการณ์ส่วนใหญ่ แต่ในบางกรณี คุณอาจต้องการเปลี่ยนรูปแบบข้อความ – ให้คลิกที่ ตั้งค่า…

การเตือนและการแจ้งเตือน