เพิ่มงาน – ซ้ำ

งานจะเริ่มดำเนินการตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (เป็นชั่วโมง)

Nod32 ea scheduler repeat เพิ่มงาน   ซ้ำ

เพิ่มงาน – ซ้ำ