การกักเก็บไฟล์

โปรแกรมจะกักเก็บไฟล์ที่ลบโดยอัตโนมัติ (ถ้าผู้ใช้ไม่ได้ยกเลิกตัวเลือกนี้ในหน้าต่างการเตือน) ถ้าต้องการ ผู้ใช้สามารถกักเก็บไฟล์ที่น่าสงสัยด้วยตนเอง โดยใช้ตัวเลือก เพิ่ม ในกรณีนี้ ไฟล์ต้นฉบับจะไม่ถูกลบออกจากตำแหน่งดั้งเดิม นอกจากนี้ยังสามารถใช้เมนูบริบทเพื่อการทำงานนี้ – คลิกขวาในหน้าต่างการกักเก็บและเลือกตัวเลือก เพิ่ม

 

การกักเก็บไฟล์