บรรทัดคำสั่ง

โมดูลป้องกันไวรัสของ ESET NOD32 Antivirus นั้นสามารถเรียกใช้ผ่านบรรทัดคำสั่ง – ด้วยตนเอง (โดยใช้คำสั่ง “ecls”) หรือใช้ไฟล์แบทช์ (“bat”)

คุณสามารถใช้พารามิเตอร์และสวิตช์ต่อไปนี้ขณะที่เรียกใช้เครื่องมือสแกนตามต้องการจากบรรทัดคำสั่ง:

ตัวเลือกทั่วไป:  
–help แสดงวิธีใช้และปิด
–version แสดงข้อมูลเวอร์ชันและปิด
–base-dir=FOLDER โหลดโมดูลจาก FOLDER
–quar-dir=FOLDER กักเก็บ FOLDER
–aind แสดงสัญลักษณ์ของการทำงาน
–auto สแกนฮาร์ดไดรฟ์ทั้งหมดในโหมดการกำจัด
   
เป้าหมาย:  
–files สแกนไฟล์ (เริ่มต้น)
–no-files ไม่สแกนไฟล์
–boots สแกนบูตเซคเตอร์ (เริ่มต้น)
–no-boots ไม่สแกนบูตเซคเตอร์
–arch สแกนอาร์ไคฟ์ (เริ่มต้น)
–no-arch ไม่สแกนอาร์ไคฟ์
–max-archive-level=LEVEL LEVEL การซ้อนในอาร์ไคฟ์สูงสุด
–scan-timeout=LIMIT สแกนอาร์ไคฟ์เป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน LIMIT วินาที ถ้า เวลาในการสแกนถึงขีดจำกัดนี้ การสแกน อาร์ไคฟ์จะหยุด และระบบจะสแกน ไฟล์ถัดไปต่อไป
–max-arch-size=SIZE สแกนเฉพาะ SIZE ไบต์แรกของอาร์ไคฟ์ (เริ่มต้น 0 = ไม่จำกัด)
–mail สแกนไฟล์อีเมล
–no-mail ไม่สแกนไฟล์อีเมล
–sfx สแกนอาร์ไคฟ์ที่ขยายในตัว
–no-sfx ไม่สแกนอาร์ไคฟ์ที่ขยายในตัว
–rtp สแกนรันไทม์แพ็คเกอร์
–no-rtp ไม่สแกนรันไทม์แพ็คเกอร์
–exclude=FOLDER ยกเว้น FOLDER จากการสแกน (ตัวอย่างของการยกเว้นหลายโฟลเดอร์: –exclude <first>,<second>,…)
–subdir สแกนโฟลเดอร์ย่อย (เริ่มต้น)
–no-subdir ไม่สแกนโฟลเดอร์ย่อย
–max-subdir-level=LEVEL LEVEL การซ้อนของโฟลเดอร์ย่อยสูงสุด (เริ่มต้น 0 =ไม่จำกัด)
–symlink ตามลิงค์สัญลักษณ์ (เริ่มต้น)
–no-symlink ข้ามลิงค์สัญลักษณ์
–ext-exclude=EXTENSIONS ไม่รวม EXTENSIONS คั่นด้วยเครื่องหมายโคลอนในการสแกน
   
วิธี:   
–adware สแกนหาแอดแวร์/สปายแวร์/ริสก์แวร์
–no-adware ไม่สแกนหาแอดแวร์/สปายแวร์/ริสก์แวร์
–unsafe สแกนหาแอพพลิเคชันที่อาจไม่ปลอดภัย
–no-unsafe ไม่สแกนหาแอพพลิเคชันที่อาจไม่ปลอดภัย
–unwanted สแกนหาแอพพลิเคชันที่อาจไม่พึงประสงค์
–no-unwanted ไม่สแกนหาแอพพลิเคชันที่อาจไม่ปลอดภัย
–pattern ใช้ฐานข้อมูล
–no-pattern ไม่ใช้ฐานข้อมูล
–heur เปิดใช้งานการวิเคราะห์พฤติกรรม
–no-heur ปิดใช้งานการวิเคราะห์พฤติกรรม
–adv-heur เปิดใช้งานการวิเคราะห์พฤติกรรมขั้นสูง
–no-adv-heur ปิดใช้งานการวิเคราะห์พฤติกรรมขั้นสูง
   
การกำจัด:   
–action=ACTION ดำเนินการ ACTION กับวัตถุที่ติดไวรัส การดำเนินการที่ใช้ได้: ไม่มี, กำจัด, ถาม
–quarantine คัดลอกไฟล์ที่ติดไวรัสไปยังส่วนกักเก็บ (เสริม ACTION)
–no-quarantine ไม่คัดลอกไฟล์ที่ติดไวรัสไปยังส่วนกักเก็บ
   
บันทึก:   
–log-file=FILE บันทึกผลลัพธ์ไปที่ FILE
–log-rewrite เขียนทับไฟล์ผลลัพธ์ (เริ่มต้น – ต่อท้าย)
–log-all บันทึกไฟล์ที่ไม่ติดไวรัส
–no-log-all ไม่บันทึกไฟล์ที่ไม่ติดไวรัส (เริ่มต้น)

รหัสการออกจากการทำงานที่ใช้ได้สำหรับการสแกน:

หมายเหตุ

รหัสการออกจากการทำงานที่มากกว่า 100 หมายความว่าไฟล์ไม่มีการสแกน และอาจมีการติดไวรัส

0 – ไม่พบภัยคุกคาม
1 – พบและกำจัดภัยคุกคามแล้ว
10 ไม่สามารถสแกนบางไฟล์ (อาจมีภัยคุกคาม)
50 พบภัยคุกคาม
100 – ข้อผิดพลาด

 

บรรทัดคำสั่ง