ทางลัด

แป้นพิมพ์ลัดที่สามารถใช้ได้เมื่อทำงานกับ ESET SysInspector ได้แก่:

ไฟล์  
Ctrl+O เปิดบันทึกที่มีอยู่
Ctrl+S  บันทึกไฟล์บันทึกที่สร้างขึ้น 
   
สร้าง   
Ctrl+G ตรวจสอบสถานะระบบมาตรฐาน
Ctrl+H ดำเนินการตรวจสอบระบบ ซึ่งอาจมีการบันทึกข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน (ชื่อผู้ใช้ปัจจุบัน ชื่อคอมพิวเตอร์ ชื่อโดเมน สิทธิ์ของผู้ใช้ปัจจุบัน ตัวแปรแวดล้อม และที่อยู่ IP ทั้งหมดจะแปลเป็นชื่อโดเมน) และรวมถึงที่อยู่ทั้งหมดที่แปลเป็นชื่อโดเมน
   
การกรองรายการ  
1, O ละเอียด, รายการที่มีระดับความเสี่ยง 1-9 จะปรากฏ
2 ละเอียด, รายการที่มีระดับความเสี่ยง 2-9 จะปรากฏ
3 ละเอียด, รายการที่มีระดับความเสี่ยง 3-9 จะปรากฏ
4, U ไม่ทราบ, รายการที่มีระดับความเสี่ยง 4-9 จะปรากฏ
5 ไม่ทราบ, รายการที่มีระดับความเสี่ยง 5-9 จะปรากฏ
6 ไม่ทราบ, รายการที่มีระดับความเสี่ยง 6-9 จะปรากฏ
7, B เสี่ยง, รายการที่มีระดับความเสี่ยง 7-9 จะปรากฏ
8 เสี่ยง, รายการที่มีระดับความเสี่ยง 8-9 จะปรากฏ
9 เสี่ยง, รายการที่มีระดับความเสี่ยง 9 จะปรากฏ
- เพิ่มระดับความเสี่ยง
+ ลดระดับความเสี่ยง
   
มุมมอง  
Ctrl+3 แสดงรายละเอียดแบบเต็ม
Ctrl+2 แสดงรายละเอียดปานกลาง
Ctrl+1 การแสดงผลพื้นฐาน
BackSpace ย้อนกลับหนึ่งขั้น
แป้นเว้นวรรค เลื่อนไปข้างหน้าหนึ่งขั้น
Ctrl+W ขยายโครงสร้าง
Ctrl+Q ยุบโครงสร้าง
   
การควบคุมอื่นๆ  
Ctrl+T ไปที่ตำแหน่งดั้งเดิมของรายการหลังจากเลือกในผลลัพธ์การค้นหา
Ctrl+P แสดงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรายการ
Ctrl+A แสดงข้อมูลแบบเต็มเกี่ยวกับรายการ
Ctrl+C คัดลอกโครงสร้างรายการปัจจุบัน
Ctrl+X คัดลอกรายการ
Ctrl+B ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ที่เลือกบนอินเทอร์เน็ต
Ctrl+L เปิดโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ที่เลือก
Ctrl+R เปิดรายการที่ตรงกันในโปรแกรมแก้ไขรีจิสตรี
Ctrl+Z คัดลอกพาธของไฟล์ (ถ้ารายการนั้นเกี่ยวข้องกับไฟล์)
Ctrl+F สลับไปที่ฟิลด์การค้นหา
Ctrl+D ปิดผลการค้นหา
   
การเปรียบเทียบ  
Ctrl+Alt+O เปิดบันทึกดั้งเดิม/บันทึกเปรียบเทียบ
Ctrl+Alt+R ยกเลิกการเปรียบเทียบ
Ctrl+Alt+1 แสดงรายการทั้งห
มด
Ctrl+Alt+2 แสดงเฉพาะรายการที่เพิ่ม บันทึกจะแสดงรายการที่มีอยู่ในบันทึกปัจจุบัน
Ctrl+Alt+3 แสดงเฉพาะรายการที่ลบออก บันทึกจะแสดงรายการที่มีอยู่ในบันทึกก่อนหน้า
Ctrl+Alt+4 แสดงเฉพาะรายการที่แทนที่ (รวมไฟล์)
Ctrl+Alt+5 แสดงเฉพาะส่วนต่างระหว่างบันทึก
Ctrl+Alt+C แสดงการเปรียบเทียบ
Ctrl+Alt+N แสดงบันทึกปัจจุบัน
Ctrl+Alt+P เปิดบันทึกก่อนหน้า
   
เบ็ดเตล็ด  
F1 ดูวิธีใช้
Alt+F4 ปิดโปรแกรม
ALT+SHIFT+F4 ปิดโปรแกรมโดยไม่ถาม

 

ทางลัด