Лиценз

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: Преди изтегляне, инсталиране, копиране или използване, моля, прочетете следните условия за продукта. ПРИ ИЗТЕГЛЯНЕ, ИНСТАЛИРАНЕ, КОПИРАНЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА, ВИЕ ИЗРИЧНО ПРИЕМАТЕ НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ.

Лицензионно споразумение с краен потребител за използване на софтуер.

Настоящото споразумение за използване на софтуер (“Споразумение”), което се сключва от и между ESET, spol. s r. o., със седалище ул. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, регистрирана в търговския регистър на регионалния съд в Братислава под фирмено дело 3586/B, фирмен номер 31 333 535 (“Доставчик”) и вие, физическо или юридическо лице (“Краен потребител”), ви дава право да използвате Софтуера, дефиниран в член 1 в настоящото. Софтуерът, дефинират в чл. 1 в настоящото, може да се съхранява на CD-ROM или DVD диск, да се изпраща по електронна поща, да се изтегля от интернет и от сървъри на Доставчика или да се получава от други източници съгласно правилата и условията по-долу.

ТОВА НЕ Е ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА, А СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРАВАТА НА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ. Доставчикът остава собственик на копието на Софтуера и физическия носител, ако има такъв, на който е доставен продуктът, заедно с търговската опаковка, както и на копия на Софтуера, използвани от Крайния потребител според настоящото Споразумение.

Като щракнете върху бутона “Приемам” при изтегляне, инсталиране, копиране или използване на Софтуера, вие изрично приемате клаузите и условията в настоящото. Ако не сте съгласни с някоя от клаузите в настоящото Споразумение, щракнете върху бутона “Отхвърлям” или “Не приемам”, откажете изтеглянето или инсталирането, или унищожете, или върнете Софтуера, заедно с неговата документация и разписката на ESET или в магазина, от който сте го закупили.

ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА ОТ ВАС ОЗНАЧАВА, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ЧЕ ГО РАЗБИРАТЕ И ПРИЕМАТЕ КЛАУЗИТЕ В НЕГО.

1. Софтуер. Софтуерът в настоящото Споразумение означава (i) компютърната програма ESET NOD32 Antivirus, включително всички нейни компоненти, (ii) съдържанието на дисковете, CD-ROM и DVD дисковете, имейл отчетите и всички прикачени към тях файлове, ако има такива, или други носители, на които се съхранява настоящото Споразумение, включително предоставения Софтуер под формата на обектен код на CD-ROM или DVD диск, или в имейл съобщение чрез интернет, (iii) всякакви инструкции и документация, свързана със Софтуера, включително, но не само, описание на Софтуера, негови спецификации, описания на свойства, описание не употребата, описание не интерфейса, в който Софтуерът се използва, ръководство или справочник за инсталиране на Софтуера или всяко описание за правилна употреба на Софтуера (“Документация”), (iv) копия на Софтуера, корекции на грешки в Софтуера, ако има такива, допълнения към Софтуера, разширения на Софтуера, променени версии на Софтуера, нови версии на Софтуера, както и всички актуализации на негови компоненти, ако са предоставени такива, по отношение на които Доставчикът ви предоставя правата, изложени в чл. 4 от настоящото. Доставчикът предоставя Софтуера само във формата на изпълним код.

2. Препращане на прониквания и информация до Доставчика. Софтуерът включва функция, която служи за събиране на копия на нови компютърни вируси, други подобни злонамерени програми и подозрителни или проблемни файлове (наричани “Прониквания”), след което ги изпраща на Доставчика заедно с информация за компютъра и/или платформата, на която е инсталиран Софтуерът (наричан “Информация”). Информацията може да съдържа данни (включително лични данни) за Крайния потребител и/или други потребители на компютъра, на който е инсталиран Софтуерът, информация за компютъра, операционната система и инсталираните програми, файлове от компютъра, на който е инсталиран Софтуерът, файлове, които са засегнати от проникване, както и подробна информация за тези файлове. Доставчикът може единствено да използва Информация и Прониквания, получени за изследване в “Прониквания”, и трябва да предприеме подходящи мерки за запазване на поверителността на получената Информация. С приемането на това Споразумение и активирането на функциите на Софтуера, описани по-горе, Вие се съгласявате с изпращането на Прониквания и Информация на Доставчика, а също така и предоставяте необходимото разрешение на Доставчика за обработване на получената Информация, както е указано в съответни
те законови наредби.

3. Инсталиране. Софтуерът, доставен на CD-ROM или DVD диск, изпратен по електронна поща, изтеглен от интернет, от сървъри на Доставчика или получен от други източници изисква инсталиране. Трябва да инсталирате Софтуера на правилно конфигуриран компютър, който отговаря поне на минималните изисквания в Документацията. Начинът на инсталиране е описан в Документацията. Не могат да се инсталират компютърни програми или хардуер, които биха могли да се отразят на Софтуера по неподходящ начин, на компютъра, на който инсталирате Софтуера.

4. Лиценз. При условие, че сте приели Споразумението и плащате навреме лицензионната такса съгласно чл. 17, Доставчикът ви предоставя неизключително и непрехвърлимо право да инсталирате Софтуера на твърдия диск на компютър или на подобен носител за постоянно съхранение на данни, да инсталирате и съхранявате Софтуера в паметта на компютър, както и да внедрявате, съхранявате и показвате Софтуера на компютърни системи, при условие че максималният брой на компютърните системи е броят, посочен от Крайния потребител в поръчката, за която е платена съответната такса (“Лиценз”). Един потребител означава: (i) инсталирането на Софтуера на една компютърна система или (ii) ако обхватът на лиценза отговаря на броя на пощенските кутии, то един потребител означава компютърен потребител, който получава електронна поща чрез програма за електронна поща. Ако програмата за електронна поща приема имейл съобщения и след това автоматично ги разпространява на няколко потребителя, то броят на потребителите се определя според актуалния брой на потребителите, за които се разпространява електронна поща. Ако пощенският сървър изпълнява функциите на пощенски маршрутизатор, броят на потребителите е равен на броя на пощенските сървъри, които се обслужват от маршрутизатора. Ако произволен брой електронни имейл адреси (например псевдоними) се пренасочват към един потребител и той/тя ги получава, а имейл съобщенията не се разпространяват автоматично при клиента на повече потребители, лиценз се изисква само за един компютър.

5. Упражняване на правата на Крайния потребител. Трябва да упражнявате правата на Крайния потребител лично или чрез вашите служители, ако има такива. Като Краен потребител можете да използвате Софтуера само за вашата работа и за защита на компютрите, за които сте получили и платили лиценз.

6. Ограничение на правата на Крайния потребител. Нямате право да копирате, разпространявате, разделяте компонентите или създавате производни версии на Софтуера, като съблюдавате следните изключения:
(а) Можете да създадете едно копие на Софтуера на носител за постоянно съхранение на данни с цел архивиране на данните, при условие че това архивно копие няма да се инсталира или използва на друг компютър. Създаването на друго копие на Софтуера нарушава това Споразумение.
(б) Нямате право да използвате, променяте, интерпретирате, възпроизвеждате или прехвърляте правата за използване на Софтуера или негови копия по начин, различен от посочения в настоящото Споразумение.
(в) Нямате право да продавате Софтуера, да преотдавате лиценза или да го отдавате под наем на друго лице, нито да наемате Софтуера от друго лице или да го заемате.
(г) Нямате право да анализирате, декомпилирате, разглобявате първичния код или да се стремите към научаването му друг начин, освен в рамките, в които такова ограничение е изрично забранено от закона.
(д) Нямате право да създавате производни копия на базата на Софтуера.
(ж) Съгласявате да се използвате Софтуера само по начин, който е в съответствие с всички приложими законни наредби според законите, които управляват използването на Софтуера, без ограничение и съгласно приложимите ограничения, произтичащи от Закона за авторски права или други права за интелектуална собственост.
(з) Нямате право да използвате Софтуера, получен като пробна версия или издание “Не е за продажба” с оглед избягване на заплащането на лицензионната такса според чл. 17.

7. Авторски права. Софтуерът и всички права, включително, но без изключение, законни наименования и права за интелектуална собственост са собственост на ESET и/или нейните лицензодатели. ESET е защитена от наредбите на международни спогодби и от всички приложими права на страната, в която се използва Софтуерът. Структурата, организацията и кодът на Софтуера са търговски тайни и поверителна информация на ESET и/или нейните лицензодатели. Нямате право да ко
пирате Софтуера с изключението, предвидено в чл. 6 (а). Всички копия, които създавате съгласно настоящото, трябва да съдържат същите съобщения за авторски права и законни наименования, както е посочено за Софтуера. Ако анализирате, декомпилирате или разглобите първичния код или се стремите да го разберете по друг начин в разрез с наредбите в това Споразумение, всяка информация, получена на базата на настоящото, автоматично и безвъзвратно се счита за прехвърлена на Доставчика и е негова собственост изцяло от момента на възникване.

8. Запазване на права. Всички права за Софтуера, освен правата, които не са ви изрично предоставени в това Споразумение като Краен потребител на Софтуера, са запазени от Доставчика.

9. Няколко езикови версии, версии за повече операционни системи, няколко копия. Ако Софтуерът поддържа няколко платформи или езици, или ако сте получили повече копия на Софтуера, нямата право да инсталирате версии и копия на Софтуера на повече компютърни системи отколкото сте указали и за които сте платили съответната лицензионна такса според чл. 17. Нямате право да продавате, отдавате на лизинг, под наем, да преотстъпвате или да прехвърляте на други лица каквито и да е версии или копия на Софтуера, които вие не използвате.

10. Влизане в сила и срок на Споразумението. Това Споразумение е валидно и влиза в сила от първия ден, в който бъде инсталиран Софтуерът. Можете да прекратите Споразумението, като за постоянно изтриете, унищожите или върнете на собствени разноски Софтуера, всички архивни копия, ако има такива, и всички сродни материали, които сте получили от Доставчика от неговите бизнес партньори. Вашите права като Краен потребител автоматично и незабавно се прекратяват без предизвестие от Доставчика, ако не спазвате дадена клауза от Споразумението. В такъв случай трябва незабавно да изтриете, унищожите или върнете на собствени разноски Софтуера, всички архивни копия, ако има такива, и всички сродни материали на ESET или в магазина, където сте закупили Софтуера.
Това Споразумение се сключва за първоначален период от една или две години, съгласно посочения от вас срок в поръчката на Софтуера и може да се подновява многократно за срок от една или две години, при условие че заплатите лицензионната такса за удължаване на лиценза според чл. 17.
Без отношение към начина на прекратяване на Споразумението, клаузите на чл. 7, 8, 11, 13 и 20 продължават да са валидни без ограничение във времето.

11. ДЕКЛАРАЦИИ НА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ. В КАЧЕСТВОТО СИ НА КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ,ЧЕ СОФТУЕРЪТ СЕ ПРЕДЛАГА В СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО Е БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ИЗРИЧНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ ГАРАНЦИЯ И В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОНИ И НИТО ДОСТАВЧИКЪТ, НИТО НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ И ПРАВОДЪРЖАТЕЛИ ПРЕДОСТАВЯТ КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ, ОСОБЕНО ТАКИВА ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НИТО ГАРАНЦИИ, ЧЕ СОФТУЕРЪТ НЕ НАРУШАВА ПАТЕНТИ, ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ДРУГИ ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА. НЕ СЕ ДАВА НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ОТ ДОСТАВЧИК ИЛИ ТРЕТА СТРАНА, ЧЕ ФУНКЦИИТЕ НА СОФТУЕРА ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ИЛИ ЧЕ РАБОТАТА МУ ЩЕ Е БЕЗГРЕШНА ИЛИ БЕЗ НИКАКВИ ГРЕШКИ. ВИЕ ПОЕМАТЕ ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ И РИСК ЗА ИЗБОРА НА СОФТУЕРА С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНСТАЛИРАНЕТО, КАКТО И ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО И РЕЗУЛТАТИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОВА.

12. Без допълнителни задължения. Това Споразумение не поставя никакви допълнителни задължения от страна на Доставчика, освен посочените в Споразумението.

13. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ГАРАНЦИЯТА. В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОНИ, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ДОСТАВЧИКЪТ, НЕГОВИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ НЕ ПОЕМАТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВАТО И ДА Е ЗАГУБА НА ПОЛЗИ, ПРИХОДИ ИЛИ ПРОДАЖБИ ИЛИ ЗА КАКВАТО И ДА Е ЗАГУБА НА ДАННИ, ИЛИ РАЗХОДИ ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ИЛИ СТОКИ ЗА ПОВРЕДА НА СОБСТВЕНОСТ, ЛИЧНИ ЩЕТИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА РАБОТАТА, ЗАГУБА НА БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ЗА КАКВИТО И ДА Е СПЕЦИАЛНИ, ДИРЕКТНИ, НЕДИРЕКТНИ, СЛУЧАЙНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, ОБСЛУЖВАЩИ, КРИМИНАЛНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ОТ ДОГОВОР, УМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ, НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГ ФАКТ, ПРИ КОЙТО ВЪЗНИКВА ОТГОВОРНОСТ, ВСЛЕДСТВИЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА, ДОРИ В СЛУЧАЙ ЧЕ ДОСТАВЧИКЪТ ИЛИ НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ ДА СА БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. ТЪЙ КАТО НЯКОИ СТРАНИ И НЯКОИ ЗАКОНИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА, НО МОЖЕ ДА РАЗРЕШАВАТ ОГРАНИЧАВАНЕТО Й, ОТГОВОРНОСТТА Н

Лиценз