Запиши

Ако сте избрали CD/DVD диск като целеви носител, можете да посочите допълнителни параметри за запис в раздела Запис.

Предупреждение

Това е опцията по подразбиране. Ако се използва презаписваем CD/DVD диск, всички данни в него се изтриват.

Изтриване на ISO файлаИзберете тази опция, за да се изтрият ISO файловете след създаването на спасителния компактдиск на ESET.
Изтриването е разрешено – Позволява ви да изберете бързо изтриване и пълно изтриване.
Устройство за записИзбор на устройството за запис.

Разделът “Носител” съдържа информация за поставения носител в CD/DVD устройството.

Скорост на записИзберете желаната скорост от падащото меню. Възможностите на записващото устройство и типът на използвания CD/DVD диск следва да се вземат предвид при избора на скорост на запис.

 

Запиши