Spôsoby sprístupnenia mirroru

Existujú dva základne spôsoby sprístupnenia mirroru, a to buď prostredníctvom zdieľaného adresára, alebo sprístupnením kópie aktualizácie cez HTTP server.

Sprístupnenie mirroru prostredníctvom HTTP servera

Upozornenie

Pri sprístupnení mirroru prostredníctvom HTTP musí byť mirror umiestnený na rovnakom počítači ako ESET NOD32 Antivírus Business Edition, ktorý mirror vytvára.

Je použité automaticky, ako preddefinované nastavenie, pri štandardnej inštalácii, a preto pre sprístupnenie mirroru prostredníctvom HTTP servera stačí v Rozšírených nastaveniach aktualizácie
(v záložke Mirror) označiť zaškrtávacie políčko Vytvárať kópie aktualizácií.

Rozšírené nastavenia umožňujú nastaviť Port na ktorom bude HTTP server počúvať a tiež typ Autorizácie používanej HTTP serverom. Pri štandardnej inštalácii je Port servera preddefinovaný na 2221. Pole Autorizácia definuje metódu autorizácie pre prístup k zdieľaným aktualizačným súborom. Možnosť výber z troch volieb NONE, Basic, NTLM. Zvolením voľby Basic zabezpečíte autorizáciu s použitím jednoduchej metódy kódovania base64. Voľba NTLM zabezpečí kódovanie prostredníctvom bezpečnej metódy. Pri autorizácií sa používajú užívatelia vytvorení na stanici zdieľajúcej aktualizáciu. Prednastavená je voľba NONE, ktorá sprístupňuje aktualizačné súbory bez potreby autorizácie.

Po nastavení mirroru nastavíme na staniciach nový aktualizačný server http://IP_adresa_nášho_serveru:2221. Túto operáciu uskutočníme nasledujúcim spôsobom:

  • otvorime Pokročilé nastavenia ESET NOD32 Antivírus a vetvu Aktualizácia
  • v časti Aktualizačný server stlačíme tlačidlo Upraviť… a pridáme nový server, http://IP_adresa_nášho_serveru:2221.
  • v zozname aktualizačných serverov vyberieme pridaný server

Sprístupnenie mirroru prostredníctvom zdieľaného adresára

Na lokálnom, či sieťovom disku, predpokladá v prvom rade vytvorenie zdieľaného adresára. Pri vytváraní adresára pre mirror je potrebné dbať na to, aby užívateľ, ktorý do neho bude zapisovať mal práva na zápis a tiež aby užívatelia, ktorý sa budú z mirroru aktualizovať mali práva na čítanie z mirror adresára. Následne je potrebné pokračovať v nastavovaní prístupu k mirroru v Rozšírených nastaveniach aktualizácie (v záložke Mirror), kde je potrebné odznačiť zaškrtávacie políčko Sprístupniť kópie aktualizácie cez HTTP server, ktoré je pri štandardnej inštalácii prednastavené ako označené.

V prípade umiestnenia zdieľaného adresára na iný počítač je potrebné nastaviť autorizáciu voči tejto stanici. Táto sa nastavuje v Rozšírených nastaveniach ESET Smart Seurity Business Edition voľbou Pre pripojenie do LAN vystupovať ako. Nastavenie je totožné ako pri aktualizácií a je popísane v časti Pripojenie do LAN.

Upozornenie

Pri zadávaní cesty k aktualizačnému serveru je dôležite aby bol použitý UNC tvar cesty.

Po nastavení mirroru nastavíme na staniciach nový aktualizačný server \\UNC\CESTA. Túto operáciu uskutočníme nasledujúcim spôsobom:

  • otvorime Pokročilé nastavenia ESET NOD32 Antivírus a vetvu Aktualizácia
  • v časti Aktualizačný server stlačíme tlačidlo Upraviť… a pridáme nový server, \\UNC\CESTA
  • v zozname aktualizačných serverov vyberieme pridaný server

 

Spôsoby sprístupnenia mirroru